Naziv
Etika - opći predmet
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
6
Šifra
198937
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Cilj kolegija je da studentima pruži orijentacijski povijesni pregled nastajanja etičkih teorija, da ih uputi u argumentacijske sklopove i dijaloške antiteze u kojima su se artikulirali temeljni etički pojmovi i stavovi, te da etičke probleme i teorije osvijetli u kontekstu pojedinih problemskih područja i disciplina.
Sadržaj
 1. Pojmovi morala i etike. Odnos između morala i etike. Različita shvaćanja i podjele etike. Deskriptivna i normativna etika. Kratki pregled povijesti etike kao filozofijske discipline.
 2. Psihologija morala: dubinska psihologija (psihoanaliza), kognitivna teorija učenja, genetički strukturalizam.
 3. Priroda i kultura, uzgoj i odgoj. Moral i odgoj, etika i pedagogija. Moralni odgoj. Filozofija odgoja. Sociologija morala.
 4. Predpovijest etike kao filozofijske discipline. Etički momenti u predsokratovskoj filozofiji. Sokrat. Sokratovske škole. Platon.
 5. Aristotel. Tradicija aristotelizma i moderna rehabilitacija Aristotelove praktične filozofije.
 6. Epikur i tradicija epikurejstva. Stoicizam (stari, srednji i novi/rimski stoicizam).
 7. Etika u razdoblju patristike i skolastike. Aurelije Augustin. Toma Akvinski. Kršćanska etika.
 8. Empirizam i racionalizam. Thomas Hobbes. René Descartes. Benedikt de Spinoza.
 9. Prosvjetiteljstvo i kritika prosvjetiteljstva. Jean Jacques Rousseau.
 10. Immanuel Kant.
 11. Utilitarizam. Jeremy Bentham. John Stuart Mill. Suvremena utilitaristička etika.
 12. Karl Marx. Marksizam i etika.
 13. Friedrich Nietzsche.
 14. Glavne tendencije, koncepcije i pravci u suvremenoj etici. Etika i politika. Etika i mediji.
 15. Bioetika. Biomedicinski i ekološki aspekti bioetičke rasprave. Integrativna bioetika.

Ishodi učenja
 1. Upoznatost s predmetom i metodama etike
 2. Upoznatost s pojedinim temama etike
 3. Upoznatost s pojedinim metodologijama etike
 4. Osposobljenost za samostalno razmišljanje, argumentiranje i orijentiranje u u ključnim dilemama suvremenog čovječanstva, te u moralnim dilemama s kojima se mogu suočiti u profesionalnom i javnom životu
 5. Osposobljenost za kompetentno sudjelovanje u radu etičkih tijela
Metode podučavanja
Predavanja i diskusije, interaktivne i participativne metode rada.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit, praćenje redovitosti pohađanja kolegija, evaluacija studentskog angažmana tijekom semestra, evaluacija pisanog rada.

Obavezna literatura
 1. Jedno od djela općeg i uvodnog karaktera: Čehok, Ivan; Koprek, Ivan (ur., 1996): Etika – priručnik jedne discipline. Zagreb: Školska knjiga. / Frankena, William K. (1998): Etika. Zagreb: KruZak. / Jodl, Friedrich (1975): Istorija etike kao filozofske nauke (I-II). Sarajevo: Veselin Masleša. / Kangrga, Milan (2004): Etika – osnovni problem i pravci. Zagreb: Golden marketing, Tehnička knjiga. / Perović, Milenko A. (2013): Filozofija morala. Novi Sad: Cenzura. / Tugendhat, Ernst (2003): Predavanja o etici. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. // Odlomci iz ključnih etičkih djela: Platon: Država / Aristotel: Nikomahova etika / Rousseau, Jean-Jacques: Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima / Društveni ugovor / Kant, Immanuel: Kritika praktičkog uma / Bentham, Jeremy: Uvod u principe morala i zakonodavstva.
Dopunska literatura
 1. Jedno djelo s popisa dodatne literature po izboru: Arendt, Hannah (1991): Vita activa. Zagreb: August Cesarec. / Aristotel (1992): Politika. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. / Aurelije Augustin (1998): O slobodi volje. Zagreb: Demetra. / Bauman, Zygmunt (2009): Postmoderna etika. Zagreb: AGM. / Cifrić, Ivan (1989): Socijalna ekologija. Zagreb: Globus. / Čović, Ante (2004): Etika i bioetika. Zagreb: Pergamena. / Đurić, Miloš N. (1987): Istorija helenske etike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. / Epikur (2005): Osnovne misli / Poslanica Herodotu / Poslanica Menekeju. Beograd: Dereta. / Freud, Sigmund (1984): Nelagodnost u kulturi, u: Sigmund Freud, Iz kulture i umetnosti, Novi Sad: Matica srpska. / Fromm, Erich (1980): Čovjek za sebe. Zagreb: Naprijed. / Hartmann, Nicolai (2003): Etika. Zagreb: Naklada Ljevak. / Hegel, G. W. F. (1989): Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: Veselin Masleša. / Himanen, Pekka (2002): Hakerska etika i duh informacijskog doba. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. / Hösle, Vittorio (1996): Filozofija ekološke krize. Zagreb: Matica hrvatska. / Illich, Ivan (1972): Dole škole. Beograd: Duga. / Jaspers, Karl (2006): Pitanje krivnje. Zagreb: AGM. / Jonas, Hans (1990): Princip odgovornost. Sarajevo: Veselin Masleša. / Jurić, Hrvoje (2019): Iskušenja humanizma. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. / Kangrga, Milan (1980): Etički problem u djelu Karla Marxa. Beograd: Nolit. / Kangrga, Milan (1989): Etika ili revolucija. Zagreb: Naprijed. / Kant, Immanuel (1999): Metafizika ćudoređa. Zagreb: Matica hrvatska. / Kant, Immanuel (2016): Utemeljenje metafizike ćudoređa. Zagreb: KruZak. / Klein, Melanie (1983): Zavist i zahvalnost. Zagreb: Naprijed. / Krznar, Tomislav (2011): Znanje i destrukcija. Zagreb: Pergamena, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. / Krznar, Tomislav (ur., 2013): Čovjek i priroda. Zagreb: Pergamena. / Ledić, Jasminka (1999): Škola i vrijednosti. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. / Legrand, Louis (1995): Moralna izobrazba danas. Zagreb: Educa. / MacIntyre, Alasdair (2002): Za vrlinom. Zagreb: KruZak. / Matulić, Tonči (2001): Bioetika. Zagreb: Glas Koncila. / Mead, George Herbert (2003): Um, osoba i društvo sa stajališta socijalnog biheviorista. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. / Mill, John Stuart (1960): Utilitarizam. Beograd: Kultura. / Moore, G. E. (2009): Principia ethica. Zagreb: KruZak. / Morin, Edgar (2002): Odgoj za budućnost. Zagreb: Educa. / Nietzsche, Friedrich (1990): Genealogija morala. Beograd: Grafos. / Nietzsche, Friedrich (2002): S onu stranu dobra i zla. Zagreb: AGM. / Pažanin, Ante (2001): Etika i politika. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. / Pharo, Patrick (2005): Sociologija morala. Zagreb: Masmedia. / Piaget, Jean; Inhelder, Bärbel (1990): Psihologija deteta. Novi Sad, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. / Potter, Van Rensselaer (2007): Bioetika – most prema budućnosti. Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci et al. / Primorac, Igor (2001): Filozofija na djelu. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. / Primorac, Igor (2006): Etika na djelu. Zagreb: KruZak. / Rinčić, Iva; Muzur, Amir (2012): Fritz Jahr i rađanje europske bioetike. Zagreb: Pergamena. / Rousseau, Jean-Jacques (1989): Emil ili O vaspitanju. Valjevo, Beograd: Estetika. / Schopenhauer, Arthur (1990): O temelju morala. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo. / Selak, Marija (2013): Ljudska priroda i nova epoha. Zagreb: Naklada Breza. / Seneka, Lucije Anej (1986): Rasprava o blaženom životu i odabrana pisma Luciliju. Beograd: Grafos. / Singer, Peter (1998): Oslobođenje životinja. Zagreb: Ibis grafika. / Singer, Peter (2003): Praktična etika. Zagreb: KruZak. / Spinoza, Baruch de (2000): Etika. Zagreb: Demetra. / Toma Akvinski (1990): Izbor iz djela (I-II). Zagreb: Naprijed. / Visković, Nikola (2001): Stablo i čovjek. Zagreb: Izdanja Antibarbarus. / Visković, Nikola (2009): Kulturna zoologija. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. / Vuk-Pavlović, Pavao (1996): Filozofija odgoja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. / Waal, Frans de (2001): Prirodno dobri. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. / Weber Max (1989): Protestantska etika i duh kapitalizma. Sarajevo: Veselin Masleša, Svjetlost.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar