Naziv
Inteligencija
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
131499
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj predloženog kolegija je upoznavanje studenata s područjem inteligencije od njezine pozicije u okviru ukupne kognitivne znanosti i dodirnih znanosti, preko različitih teorijskih pristupa, vrsta inteligencije, do povezanosti inteligencije s nekim relevantnim sociodemografskim varijablama i psihološkim konstruktima. Apsolviranjem kolegija studenti će steći temelj za praćenje nastave općih kolegija i primijenjenih kolegija na diplomskom studiju psihologije
Sadržaj
 1. Povijesni pregled
 2. Mjerenje inteligencije
 3. Razvoj teorija inteligencije.
 4. Faktorske i hijerarhijske teorije
 5. Vruće teorije inteligencije
 6. Emocionalna inteligencija
 7. Eksplicitne i implicitne teorije inteligencije
 8. Kreativnost
 9. Heritabilnost inteligencije
 10. Flynn efekt
 11. Rasa i inteligencija
 12. Spolne razlike u inteligenciji
 13. Inteligencija u obrazovnim kontekstima
 14. Inteligencija u radnom kontekstu
 15. Inteligencija i zdravlje

Ishodi učenja
 1. Objasniti i analizirati povijesni razvoj i teorijske sustave različitih grana psihologije.
 2. Protumačiti temeljne psihičke procese i osobine (percepcija, pamćenje, učenje, motivacija, emocije, ličnost, socijalno ponašanje), te njihove neurobiološke osnove i mehanizme razvoja.
 3. Koristiti metodologiju znanstvenih istraživanja primjerenu rješavanju problema iz područja društvenih djelatnosti.
 4. Samostalno planirati i organizirati radne zadaće u različitim društvenim djelatnostima.
 5. Kritički prosuđivati znanstvene spoznaje iz psihologije te srodnih i komplementarnih znanstvenih disciplina.
 6. Samostalno oblikovati te usmeno i pismeno prezentirati rezultate različitih oblika rada stručnjacima i laicima.
 7. Koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji.
 8. Kritički interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu.
Metode podučavanja
Audio-vizualne
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Zarevski, P. (2012). Struktura i priroda inteligencije. (poglavlja 3, 6, 7, 10, 13). Jastrebarsko: Naklada Slap. Goldstein, S., Princiotta, D., & Naglieri, J.A. (2015). Handbook of intelligence: evolutionary theory, historical perspective, and current concepts. (poglavlja 16, 20, 25) New York: Springer
Dopunska literatura
 1. Gardner, H., Kornhaber, M.L., & Wake, W.K. (1999). Inteligencija – različita gledišta. Jastrebarsko: Naklada Slap. Halpern, D.F. (2000). Sex differences in cognitive abilities. (3rd ed.). Mehwah, NY: Lawrence Erlbaum. Hoyenga, K.B. and Hoyenga, K.T. (1993). Gender related differences: origins and outcomes. Boston, MA: Allyn and Bacon. Rathus, S.A. (2000). Temelji psihologije. (poglavlje 9: Inteligencija, str. 343-377). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar