Naziv
Indoeuropska fonologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
160765
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Ovladavanje osnovama poredbeno-povijesne fonologije indoevropskih jezika.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Bezvučni okluzivi, Vernerov zakon, indoevropski naglasak
 3. Zvučni okluzivi, glotalna teorija
 4. Zvučni aspirirani okluzivi
 5. Palatalizirani velari, kentumski odrazi u satemskim jezicima
 6. Labijalizirani velari, kentumski i satemski jezici
 7. Palatalizacije, frikativ *s
 8. Konsonantski odrazi laringalâ, sonanti (likvide i nazali), poluvokali
 9. Vokali
 10. Slogotvorni sonanti, indoevropski glasovni zakoni
 11. Laringali i vokalizam, fonološka pravila u indoevropskom
 12. Diftonzi
 13. Slogotvorni sonanti + laringali
 14. Slogovna struktura indoevropskog i fonotaktika
 15. Retrospektiva gradiva

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći analizirati fonološke podudarnosti među indoevropskim jezicima.
 2. Studenti će moći rekonstruirati korijene indoevropskoga prajezika na temelju posvjedočenih oblika iz latinskog, grčkog, staroindijskog, staroslavenskog, litavskog, gotskog te drugih indoevropskih jezika.
 3. nabrojati glavne glasovne zakone i morfološke promjene kojima se barem tri stara indoeuropska jezika razlikuju od ostalih indoeuropskih jezika
 4. rekonstruirati korijene indoeuropskoga prajezika na temelju posvjedočenih oblika iz latinskog, grčkog, sanskrta, staroslavenskog, litavskog i gotskog jezika
Metode podučavanja
Predavanje.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit (usmeni za višu ocjenu).

Obavezna literatura
 1. Kapović, Mate 2017, “Proto-Indo-European Phonology”, u: Kapović, Mate (ur.), The Indo-European Languages, Routledge, London–New York: 13–60
 2. Kapović, Mate 2008, Uvod u indoeuropsku lingvistiku. Pregled jezikâ i poredbena fonologija, Matica hrvatska, Zagreb [od 121. strane]
 3. Kapović, Mate 2015, Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika, Matica hrvatska, Zagreb [str. 67–71, 135–138, 142–145, 149–166, 195–215]
Dopunska literatura
 1. Matasović, Ranko 1997, Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb [do 118. strane]
 2. Matasović, Ranko 2008, Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb [do 111. strane]
 3. Fortson, Benjamin W. IV 2010, Indo-European Language and Culture. An Introduction, Wiley-Blackwell, Malden–Oxford
 4. Clackson, James 2007, Indo-European Linguistics. An Introduction, Cambridge University Press, Cambridge–New York

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar