Naziv
Istraživački projekt
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
118205
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Metodičke vježbe
15

Cilj
Osposobiti polaznike/ice za samostalnu provedbu sociologijskog istraživanja i to tako da rad na projektu obuhvati sve faze znanstvenog istraživanja: od odabira teme istraživanja, definiranja predmeta istraživanja, određivanja svrhe i ciljeva, postavljanja hipoteza, izrade nacrta istraživanja, izrade instrumenata, odabira uzorka i prikupljanja podataka do interpretacije podataka, izrade znanstveno-istraživačkog izvještaja te prezentiranja rezultata.

Omogućiti polaznicima/icama primjenu i integriranje znanja, vještina i sposobnosti koje su dotad stekli na studiju te njihovo daljnje razvijanje.
Sadržaj
 1. Odabira teme istraživanja i formiranje istraživačkih timova
 2. Definiranje predmeta istraživanja
 3. Određivanje svrhe i ciljeva istraživanja
 4. Izrada teorijsko–konceptualnog nacrta istraživanja
 5. Postavljanje hipoteza
 6. Izrada operacionalnog nacrta istraživanja
 7. Izrada mjernih instrumenata i pratećih dokumenata
 8. Definiranje populacije i konstrukcija uzorka
 9. Prijava istraživanja povjerenstvu za ocjenu etičnosti istraživanja
 10. Prikupljanje podataka
 11. Unos podataka
 12. Obrada podataka
 13. Izrada znanstveno-istraživačkog izvještaja
 14. Prezentacija rezultata

Ishodi učenja
 1. Primijeniti znanja stečena na ranije odslušanim kolegijima u istraživanju novoga predmeta
 2. Rješavati probleme koji se pojavljuju u provedbi istraživanja
 3. Unaprijediti komunikacijske i druge vještine nužne za timski rad
 4. Samostalno provesti istraživanje od odabira teme do prezentiranja rezultata
 5. Unaprijediti sposobnost inovativnog i sustavnog razmišljanja u novoj situaciji
 6. Izraditi cjelovit znanstveno–istraživači izvještaj
 7. Prezentirati rezultate istraživanja u uvjetima pod kojima se prezentiraju na znanstvenim skupovima.
Metode podučavanja
(1) Predavanja uz PowerPoint prezentaciju
(2) Zadavanje i komentiranje vježbi
(3) Zadavanje i komentiranje seminarskih izlaganja
(4) Diskusija
(5) Terenski rad (prikupljanje podataka)
(6) Obrada podataka
Metode ocjenjivanja
Ocjena se temelji na 2 rada koja studenti izrađuju tijekom semestra te prezentaciji i usmenoj obrani završnog pisanog rada.

Obavezna literatura
 1. Babbie, Earl A. (2012). The Practice of Social Research. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.
 2. Milas, Goran (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Supek, Rudi (1981). Ispitivanje javnog mnijenja. Zagreb: SNL.
 4. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2013). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third Edition edition). Thousand Oaks, Califorinia: SAGE Publications, Inc.
 5. Lewins, A., & Silver, C. (2014). Using software in qualitative research: a step-by-step guide (Second Edition). SAGE.
Dopunska literatura
 1. Odredit će se shodno odabranoj temi i metodama istraživanja.

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij