Naziv
Fotografija u Hrvatskoj do 1945.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
198919
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj predmeta je upoznati studente s fotografijom u Hrvatskoj do 1945., ključnim pojavama i autorskim osobnostima te specifičnostima i razvojem medija kroz sagledavanje građe u širem povijesnom, društvenom i kulturnom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Obilježja fotografskog medija i kratka povijest.
 2. Istraživanje fotografije – izazovi i metodologija.
 3. Fotografske tehnike. Posjet Hrvatskom državnom arhivu i upoznavanje s povijesnim tehnikama.
 4. Fotografija u 19. stoljeću: od putujućih fotografa do prvih stalnih ateliera i afirmiranja medija.
 5. Amaterska fotografija u Hrvatskoj - od prvih fotoamatera do klubova.
 6. Profesionalni atelieri i društvena kronika.
 7. Profesionalna i amaterska fotografije prije Prvoga svjetskog rata, slikari fotografi.
 8. Kolokvij.
 9. Izložbe i fotografski časopisi kao medij afirmiranja fotografije i umrežavanja fotografa. Nove tendencije u hrvatskoj fotografiji početkom 1930-ih i izložba "Film und Foto".
 10. Reportažna fotografija i ilustrirani tisak.
 11. Fotografija 1930-ih.
 12. Smrt u fotografiji 19. i 20. stoljeća.
 13. Tijelo u fotografiji između dva svjetska rata: od akta do plesne i sportske fotografije.
 14. Fotografija 1940-ih. Ratna fotografija. Zaključna razmatranja.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. imenovati, objasniti i koristiti ključne pojmove vezane uz fotografski medij
 2. prepoznati i definirati različite pojave koje su obilježile hrvatsku fotografiju do 1945.
 3. usporediti i kontekstualizirati događanja u hrvatskoj fotografiji s onima u inozemstvu
 4. analizirati i interpretirati fotografije kao slojevite vizualne činjenice
 5. kritički koristiti primarne i sekundarne izvore vezane uz fotografiju
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalni zadaci, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit (dva kolokvija tijekom nastave), seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Fotografija u Hrvatskoj 1848. – 1951., ur. Vladimir Maleković, Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 1994. (odabrana poglavlja)
 2. Nada Grčević, Fotografija devetnaestog stoljeća u Hrvatskoj, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 1981. (odabrana poglavlja)
 3. Želimir Koščević, U fokusu: ogledi o hrvatskoj fotografiji, Zagreb: Školska knjiga, 2006. (odabrana poglavlja)
 4. Lovorka Magaš, "Izložba Deutscher Werkbunda Film und Foto na zagrebačkoj Međunarodnoj fotografskoj izložbi i hrvatska fotografija početkom 1930-ih", u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 34, 2010., 189–200.
 5. Lovorka Magaš Bilandžić, Foto Tonka − Tajne ateliera društvene kroničarke, Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU, 2015.
 6. Sandi Bulimbašić, Lovorka Magaš Bilandžić, "Politički, kulturni i društveni život međuratnog Splita kroz objektiv profesionalnih fotografa", u: Split i Vladan Desnica 1918.−1945. Zbornik radova s Desničinih susreta 2015., ur. Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016., 21−60.
 7. Lovorka Magaš Bilandžić, "Ceremonija sprovoda u hrvatskoj reportažnoj fotografiji i tiskanim medijima između dva svjetska rata", u: Čovjek i smrt. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup, ur. Ivan Markešić, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište, Udruga Posmrtna pripomoć, 2017., 379–414.
 8. Lovorka Magaš Bilandžić, "Desetletje pluralizmov: fotografija v Kraljevini Jugoslaviji", u: Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji 1929–1941, ur. Marko Jenko, Beti Žerovc, Ljubljana: Moderna galerija, 2019., 320–367.
 9. Marija Tonković, Franjo Mosinger, Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 2002.
 10. Marija Tonković, "Pretpovijest reportažne fotografije u Hrvatskoj", u: Život umjetnosti, 74–75, 2005., 110–123.
 11. Marija Tonković, Đuro Janeković: fotografije: Doživjeti Zagreb 1930-ih, Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 2009.
 12. Marija Tonković, "Fotografija 30-ih godina", u: Moderna umjetnost u Hrvatskoj 1898. – 1975., Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2012., 186–219.
 13. Prezentacije dostupne na Sustavu učenja na daljinu Omega i zbirka radnih materijala i članaka koju će studenti dobiti na nastavi.
Dopunska literatura
 1. Arte Miracolosa: Stoljeće fotografije u Rijeci, ur. Edvin Dubrović, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1995.
 2. Goran Borčić, Povijest pisana svjetlom – Split od Prisce do Adriane, Split: Muzej grada Splita, 2013.
 3. Gisèle Freund, Fotografija i duštvo, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1981.
 4. Mladen Grčević, Umjetnička fotografija u Hrvatskoj 1890. – 1940.: Fenomen zagrebačke škole. Reprint originalnog rukopisa iz 1965., Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 1997.
 5. Hrvoje Gržina, Identifikacija, zaštita i čuvanje fotografija, Zagreb: Crescat, 2016.
 6. Juliet Hacking, Photography: The Whole Story, London: Prestel, 2012.
 7. Ian Jeffrey, Photography: A Concise History, London: Thames&Hudson, 1989.
 8. Duško Kečkemet, Fotografija u Splitu 1859. – 1990., Split: Marjan tisak, 2004.
 9. Jay Ruby, Secure the Shadow: Death and Photography in America, Cambridge: MIT Press, 1995.
 10. Marija Tonković, Židovi fotografi, Zagreb: Židovska općina, 2004.
 11. Mary Warner Marien, Photography: A Cultural History, London: Laurence King Publishing, 2002.

Izborni predmet na studijima
 1. smjer Istraživački, Modul konzervatorstvo, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. smjer Istraživački, Modul umjetnost antike i srednjeg vijeka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. smjer Istraživački, Modul umjetnost renesanse i baroka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar