Naziv
Informacijski izvori i služba
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
52651
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti će upoznati povijesni razvitak i važnost sekundarnih izvora informacija te opće kriterije za njihovu ocjenu kako bi samostalno mogli procijeniti vrijednost pojedinih izvora. Steći će znanje o informacijskoj službi u knjižnici i vještine odgovaranja na informacijske upite uključujući izradu bibliografskih popisa.
Sadržaj
 1. Bibliografija: značenje pojma, nastanak i povijesni razvitak.
 2. Sastavni dijelovi bibliografije. Raspored građe u bibliografiji.
 3. Vrste bibliografija.
 4. Kriteriji za vrednovanje tiskanih i elektroničkih informacijskih izvora.
 5. Opća bibliografska kontrola (UBC): nastanak i razvitak. Nacionalna bibliografska kontrola. Nacionalna tekuća bibliografija: povijesni razvitak, namjena, oblici. Trgovačke bibliografije kao nacionalne tekuće bibliografije. Nacionalni tisak i nacionalna zbirka.
 6. Međunarodni kongresi o nacionalnim bibliografijama: Pariz, 1977 i Kopenhagen, 1998.
 7. Elektroničke nacionalne tekuće bibliografije. Nacionalne retrospektivne bibliografije. Načini izrade retrospektivnih bibliografija. Bibliografije bibliografija. Bibliografski katalozi.
 8. Bibliografske baze podataka. Službe za izradu sažetaka i kazala.
 9. Bibliografska pomagala. Enciklopedije i leksikoni. Biografski priručnici. Rječnici: nastanak i vrste.
 10. Baze podataka. Digitalne priručne knjižnice. Mrežne stranice knjižnica. Opće znanstvene digitalne knjižnice. Komercijalne digitalne knjižnice. Statistika o mreži.
 11. Informacijski izvori općenito: izvori koji su sami dovoljan izvor podataka; službene publikacije, nekonvencionalni izvori; primarni, sekundarni i tercijarni izvori
 12. Priručna (referentna) zbirka: vrste priručnika prema sadržaju, odabir i nabava.
 13. Informacijska služba i informatori. Kategorizacija korisnika. Rješavanje informacijskih upita. Selektivna diseminacija informacija. Internetske informacijske usluge - usluga Pitajte knjižničara, knjižnice na društvenim mrežama i pokretanje bloga knjižnice. Edukacija korisnika.
 14. Posjet Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, upoznavanje s informacijskom službom i uslugama, posebice s priručnom zbirkom. Rješavanje informacijskih upita kao oblik vježbe za studente.
 15. Posjet Knjižnici Filozofskog fakulteta, upoznavanje s informacijskom službom i uslugama, posebice s priručnom zbirkom. Rješavanje informacijskih upita kao oblik vježbe za studente.

Ishodi učenja
 1. Studenti će steći znanje o informacijskoj službi u knjižnici i vještine odgovaranja na informacijske upite uključujući izradu bibliografskih popisa.
 2. Studenti će moći samostalno procijeniti vrijednost pojedinih izvora.
 3. Steći će vještine izradbe bibliografskih popisa.
Metode podučavanja
frontalna nastava
seminarski rad
radionica
vježbe
Metode ocjenjivanja
kolokvij
test
seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Domjan, Ž. Biografske zbirke i leksikoni u Hrvata. // Forum 5/6(1988), str. 474-484.
 2. Gömpel, R.; Svensson, L. G. Managing legal deposit for online publications in Germany. Dostupno na: http://conference.ifla.org/past-wlic/2011/193-goempel-en.pdf
 3. Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga : 1835-1940. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1982-. Knj. 1, str. I-XXXII.
 4. Guidelines for national bibliographies in the electronic age. The latest (2009) version in summary form. Dostupno na: http://www.ifla.org/node/5226/
 5. Horvat, A. Nacionalna tekuća bibliografija u službi Univerzalne bibliografske kontrole. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43,1/2(2000), str. 1-8.
 6. Horvat, A.: Živković, D. Između javnosti i privatnosti: knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012. (izbor).
 7. Hrvatski biografski leksikon. Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1983-. (predgovor) Dostupno na: http://hbl.lzmk.hr/abecedarij.aspx
 8. Hrvatska bibliografija / [izrađuje Hrvatsko bibliotekarsko društvo uz potporu Sveučilišne knjižnice u Zagrebu]. Zagreb : Hrvatska državna tiskara (Nakladni odjel), 1941-1944. (predgovor).
 9. Hrvatska enciklopedija / [glavni urednik Mate Ujević]. Zagreb : Naklada Konzorcija Hrvatske enciklopedije, 1941-1945. 5 sv. (predgovor).
 10. Hrvatska enciklopedija. Zagreb : Lekskografski zavod Miroslav Krleža, 1999-2009. 11 sv. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/ (predgovor i natuknice: biografija, bibliografija, enciklopedija, Konrad Gesner, leksikon).
 11. IFLA professional statement on Universal Bibliographic Control (2012). Dostupno na: http://www.ifla.org/files/assets/bibliography/Documents/ifla-professional-statement-on-ubc-en.pdf
 12. IFLA statement on legal deposit. Dostupno na: http://www.ifla.org/en/publications/ifla-statement-on-legal-deposit
 13. Murati, T. Druga međunarodna konferencija o nacionalnim bibliografijama, Kopenhagen, Danska, 25.-27. studenoga 1998. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 42(1999), str. 81-96. http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/biblio/nastava/dz/text/Murati_Druga_konf.htm
 14. Niggemann, E. The importance of open data to national libraries. // IFLA, 2012. Dostupno na: http://conference.ifla.org/past-wlic/2012/181-niggemann-en.pdf
 15. Parent, I. The importance of national bibligraphies in the digital age. // 73rd IFLA General Conference and Council, Durban, 2007. Dostupno na: http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/089-Parent-en.pdf
 16. Verona, E. Univerzalna bibliografska kontrola i međunarodno ujednačavanje kataložnih postupaka. // Informatologia yugoslavica 8(1976), str. 1-28. Dostupno na: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/verona.htm
 17. Literatura o informacijskim uslugama i službi:
 18. Bosančić, B. Online referentne usluge : pregled razvoja u teoriji i praksi. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 1(2010), str. 64–86. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/100
 19. Bosančić, B. Put k povezivanju : usluga "Pitajte knjižničara" na mrežnim stranicama narodnih knjižnica. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 46, 3/4 (2003[ie. 2004]),str. 80-92. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/87
 20. IFLA digital reference guidelines. (2002). Dostupno na: http://archive.ifla.org/VII/s36/pubs/drg03.htm
 21. Katz, W. A. Introduction to reference work. 8th ed. Boston etc. : McGraw Hill, 2002. Vol. 1, str. 3-71. Vol. 2, str. 41-164, 345-350.
 22. Sečić, D. Informacijska služba u knjižnici. 2. dopunjeno i prerađeno izd. Lokve : Benja, 2006.
Dopunska literatura
 1. Harni, S. Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga : 1835-1940 : struktura, geneza i kulturno-povijesno značenje. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 47,3/4( 2004), str. 86-104.
 2. Harni, S. Jugoslavizam i kriteriji hrvatske retrospektivne bibliografije : bibliografski prijepori iz 1955. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 47, 3/4(2004), str. 57-85.
 3. Mrežne stranice: Knjižnice grada Zagreba. http://www.kgz.hr ; Nacionalna i sveučilišna knjižnica. http://www.nsk.hr
 4. Pregled svih izdanja. // Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Dostupno na: http://www.lzmk.hr/hr/izdanja
 5. Okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama. 12. 2012. Zagreb. Slobodan pristup informacijama : 12. okrugli stol, [Zagreb, 10. prosinca 2012.] : zbornik radova . Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. (izbor)

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar