Naziv
Interpersonalni i unutargrupni odnosi
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
52595
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati procese koji su u osnovi interpersonalnih ponašanja, te osobine, strukturalne karakteristike i procese koji se odvijaju unutar grupa.
Sadržaj
 1. Agresivno ponašanje, definicija i vrste. Teorijska objašnjenja agresije: agresija kao urođeno ponašanje (instinkt), frustracijska teorija agresije, agresija kao naučeno ponašanje.
 2. Okolnosti koje povećavaju vjerojatnost agresije. Mediji, pornografija i nasilje. Socijalni utjecaji i agresija.
 3. Upravljanje agresivnim ponašanjem: hipoteza katarze, uloga socijalnog učenja, smanjivanje agresivno
 4. Nasilje u obitelji: partnersko nasilje, intervencije za zaštitu članova obitelji od nasilja.g ponašanja.
 5. Prosocijalno ponašanje i altruizam. Glavni teorijski pristupi (psihoanalitički, biheviorističke teorije i teorija socijalnog učenja, teorija socijalne razmjene, evolucijski pristup) i suvremeni modeli (normativni pristup, kognitivni pristup – proces donošenja odluka, emocionalno uzbuđenje i empatija).
 6. Situacijski prediktori pružanja pomoći: broj promatrača, hitnost situacije, modeliranje, vremenska stiska. Značajke ljudi (pomagača i žrtve) koji utječu na altruistično ponašanje. Načini povećavanja altruističnog ponašanja.
 7. Privlačnost u interpersonalnim odnosima. Glavne odrednice privlačnosti. Bliski odnosi: prijateljstvo i ljubavne veze.
 8. Teorijska objašnjenja razvoja ljubavnih veza. Različite vrste ljubavi. Čimbenici koji doprinose kvaliteti veze.
 9. Definicija i sastav grupe: sastav grupe kao kontekst i kao uzrok, veličina i raznolikost grupe. Formiranje grupe i njena struktura: uloge u grupi, grupne norme, status u grupi, grupna kohezija, komunikacija u grupi. Razvoj unutargrupne dinamike
 10. Utjecaj grupe na ponašanje pojedinca. Socijalna facilitacija i inhibicija. Socijalni pritisak i konformizam.
 11. Manipulativne tehnike za navođenje druge osobe na popuštanje. Pokoravanje. Klasična istraživanja: Sherif, Asch, Milgram.
 12. Grupna zaslijepljenost. Grupni uradak i postignuće, socijalno zabušavanje. Deindividuacija.
 13. Odlučivanje u grupama. Grupna polarizacija. Informacijski i normativni utjecaj. Difuzija odgovornosti
 14. Manjinski utjecaji u grupi.
 15. Autoritet i vodstvo. Nastanak vođa u grupama. Vrste vođa i njihove uloge u grupi. Suradnja i natjecanje.

Ishodi učenja
 1. Vrednovati intervencije koje se temelje na unutargrupnim procesima.
 2. Kritički interpretirati literaturu iz područja interpersonalnih i unutargrupnih odnosa.
 3. Opisati uzroke i posljedice interpersonalni ponašanja, posebno agresivnog i prosocijalnog.
 4. Analizirati elemente dinamike nasilja u obitelji.
 5. Povezati interpersonalne procese s osobnim iskustvom.
 6. Objasniti stukturalne karakteristike grupa
 7. Analizirati faktore koji utječu na ponašanje u grupi i procese koji se u njoj odvijaju.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, vježbe, samostalni zadaci, terensko opažanje, mješovito e-učenje
Metode ocjenjivanja
Aktivnost na nastavi 5%, izvještaj s terenskog opažanja 8%, dva grupna seminarska zadatka 12%, dva pisana kolokvija ili pisani ispit s mogućnošću izlaska i na usmeni ispit 75%.

Obavezna literatura
 1. Aronson, E., Wilson, T.D. i Akert, R. M. (2005) Socijalna psihologija. Zagreb: Mate Poglavlja: 8 (Konformizam, 251-296), 10 (Međusobna privlačnost, 337-378)
 2. Ajduković, M. i Pavleković, G. (Ur.) (2000). Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
Dopunska literatura
 1. Hewstone, M. i Stroebe, W. (2003.) Socijalna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap
 2. Brown, R. (2006) Grupni procesi. Jastrebarsko: Naklada Slap Poglavlja: 1 (Realnost grupa, 2-21), 2 (Elementarni procesi u grupama, 24-65), 3 (Strukturalni aspekti grupa, 69-121), 4 (Realnost grupa, 124-166)
 3. Cesar, S., Bijelić, N., Hodžić, A., Kobaš, V. (2006) Bolje spriječiti nego liječiti – prevencija nasilja u adolescentskim vezama. Zagreb: Cesi.
 4. Radovi iz tekuće znanstvene i stručne periodike
 5. Pećnik, N. (2003). Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece. Naklada Slap.
 6. Ajduković, D., Löw, A. i Sušac, N. (2011). Rodne razlike i prediktori partnerskog nasilja u mladenačkim vezama. Ljetopis socijalnog rada, 18 (3), 527-553.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar