Naziv
Iz povijesti i kulture Njemačke 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118015
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
U seminaru se bavimo njemačkom poviješću polazeći od kategorije političkoga prema tumačenju Hannah Arendt. Zadržat ćemo se na najvažnijim povijesnim postajama od vremena Njemačkog Carstva do kraja Weimarske Republike. Dok se predodžbe o politici tradicionalno temelje na podjeli odnosa moći i vlasti, pojam političkoga podrazumijeva građane sposobne za djelovanje i njihov angažman usmjeren na opće dobro. Nakon osvrta na najvažnije etape u njemačkoj politici, usredotočit ćemo se na pojedine istaknute osobe, događaje i političke pokrete iz novije njemačke povijesti.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Kategorija političkoga
 3. Pojam političkoga u Hannah Arendt
 4. Pregled njemačke povijesti (1871.-1933.), 1. dio
 5. Pregled njemačke povijesti (1871.-1933.), 2. dio
 6. Bismarck – između političke kooperacije i čeličnog diktata
 7. (Ne)politički pokret mladih „Wandervogel“
 8. Politika i kultura. Thomas Mann: „Betrachtungen eines Unpolitischen“
 9. „Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zieht“. Političke dimenzije krize
 10. Ekskurs o tijeku Prvog svjetskog rata
 11. Prvi svjetski rat: politički pokreti
 12. Novembarska revolucija 1918./1919. – Paradigma političkoga?
 13. Weimarska Republika iz očišta svjedoka vremena
 14. Performansa i javnost: vizualizacija političkoga (1871.-1936.)
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Poznaje ključne događaje u njemačkoj povijesti od početka Njemačkoga Carstva do Drugoga Svjetskog rata.
 2. Razumije pojam "političkoga" i njegovu ulogu u građanskim pokretima.
 3. Koristi se kulturnofilozofijskim terminima.
 4. Stekao je osnovna znanja za analizu relevantne literature i izvora.
Metode podučavanja
Predavanja, diskusije, studentski referati, rad s tekstom
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave. Očekuje se aktivno sudjelovanje u nastavi i referat u usmenom i pisanom obliku.

Obavezna literatura
 1. Heinrich August Winkler: Deutsche Geschichte vom Ende des Alten Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republik. Bd. 1. München 2000
 2. Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte. 1866-1918. 2 Bde. München 1992
 3. Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 4. 1914-1949. München 2003
 4. Heinrich August Winkler: Geschichte des Westens: die Zeit der Weltkriege 1914-1949. München 2011
Dopunska literatura
 1. Andreas Wirsching: Die Weimarer Republik. Politik und Gesellschaft. Oldenbourg 2008
 2. Hans Alter: Die bereinigte Moderne: Heinrichs Manns "Untertan" und politische Publizistik. Tübingen 1995
 3. Sebastian Haffner: Von Bismarck zu Hitler. München 1989
 4. Deutsche Geschichte Teil 10. Bismarck-Reich und Wilhelminische Zeit, hg. v. Heinrich Pleticha. Gütersloh 1984.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij