Naziv
Izvori i pretraživanje psihologijske literature
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
2
Šifra
36854
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Auditorne vježbe
15

Cilj
Studenti će se upoznati s izvorima informacija relevantnim za područje psihologije te naučiti tehnike pretraživanja strukturiranih specijaliziranih baza podataka. Upoznat će softverske alate za organiziranje bibliografskih jedinica. Naučit će kako utvrditi opseg potrebnih informacija, kako kritički evaluirati izvore informacija te koristiti informacije etično i legalno. Stečeno praktično znanje i vještine studenti će moći primijeniti tijekom studija psihologije u drugim kolegijima, ali i kasnije na svom radnom mjestu.
Sadržaj
 1. Osnovne tehnike pretraživanja: Booleovi operator, fraze kao pojmovi za pretraživanje, kraćenje.
 2. Dostupne zbirke elektoničkih časopisa i knjiga te način pristupa tim zbirkama.
 3. Prikupljanje i organiziranje bibliografskih referenci. Korištenje alata Zotero.
 4. Navođenje bibliografskih referenci prema APA stilu.
 5. Napredne tehnike pretraživanja: operatori blizine, zamjenski znakovi. Reproduciranje pretraživanja iz jednog sustavnog preglednog rada.
 6. Korištenje alata Zotero za citiranje i izradu bibliografije pri pisanju seminarskih radova u MS Wordu.
 7. Savjeti i trikovi za korištenje GoogleScholar tražilice.
 8. Podaci o citiranosti i citatne baze podataka.
 9. Funkcije znanstvenih časopisa. Otvoreni pristup znanstvenim publikacijama i istraživačkim podacima.
 10. Pronalaženje informacija o psihologijskim mjernim instrumentima.
 11. Pretraživanje i vrednovanje izvora informacija dostupnih na Internetu.
 12. Uvod u kolegij. Definiranje studentskih obaveza. Podjela informacija po vrsti na izvorne (primarne), uputne (sekundarne) i izvedene (tercijarne). Vrste publikacija i publikacijski ciklus u znanosti.
 13. Osnovno snalaženje u Knjižnici Filozofskog fakulteta. Udžbenici, knjige, referentna literatura. Osnovne tehnike pretraživanja knjižničnih kataloga.
 14. Odabir teme za studentske radove. Definiranje ključnih riječi za pretraživanje.
 15. Uvod u bibliografske baze podataka. Upoznavanje sa sadržajem baze PsycINFO uz pomoć APA klasifikacijskih kategorija i pojmova iz APA tezaurusa. Pronalaženje preglednih radova.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati vrstu informacije - izvorne (primarne), uputne (sekundarne) ili izvedene (tercijarne) i dokumente u kojima su najčešće objavljene pojedine vrste informacija i razlikovati znanstvene, stručne i popularne informacije.
 2. Odabrati relevantne sekundarne izvore informacija (kataloge, bibliografske baze podataka, zbirke elektroničkih časopisa i knjiga, citatne baze i druge) za psihologiju.
 3. Identificirati koncepte i definirati ključne riječi za pretraživanje.
 4. Primijeniti tehnike pretraživanja (Boolovi operatori, kraćenje, blizina, ...) kod pretraživanja baza podataka.
 5. Koristiti tezauruse i klasifikacije prilikom pretraživanja.
 6. Koristiti APA-in stil za navođenje bibliografskih referenci.
 7. Koristiti softverske alate za organizaciju bibliografskih referenci (Zotero).
 8. Prepoznati pouzdane informacije na Webu.
Metode podučavanja
Studenti pretražuju baze podataka s psihologijskom literaturom, najprije uz vodstvo nastavnika a nakon toga samostalno.
Metode ocjenjivanja
Vrjednovanje tjednih zadaća tijekom nastave i završnog pisanog izvještaja. Nema ocjene, bilježi se samo je li student izvršio obaveze ili nije.

Obavezna literatura
 1. Reed, J. R. and Baxter, P. M. (2003). Library use : A handbook for psychology. Washington, DC: American Psychological Association.
 2. American Psychological Association. (2019). Publication manual of the American Psychological Association : the official guide to APA style. American Psychological Association.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar