Naziv
Izgovorne vježbe iz njemačkog jezika II
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
1
Šifra
36030
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
15

Cilj
Uvježbavanje i usvajanje izgovora njemačkih glasova. Student na ovom kolegiju treba naučiti pravilan njemački izgovor

U kolegiju se daju osnovne informacije o fonetici njemačkoga jezika. Posebna pozornost posvećuje se artikulacijskoj fonetici, pri čemu se uvježbava izgovor glasova njemačkoga jezika. Proučava se odnos između glasa i slova u njemačkom jeziku i tumače znakovi međunarodnoga fonetskoga alfabeta s obzirom na glasove njemačkoga jezika. Kontrastivnim pristupom osvješćuju se razlike između njemačkih i hrvatskih glasovnih sustava na razini pojedinačnih glasova.
Sadržaj
 1. Melodizacija
 2. Glasovi A, E, I
 3. Glasovi A, E, I
 4. Glasovi A, E, I
 5. Glasovi O i U, Ö i Ü
 6. Glasovi O i U, Ö i Ü
 7. Murmelvokal i diftonzi
 8. Eksplozivni glasovi
 9. Frikativi
 10. Frikativi
 11. Glasovi R
 12. Ponavljanje temeljnog fonetskog pojmovnika
 13. Ponavljanje temeljnog fonetskog pojmovnika
 14. Kontrastivna analiza grešaka
 15. Kontrastivna analiza grešaka

Ishodi učenja
 1. Identificirati razlicite fonološke strukture i procese u standardnom njemackom jeziku u svjetlu suvremenih fonoloških teorija.
 2. Opisati internu strukturiranost njemackog leksika te prepoznati karakteristike fleksijske morfologije.
 3. Upotrijebiti morfološki, sintakticki, semanticki i stilisticki ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog njemackog jezika.
Metode podučavanja
pojedinačni, grupni rad, rad u paru i frontalna nastava
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, završni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. Eberhard Stock und Ursula Hirschfeld (Hg.), Phonetik. Deutsch als Fremdsprache. Leizig/Berlin/München u.a.: Langenscheidt1996
 2. Hans Otto Spillmann, Einführung in die Linguistik. Germanistische Fernstudien Einheit 5, Berlin/München/Wien: Langenscheidt 2000
 3. Siegfried Gehrmann, Deutsche Phonetik in Theorie und Praxis. Zagreb: Skolska Knjiga 1994
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar