Naziv
Informacijsko zakonodavstvo i etika
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
147061
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s temeljnim etičkim načelima i zakonskim propisima koji vrijede u informacijskim profesijama s posebnim naglaskom na baštinske ustanove i profesije.
Sadržaj
 1. Uvod - temeljne definicije (etika, profesija)
 2. Etički kodeksi knjižničara, muzeologa i arhivista
 3. Etički kodeksi studenata, sveučilišta, fakulteta, znanstvenika
 4. Nečestiti postupci u znanosti - plagiranje
 5. Nečestiti postupci u znanosti - izmišljanje rezultata istraživanja
 6. Zakon o knjižnicama - usporedba starih zakona s novim
 7. Zakon o arhivima i Zakon o muzejima
 8. Zakon o tajnosti podataka i Zakon o pravu na pristup informacijama
 9. Zakon o autorskom pravu i knjižnični korisnici
 10. Knjižnice, arhivi, muzeji i ljudska prava
 11. Pravilnici važni za knjižnice (revizija i otpis, zaštita...)
 12. Standardi za knjižnice (narodne, školske)
 13. Pravilnici važni za muzeje i arhive (čuvanje, zaštita...)
 14. Kulturna dobra - način zaštite
 15. Provjera znanja - predrok

Ishodi učenja
 1. Definirati osnovne pojmove vezane uz etiku znanstvenog i stručnog rada
 2. Primjenjivati propise iz etičkih kodeksa za muzeologe, arhiviste, knjižničare
 3. Primjenjivati propise iz etičkih kodeksa sveučilišta i fakulteta
 4. Razumjeti osnovne propise zakona vezanih uz baštinske ustanove
 5. Razumjeti zakonske odredbe zakona povezanih sa slobodnim pristupom informacijama i zaštitom privatnosti
 6. Analizirati i objasniti ulogu međunarodnih udruga povezanih s etikom i baštinskim ustanovama
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, sustav učenja na daljinu (e-učenje)
Metode ocjenjivanja
Redovitost na nastavi - 20%
Izlaganje seminara - 20%
Napisani seminar - 30%
Usmeni ispit - 30%

Obavezna literatura
 1. Etički kodeks Hrvatskoga knjižničarskog društva
 2. Etički kodeks arhivista
 3. Etički kodeks za muzeje
 4. Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu
 5. Zakon o pravu na pristup informacijama
 6. Zakon o tajnosti podataka
 7. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
 8. Zakon o zaštiti osobnih podataka
 9. Zakon o knjižnicama
 10. Zakon o muzejima
 11. Zakon o arhivima
 12. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva
 13. Pravilnik o zaštiti knjižnične građe
 14. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 15. Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe
 16. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju
 17. Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.
 18. Gorman, M. Our enduring values. Chicago; London : American Library Association, 2000. Poglavlja: Intellectual freedom i Privacy.
 19. Hebrang Grgić, I. Etički stavovi studenata bibliotekarstva. // Edupoint časopis : časopis o primjeni informacijskih tehnologija u obrazovanju. 5 (2005)
 20. Hebrang Grgić, I. IL and information ethics: how to avoid plagiarism in scientific papers? // Information literacy : Lifelong learning and digital citizenship in the 21st century : second European Conference ECIL : Proceedings / Kurbanoglu, Serap ; Špiranec, Sonja ; grassian, Esther ; Mizrachi, Diane ; Catts, Ralph (ur.). Heidelberg : Springer, 2014. Str. 217-226.
Dopunska literatura
 1. Gliha, I. Autorskopravni aspekt izdavanja časopisa. // Hrvatski znanstveni časopisi : iskustva, gledišta, mogućnosti / uredila I. Hebrang Grgić. Zagreb : Školska knjiga 2015.
 2. Hauptman, Robert. Ethical challenges in librarianship. Phoenix ; New York : Oryx press, 1988.
 3. Quinn, Michael J. Ethics for the information age. Boston : Pearson Education, 2009.
 4. Schepman, T.; Koren, M.; Horvat, A.; Kurtović, D.; Hebrang Grgić, I. Anonymity of library users in the Netherlands and Croatia. // New Library World 109, 9/10(2008), str. 407-418.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij