Naziv
Izrada poljsko-hrvatskog pragmatikona
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
118148
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje studenata s leksikografskim radom na stvaranju pragmatičkoga rječnika pokazivanjem emotivno pozitivno ili negativno obilježenih riječi u poljskom i hrvatskom jeziku te osposobljavanje u prevođenju i oprimjerenju takvih natuknica.
Dobivanje kompetencije u odabiru i definiranju pragmemskih leksema za pragmatikon.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s pragmatičkom i leksikografskom terminologijom u određivanju izbora lema za pragmatikon
 2. Razlikovanje pragmema i pragmafrazema kao emotivnih jedinica pragmatikona i određivanje jednoga od svojstava kao što je: ekspresivnost, impresivnost, eksplicitnost, implicitnost, afektivnost, ikoničnost, modalnost, metaforičnost, konotativnost, senzitivnost, imperativnost, pueritivnost ili njihova višeznačnost.
 3. Određivanje kratica za gramatičku i pragmatičku klasifikaciju
 4. Odabir poljskih i hrvatskih rječnika za izdvajanje pragmema i pragmafrazema
 5. Određivanje broja značenja za pojedine poljske pragmeme i hrvatski prijevod.
 6. Osmišljavanje primjera konkretnoga pragmema ili pragmafrazema u svakodnevnoj jezičnoj uporabi
 7. Izrada pragmatikona započinje od prvoga slova abecede, a završava posljednjim slovom (A-Ž)
 8. Izrada pragmatikona preko interneta vrši se svake godine do njegova završetka
 9. Do sada je izrađeno slovo A i B, što služi kao model za izradu ostalih slova
 10. U tijeku 2014./2015. je izrada slova C koja traje do kraja kolegija.
 11. U tijeku je izrada sljedećih slova.
 12. U tijeku je izrada sljedećih slova.
 13. U tijeku je izrada sljedećih slova.
 14. U tijeku je izrada sljedećih slova.
 15. U tijeku je izrada sljedećih slova.

Ishodi učenja
 1. Isplanirati strukturu pragmatičkoga rječnika i njegovih natuknica
 2. Definirati značenje poljskoga pragmema i oprimjeriti ga jednostavnim rečenicama iz svakodnevnoga jezika.
 3. Prevoditi poljski pragmem hrvatskim ekvivalentom/ekvivalentima i odabirati primjere uporabe.
 4. Razlikovati vrste riječi i morfološke kategorije relevantne za pojedinu natuknicu (lemu).
 5. Kritički vršiti odabir leksema relevantnih za pragmatički rječnik
 6. Procijeniti vlastite kompetencije i odabrati prikladne oblike nastavka obrazovanja.
 7. razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na poljskom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom, aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta
 8. usporediti obilježja verbalne i neverbalne komunikacije, samostalno formulirati verbalne znakove te specifičnosti kulturološki uvjetovanih neverbalnih znakova
 9. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Poljske te ih koristiti u različitim prevoditeljskim i komunikacijskim situacijama
Metode podučavanja
Leksikografska metoda izbora riječi
Izrada leksikografske strukture leme (formalna gramatička struktura)
Metoda prevođenja značenja pojedine natuknice s poljskog na hrvatski jezik.
Stvaranje modela značenja preko oprimjerivanja natuknice
Usporedba poljskih i hrvatskih pragmema i pragmafrazema
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se zalaganje, kreativnosti i količina odabranih i prevedenih natuknica tijekom semestralne nastave. Na kraju semestra student vrše evaluaciju naučenoga. Ocjena je brojčana.

Obavezna literatura
 1. Słownik polskich leksemów potocznych, t. I-VI, ur. Władysław Lubaś, Kraków, 2001-2003.
 2. Polszczyzna jaką znamy - Nowa sonda słownikowa, red. A Bogósławski i J. Wawrzyńczak, Katedra Lingwistayki Formalnej, Warszawa, 1993.
 3. Praktyczny słownik frazeologiczny, B. Bodek, R. Brzozowska i M. Buława, Kraków, 2002.
 4. Stanisław Kania: Słownik argotyzmów, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1995.
 5. Stanisław Skorupka: Słownik frazeologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1974.
 6. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. Stanisław Dubisz, PWN, Warszawa 2003.
 7. Milan Moguš i Neda Pintarić: Słownik polsko-chorwacki, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
 8. Tomislav Sabljak: Rječnik hrvatskoga žargona, WBZ, Zagreb, 2001.
 9. Vladimir Anić: Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 2006.
Dopunska literatura
 1. Google pretraživač za jednojezični poljski rječnik
 2. Google pretraživač za jednojezični hrvatski jezik
 3. Google translate za prevođenje s poljskog na hrvatski i obrnuto

Izborni predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij