Naziv
Izgovorne vježbe iz njemačkog jezika I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
1
Šifra
36026
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
15

Cilj
Uvježbavanje i usvajanje izgovora njemačkih glasova. Student na ovom kolegiju treba naučiti pravilan njemački izgovor

U kolegiju se daju osnovne informacije o fonetici njemačkoga jezika. Posebna pozornost posvećuje se artikulacijskoj fonetici, pri čemu se uvježbava izgovor glasova njemačkoga jezika. Proučava se odnos između glasa i slova u njemačkom jeziku i tumače znakovi međunarodnoga fonetskoga alfabeta s obzirom na glasove njemačkoga jezika. Kontrastivnim pristupom osvješćuju se razlike između njemačkih i hrvatskih glasovnih sustava na razini pojedinačnih glasova.
Sadržaj
 1. Samoglasnik 'e': vježbe i transkripija
 2. Samoglasnik 'i': teorija i vježbe
 3. Samoglasnik 'i': vježbe i transkripija
 4. Samoglasnik 'o': teorija i vježbe
 5. Samoglasnik 'o': vježbe i transkripija
 6. Samoglasnik 'u': teorija i vježbe
 7. Samoglasnik 'u': vježbe i transkripija
 8. Diftonzi: teorija, vježbe i transkripija
 9. Rečenice: vježbe
 10. Uvod
 11. Teorija I
 12. Teorija II
 13. Samoglasnik 'a': teorija i vježbe
 14. Samoglasnik 'a': vježbe i transkripija
 15. Samoglasnik 'e': teorija i vježbe

Ishodi učenja
 1. Identificirati razlicite fonološke strukture i procese u standardnom njemackom jeziku u svjetlu suvremenih fonoloških teorija.
 2. Opisati internu strukturiranost njemackog leksika te prepoznati karakteristike fleksijske morfologije.
 3. Upotrijebiti morfološki, sintakticki, semanticki i stilisticki ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog njemackog jezika
Metode podučavanja
pojedinačni, grupni rad, rad u paru i frontalna nastava
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, završni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. Gehrmann, Siegfried: Deutsche Phonetik in Theorie und Praxis. Zagreb: Školska knjiga, 1995.
 2. Rausch, Rudolf / Ilka Rausch: Deutsche Phonetik für Ausländer. Berlin, 1991.
Dopunska literatura
 1. Magerski, Christine/ Ilse, Janina: Phonetik (skripta) - Das Aussprachewoerterbuch. Duden Band 6, Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zuerich, 1990
 2. Ursula Hirschfeld, Kerstin Reinke, Eberhard Stock, Phonothek intensiv. Aussprachetraining, Berlin und Muenchen: Langenscheidt KG 2007

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar