Naziv
Školska praksa i Praktikum s metodičarom
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
198881
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Osposobiti studente za primjenu stečenih teorijskih znanja u nastavnoj praksi: analizirati nastavni proces (sve čimbenike toga procesa), samostalno planirati i izvoditi nastavu. Razvijanje pojedinih sastavnica kompetencije nastavnika stranog jezika. Razvijanje samostalnosti, kritičnosti i kreativnosti kao bitnih karakteristika dobrog nastavnika. Razvijanje profesionalne odgovornosti.
Sadržaj
 1. Pripremanje studenata za školsku praksu u gimnazijama, školama stranih jezika ili visokoškolskim ustanovama, organizacija prakse, upute za pohađanje hospitacija, za razgovore s mentorom, za promatranje nastave, za bilježenje opažanja, za strukturiranje dnevnika hospitacija.
 2. Oblici promatranja nastave: kolegijalno promatranje i davanje povratnih informacija.
 3. Oblici promatranja nastave: nepripremljeno promatranje, globalno i detaljno promatranje.
 4. Oblici promatranja nastave: pripremljeno promatranje, oblici obrazaca za promatranje.
 5. Praćenje hospitacija u gimnazijama: studenti izvještavaju o svojemu radu na praksi, komentiraju, savjetovanje studenata.
 6. Praćenje hospitacija: studenti izvještavaju o svojemu radu na praksi i komentiraju svoje prvo održavanje „mini-nastave“. Savjetovanje studenata kako obraditi gradivo koje im je zadano za mini-nastavu.
 7. Praćenje hospitacija: studenti izvještavaju o napredovanju svoje prakse, o poteškoćama i uspjesima, dobivaju savjete i ideje za koncipiranje punih satova.
 8. Analiza školske prakse, strukturirano, prema natuknicama: posredovanje izgovora, gramatike, itd.
 9. Analiza školske prakse: postupanje nastavnika pri pogreškama učenika. Ocjenjivanje učenika. Vrednovanje i samovrednovanje učenika i nastavnika.
 10. Refleksivna analiza hospitacija i vlastite nastave (analiza društvenog i školskog okruženja, učeničkih skupina, strano-jezične politike). Usporedba rada na općim gimnazijama s nastavom i učenicima na jezičnim gimnazijama i ostalim obrazovnim ustanovama.
 11. Integrirano učenje njemačkog jezika i predmetne nastave (CLILiG). Timsko poučavanje.
 12. Hospitiranje u dvojezičnim gimnazijama u kojima se dio nastave odvija na stranom jeziku.
 13. Refleksivna analiza hospitacija. Osmišljavanje i prezentacija međupredmetnih sadržaja.
 14. Učiteljske vještine: neverbalno ponašanje, verbalno ponašanje (govor nastavnika), ophođenje, interakcija s učenicima.
 15. Izvještaji mentora o radu studenata na praksi u gimnazijama, školama stranih jezika ili visokoškolskim ustanovama. Analiza dnevnika hospitacija.

Ishodi učenja
 1. Samostalno planirati i provesti nastavu njemačkog jezika ravnajući se pri tome prema kognitivnim i jezičnim sposobnostima učenika.
 2. Kritički analizirati vlastitu i tuđu nastavu i pedagoško djelovanje u obrazovnim ustanovama
 3. Oblikovati interaktivne nastavne sadržaje i materijale koji potiču kritičko mišljenje, kreativnost i toleranciju u razrednom i izvanrazrednom okruženju primjenjujući tradicionalne i suvremene tehnologije
 4. Osmisliti i prezentirati međupredmetne sadržaje u okviru integriranog učenja njemačkog jezika i predmetne nastave.
 5. Napisati dnevnik hospitacija te zapisnik i plan nastave u tabličnom obliku, prema određenim didaktičkim kategorijama
Metode podučavanja
Hospitacije: promatranje nastave, održavanje mini intervencija i cijelih satova, zapisnik nastave, bilježenje opažanja, koncipiranje dnevnika hospitacija, planiranje nastave po zadanim kategorijama, savjetovanje i diskusija s mentorom i grupom; diskusija, analiza, individualni i grupni rad, referati i seminarski radovi. Korištenje računala i interneta kod tih postupaka.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada studenata na praksi i izvođenje ocjene iz cjelokupnog rada (redovitost i točnost, pripremljenost za nastavu, savjesnost, temeljitost, kreativnost, primjerenost rada s učenicima i ophođenja s njima, i sl.). Sudjelovanje na nastavi. Ocjena iz dnevnika hospitacija.

Obavezna literatura
 1. Ziebell, B./Schmidjell, A. (2012): Unterrichtsbeobachtung und kollegiale Beratung. Berlin itd.: Langenscheidt, Goethe-Institut.
 2. Bimmel, Peter/ Kast, Bernd/ Neuner, Peter (2011). Deutschunterricht planen. Fernstudieneinheit 18. Berlin/München: Langenscheidt.
 3. Haataja, Kim; Wicke, Rainer E. (Hg.) (2015): Sprache und Fach. Integriertes Lernen in der Zielsprache Deutsch. München: Hueber Verlag.
 4. Deutsch Lehren Lernen (1-10): München: Langenscheidt, Goethe-Institut, Klett.
 5. Koeppel, Rolf (2016): Deutsch als Fremdsprache. Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, Hohengehren: Schneider Verlag.
 6. Ende, Karin; Mohr, Imke (Hrsg.) (2015): DLL Glossar: Fachbegriffe für DaF-Lehrkräfte (dll - deutsch lehren lernen: Fort- und Weiterbildung weltweit). München: Langenscheidt, Goethe Institut, Klett.
 7. Lütze-Miculinić, Marija; Jelaska, Zrinka (2018) Hrvatsko-njemački rječnik školskoga jezika I. Zagreb: HFD
Dopunska literatura
 1. Heyd, Gertraude (1990): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M.: Diesterweg.
 2. Häussermann/Piepho (1996): Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache. Abriss einer Aufgaben- und Übungstypologie. München: iudicium
 3. Storch, Günther (2001): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink, 2. izd.
 4. Heidemann, Rudolf (2011): Körpersprache im Unterricht. 10. Auflage. Wiebelsheim: Quelle & Meyer.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij