Naziv
Diplomska radionica II. - ranonovovjekovna povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
199024
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
U ovoj radionici težište rada je na problematici teorijske konceptualizacije magisterija, njegove kompozicije, interpretacije problematike te, na kraju, jezika i stila magisterija. Voditelj Radionice je voditelj specijalističkog usmjerenja, ali u radu sudjeluju prema dogovoru na početku akademske godine sudjeluju i drugi predmetni nastavnici na specijalističkom usmjerenju i suradnici u nastavi na pojedinim predmetima. Rad će najvećim dijelom biti rasprava o praktičnim problemima rada na pisanju magisterija studenata upisanih u Radionicu, komentirano prakticiranje stečenih spoznaja u radu na pojedinim magisterijima te kritička rasprava o silabima i izabranim fragmentima studentskih magistarskih radova.
Sadržaj
 1. Izbor tradicije kritičke refleksije: kakav znanstvenoistraživački rad?
 2. Teorija i kritička refleksija: teorija kao «kavez» i teorija kao «ključ» u praksi povjesničara: teorijske paradigme, modeli i koncepti
 3. Izvori i kritika izvora
 4. Autor, tekst, i kontekst u historiografiji
 5. Sinopsis magistarskog rada: postavljanje istraživačkog problema, konceptualizacija istraživačkog pristupa
 6. Sinopsis magistarskog rada: konstrukcija analitičko-interpretativnog modela, prezentacija istraživačkih rezultata
 7. Rekonstruirati prošlost: distinktivne znanstvene tradicije i autorefleksivnost
 8. Historijske interpretacije: implicitne paradigme, perspektivne paradigme, paradigme u užem smislu, eklektičke paradigme
 9. Problem historijske komparacije
 10. Problem multi-/inter- i transdisciplinarnosti u historijskoj znanosti
 11. Inter- i transkulturni pristupi u historijskoj znanosti
 12. Poglavlje magistarskog rada: problem, argumentacija i interpretacija
 13. Poglavlje magistarskog rada: problem, argumentacija i interpretacija
 14. Poglavlje magistarskog rada: problem, argumentacija i interpretacija
 15. Od hipoteze do zaključka u magistarskom radu: apsolvirani rad kao novi početak

Ishodi učenja
 1. Razvijanje umijeća teorijsko-metodološke impostacije istraživačkog problema
 2. Osmišljavanje strukture i sadržaja magistarskog rada
 3. Evaluacija vlastite istraživačke i analitičko-interpretativne prakse
 4. Razvijanje vještina usmenog i pismenog izražavanja
Metode podučavanja
Kritička diskusija nastavnika i studenata o problemima konceptualizacije, strukture i forme magistarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Zaključna ocjena iz predmeta je ujedno zaključna ocjena obrane diplomskoga rada.

Obavezna literatura
 1. Literatura će se individualno preporučivati ovisno o pojedinačnim temama magistarskih radova.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij