Naziv
Muzeologija i rodna perspektiva
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
198913
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja iz područja rodne teorije primijenjenih unutar muzeološkog teorijskog okvira. Studenti će bit osposobljeni za kritičko sagledavanje muzeoloških i baštinskih tema iz rodne perspektive te pripremljeni za aktivno sudjelovanje u promociji inkluzivnosti i ravnopravnosti u muzejskom i baštinskom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje; rodna teorija u muzeologiji; osnovni pojmovi i teorijski okvir
 2. Sabiranje i razvoj prvih zbirki kao indikator društvenog položaja i moći; povijest muzeja u odnosu na rodno pitanje; pojam „žene slobodnog vremena“
 3. Žene sabiračice u povijesti; položaj i uloga žene u povijesnoj muzeologiji
 4. Društvena uloga muzeja i kulturne politike u svjetlu rodnih teorija; primjena feminističke teorije u muzeologiji; odnos baštine, roda i identiteta
 5. Rodna perspektiva u interpretaciji baštine; problematika androcentrične i eurocentrične interpretacije i prezentacije u muzejima i baštinskim institucijama
 6. Prezentacija i komunikacija kroz rodnu perspektivu; rodno neutralan jezik i komunikacija
 7. Teorije kritike baštine kao podloga za rodno osjetljive teme u muzeologiji; autorizirani baštinski diskurs (AHD) kao osnova stvaranja patrijarhalne baštine te reprezentanata društva i identiteta; društvena i kulturološka uvjetovanost roda i baštine
 8. Žene u muzeju - između subjekta i objekta; feminizacija muzejske profesije
 9. Žene u umjetničkim zbirkama i muzejima; područje umjetničkog djelovanja i rada kao središnje mjesto rodnih i feminističkih tema
 10. Muzeji žena i/ili ženski muzej; obrada odabranih primjera iz prakse – 1. dio
 11. Muzeji žena i/ili ženski muzej; obrada odabranih primjera iz prakse – 2. dio
 12. Sabiranje materijalnih i nematerijalnih svjedočanstva ženskih i feminističkih pokreta; feministički muzej; mjesta baštine žena u Republici Hrvatskoj i svijetu
 13. Rodni studiji kao komplementarna disciplina muzeologije; LGBT, queer i feminističke teme u kontekstu muzeologije
 14. Feministička muzeologija; tendencije u suvremenoj muzeologiji i teorijama baštine
 15. Zaključno predavanje; razvoj rodne perspektive u muzeologiji; kritički osvrt na obrađene teme

Ishodi učenja
 1. Definirat osnovne pojmove vezane uz rodnu teoriju unutar muzeološkog teorijskog okvira
 2. Opisat povijest sabiranja i razvoj muzeja u odnosu na rodnu tematiku
 3. Ukazati na važnost razumijevanja društvene uloge muzeja i kulturnih politika u svjetlu rodnih teorija
 4. Analizirat interpretacijske i prezentacijske karakteristike muzejskih izložbi kroz rodnu perspektivu
 5. Koristiti rodno neutralan jezik u komunikaciji baštine prema posjetiteljima
 6. Identificirat baštinske projekte s izraženom rodnom ili feminističkom perspektivom
 7. Vrednovati rodne teme koje su od društveno-inkluzivnog značaja za područje muzeologije i baštine
 8. Interpretirati nove trendove u muzeologiji i baštinskoj teoriji s fokusom na rodnu problematiku
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, terenska nastava, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, seminarski rad, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Levin, A. K. Gender, Sexuality, and Museums. Routledge, London, New York, 2010.
 2. Levin, A. K. Unpacking Gender – Creating complex models for gender inclusivity in museums. U: Sandell, R., Nightingale, E. (ur.). Museums, Equality, and Social Justice. Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2012. Str. 156-168.
 3. Smith, L. Heritage, gender and identity. U: Graham, B., Howard, P. (ur.). Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, Ashgate, 2008. Str. 159-178.
 4. Wallendorf, M. Of Mice and Men: Gender Identity in Collecting. U: Pearce, S. (ur.). Interpreting Objects and Collections. New York, London: Routledge, 1994. Str. 240-253.
 5. Bergsdóttir, A. Museums and Feminist Matters: Considerations of a Feminist Museology, NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 24:2, 2016. Str. 126-139.
 6. Deepwell, K. Feminist Curatorial Strategies and Practices Since the 1970s. U: Marstine, J. M. (ur.). New Museum Theory and Practice : An Introduction. MA : Blackwell, 2006. Str. 64-84.
 7. Stern Hein, H. Redressing the Museum in Feminist Theory. Museum Management and Curatorship Vol. 22 , Iss. 1, 2007. Str. 29-42.
 8. Porter, G. Seeing Through Solidity – A Feminist Perspective on Museums. U: Carbonell, B. M. (ur.). Museum Studies: an anthology of contexts. Malden, USA ; Oxford, UK ; Carlton : Blackwell Publishing, cop. 2004. Str. 62-72.
 9. Bailkin, J. Picturing Feminism, Selling Liberalism – The Case of the Disappearing Holbein. U: Carbonell, B. M. (ur.). Museum Studies: an anthology of contexts. Malden, USA ; Oxford, UK ; Carlton : Blackwell Publishing, cop. 2004. Str. 442-452.
 10. Greenberg, R. Museums, Women and the Web. U: Macdonald, S., Rees Leahy, H. (gen.ed.) ; Coombes, A. E., Phillips, R. B. (vol.ed.), The International Handbooks of Museum Studies: Museum Transformations. Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, 2015. Str. 471-488.
Dopunska literatura
 1. Informatica museologica 32 (Tematski broj: Žene u muzejima), 1/2. Muzejski dokumentacijski centar, 2001.
 2. Graham, B., Ashworth, G.J., Tunbridge, J.E. A Geography of Heritage : power, culture, and economy / London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 2000. str. 29-54 (podnaslov: Heritage, gender and sexuality)
 3. Turner, V. The Factors Affecting Women's Success in Museum Careers: A Discussion of the Reasons More Women Do Not Reach the Top, and of Strategies to Promote their Future Success. Journal of Conservation and Museum Studies. 2002;8:6–10.
 4. Bartlett, A., Hendreson, M. Feminism and the museum in Australia: an introduction. Journal of Australian Studies, 40:2, 2016.
 5. Nochlin, L. "Zašto nema velikih umjetnica?" U: Feministička likovna kritika i teorija likovnih umjetnosti. Izabrani tekstovi., prir. Ljiljana Kolešnik, 1 – 25. Zagreb, Centar za ženske studije, 2009.
 6. Association of Art Museums Directors – Gender Gap Report 2017.
 7. Lovreković, A. Ženski aspekti sabiranja na primjeru zbirki Grada Zagreba. Diplomski rad. Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti. [mentor Vujić, Žarka], 2015.
 8. Mehulić, L. (ur.). „Ženski likovi Muzeja Mimara: od Ljubavnice do Vladarice“. Katalog izložbe, Muzej Mimara, Zagreb, 2013.
 9. Porter, G. (2009). How are women represented in British history museums? Museum International, 43(3), 159–162.
 10. European Parliament's Gender-Neutral Language Guidelines.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar