Naziv
Pomoćne povijesne znanosti I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
2
Šifra
199018
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti će dobiti uvid u mogućnosti interpretacije epigrafskih, paleografskih i diplomatičkih spomenika, upoznavanje s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne analize koja proizlazi iz integralnog i interdisciplinarnog pristupa povijesnim izvorima. Predmet obuhvaća pregled tradicionalnih pomoćnih povijesnih disciplina koje omogućavaju rad na srednjovjekovnoj izvornoj građi. Pomoćne povijesne znanosti I. sastoje se od paleografijâ, diplomatike i egdotike. Paleografije. Uvod u latinsku paleografiju, glagoljsku paleografiju, ćirilsku paleografiju te njemačku gotičku paleografiju. Diplomatika. Definicija i povijesni pregled s posebnim obzirom na Hrvatsku. Egdotika. Pravila i postupci u izdavanju arhivskoga gradiva.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Opis rada. Literatura.
 2. Uvod u epigrafiju.
 3. Uvod u paleografije (latinsku, hrvatsku) s pregledom literature
 4. Latinska paleografija – opći razvoj pisma, pisaća podloga, oblici rukopisa
 5. Pisma rimske epohe
 6. Nacionalna pisma, karolina
 7. Gotica, humanistika
 8. Diplomatika – definicija i povijesni pregled s posebnim obzirom na Hrvatsku
 9. Sudionici pravnog čina, podjela diplomatičkih dokumenata
 10. Nastanak dokumenta
 11. Vanjske karakteristike dokumenta
 12. Nutarnje karakteristike dokumenta
 13. Tradicija dokumenta
 14. Egdotika I
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. Visoka razina artikuliranja istraživačkih pitanja
 2. Visoka razina razvijanja kritike svijesti u znanstvenom diskursu
 3. Visoka razina kompetentnog analiziranja povijesnih izvora.
 4. Visoka razina kompetentnog analiziranja historiografske literature.
 5. Visoka razina prezentacije preliminarnih i završnih rezultata istraživanja.
 6. Visoka razina transfera stečenih znanja i kompetencija.
 7. Visoka razina razvijenosti organizacijskih vještina.
 8. Uvođenje u temeljne vještine istraživačkog rada odnosno postizanje uvida u tehnička znanja i postupke osobito za rad na srednjovjekovnoj izvornoj građi u arhivima, knjižnicama i sl.
 9. Studente će se upoznati s osnovnim pojmovima, definicijama i povijesnim pregledom pomoćnih povijesnih znanosti. Obrada najvažnijih epigrafskih, paleografskih i diplomatičkih spomenika.
Metode podučavanja
Nastava će se odvijati kroz predavanja. Studenti će povremeno kao zadaću dobiti čitanje predmetne literature.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosit će se na temelju pojedinačnoga sudjelovanja u nastavi (20%) te na temelju ocjene iz pismenoga ispita (80%) koji će se provesti po završetku nastave.

Obavezna literatura
 1. STIPIŠIĆ, Jakov, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi: latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija, rječnik kratica, Zagreb: Školska knjiga, 3 1991. (ili izdanja: 1 1972. i 2 1985.)
 2. U pripremi su skripta prilagođena kolegiju (veći dijelovi dostupni u sustavu učenja na daljinu Omega FFZG)
Dopunska literatura
 1. CAPPELLI, Adriano, Lexicon abbreviaturarum – Dizionario di abbreviature latine ed italiane usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi, con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia medioevale, un prontuario di Sigle Epigrafiche, l'antica numerazione romana ed arabica ed i segni indicanti monete, pesi, misure, etc., sesta edizione corredata con 9 tavole fuori testo, Milano: Editore Ulrico Hoepli (Manuali Hoepli), 2005.
 2. FUČIĆ, Branko, Glagoljski natpisi, Zagreb: JAZU (Djela JAZU, knj. 57), 1982.
 3. NAGY, Josip, Diplomatika (I. Postanak i razvoj diplomatike, II. Izprave, III. Diplomatika kod Hrvata), u: Hrvatska Enciklopedija – Encyclopaedia Croatica, sv. V., Zagreb: Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1945., 58-65.
 4. NOVAK, Viktor, Scriptura Beneventana s osobitim obzirom na tip dalmatinske beneventane. Paleografijska studija, Zagreb: Tisak Tipografije d.d., 1920.
 5. NOVAK, Viktor, Latinska paleografija, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Naučna knjiga, 1952. (ili bilo koje drugo dostupno izdanje)
 6. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta, Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji,Split: Državni arhiv u Splitu, 2000.
 7. LAZANIN, Sanja, Priručnik iz njemačke paleografije, Zagreb: Tipex, 2004.
 8. KAPITANOVIĆ, Vicko, Povijesna vrela i pomoćne znanosti, Split: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet – Odsjek za povijest (Udžbenici Sveučilišta u Splitu – Manualia Universitatis studiorum Spalatensis; Izdanja Filozofskog fakulteta Sveučilište u Splitu – Editiones Facultatis Philosophicae Universitatis Spalatensis. 1. Manualia Facultatis Philosophicae Spalatensis), 2012.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij