Naziv
Didaktika povijesti I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
7
Šifra
199030
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Vježbe u praktikumu
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje temeljnih kompetencija za poučavane povijesti.
Sadržaj
 1. Uvodne informacije
 2. Što je didaktika povijesti?
 3. Nastava povijesti u školskom sustavu Republike Hrvatske
 4. Učenje povijesti kao aktivna konstrukcija znanja
 5. Učenje povijesti kao aktivna konstrukcija znanja
 6. Modeli i metode učenja i poučavanja povijesti
 7. Programi i kurikulumi povijesti za osnovnu i srednju školu
 8. Programi i kurikulumi povijesti za osnovnu i srednju školu
 9. Ishodi učenja povijesti i revidirana Bloomova taksonomija
 10. Koncepti i konceptualno razumijevanje u nastavi povijesti
 11. Sadržaji i teme u kurikulumu povijesti
 12. Pripremanje nastavnog sata povijesti
 13. Pripremanje nastavnog sata povijesti
 14. Izvori i sredstva za učenje povijesti
 15. Kako koristiti udžbenik povijesti

Ishodi učenja
 1. Objasniti svrhu i ciljeve nastave povijesti u različitim razdobljima i kontekstima.
 2. Objasniti temeljne koncepte i ideje o učenju i poučavanju povijesti.
 3. Analizirati programe i kurikulume nastavnoga predmeta povijesti za osnovnu i srednju školu (ciljevi, koncepti, ishodi, sadržaji).
 4. Oblikovati koherentan i smisleni nastavni sat povijesti.
 5. Primijeniti različite modele i metode učenja i poučavanja povijesti.
 6. Kompetentno koristiti različite medije, uključujući informacijsko-komunikacijsku tehnologiju.
 7. Demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje, suradničko učenje, rješavanje problema, vođeno otkrivanje, iskustveno učenje
Metode ocjenjivanja
Testovi (kolokviji), obavezni studentski radovi, praćenje studentske aktivnosti u nastavi.

Obavezna literatura
 1. S. Koren, Čemu nas uči povijest? Nastava povijesti, ideje o učenju/poučavanju i ishodi učenja, Zagreb: Profil, 2014.
 2. S. Koren, „Što je danas metodika nastave povijesti?“, u Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu, ur. D. Milanović, A. Bežen, V. Domović, Zagreb, 2013), 126-147.
 3. K. Jenkins, Promišljanje historije (Zagreb, 2008.)
 4. V. Vizek Vidović, M. Rijavec, V. Vlahović-Štetić, D. Miljković, Psihologija obrazovanja, Zagreb, 2003. ili druga izdanja, odabrana poglavlja
 5. M. Cindrić, D. Miljković, V. Strugar, Didaktika i kurikulum, Zagreb, 2010., odabrana poglavlja
 6. L. Anderson (ur.), Poučavanje za učenje: priručnik za nastavnike usmjerene na postignuća, Thessaloniki, 2014., odabrana poglavlja
 7. Nastavni programi i kurikulumi povijesti za osnovne i srednje škole te drugi službeni dokumenti o školstvu (zakoni, pravilnici, ispitni katalozi, priručnici)
 8. Materijali s predavanja
Dopunska literatura
 1. Udžbenici i priručnici za pripremanje nastave.
 2. Ostala dopunska literatura u dogovoru s nastavnicom.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij