Naziv
Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
124436
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Cilj predmeta jest razvijanje i podizanje na bitno višu razinu znanja i vještina stečenih na predmetu „Izvori za ranonovovjekovnu povijest 1“ što se tiče sposobnosti korištenja latinskih tiskanih izvora te početak rada na rukopisnim izvorima radi osposobljavanja budućih povjesničara za direktan kontakt s arhivskom građom ranoga novoga vijeka.
Sadržaj
 1. Uvod u rad kolegija
 2. Latinitet u hrvatskim društvima ranoga novog vijeka
 3. Karakteristike latinskog jezika i pisma ranoga novog vijeka
 4. Latinski u školi: analiza odabranih izvora I
 5. Latinski u školi: analiza odabranih izvora II
 6. Latinski u duhovnoj i svjetovnoj sferi: analiza odabranih izvora I
 7. Latinski u duhovnoj i svjetovnoj sferi: analiza odabranih izvora II
 8. Latinski u duhovnoj i svjetovnoj sferi: analiza odabranih izvora III
 9. Latinski u regionalnim kontekstima: analiza odabranih izvora I
 10. Latinski u regionalnim kontekstima: analiza odabranih izvora II
 11. Latinski u regionalnim kontekstima: analiza odabranih izvora III
 12. Latinski u javnoj i privatnoj sferi: analiza odabranih izvora I
 13. Latinski u javnoj i privatnoj sferi: analiza odabranih izvora II
 14. Latinski u javnoj i privatnoj sferi: analiza odabranih izvora III
 15. Završna evaluacija rada: Značenje latinskih izvora u radu hrvatskog povjesničara ranoga novog vijeka

Ishodi učenja
 1. Samostalno snalaženje u ranonovovjekovnim latinskim tekstovima srednje težine
 2. Samostalno prevođenje tih tekstova, uz pripremu
 3. Prepoznavanje kratica i drugih paleografskih osobitosti ranonovovjekovnih rukopisa
 4. Čitanje i prijevod lakših latinskih rukopisnih tekstova, uz pripremu
 5. Razumijevanje teksta u okviru povijesne situacije koja se u njemu ogleda i iz njega proizlazi
 6. Produbljeno znanje o razdoblju ranog novog vijeka kao cjelini, posebno na hrvatskom prostoru
 7. Analiza samostalno prevedenih tekstova postaje osnova istraživačkog rada
Metode podučavanja
Rad na satu je intenzivan i individualno usmjeren. U vrijeme pripreme ispitnog prijevoda ponuđen je i individualni rad na konzultacijama.
Metode ocjenjivanja
Redovitost, aktivnost te napredak u znanju i vještinama studenata prati se iz sata u sat, iz teksta u tekst (30% ocjene). Završnu provjeru znanja predstavlja samostalna jezična obrada uz suglasnost s nastavnicom samostalno odabranog latinskog izvora u pismenom obliku (40% ocjene) te njegova usmena provjera (30% ocjene).

Obavezna literatura
 1. Latinitet u Europi / s posebnim osvrtom na hrvatski latinitet nekad i danas. Zbornik radova. Matica hrvatska, Rijeka 2006 (odabrana poglavlja).
 2. GORTAN – GORSKI – PAUŠ Latinska gramatika, Školska knjiga - Zagreb
 3. BELLOSZTENECZ, Joannis, Gazophilacium seu Latino-Illyricorum onomatum aerarium, Typis J. B. Weitz, Zagrabiae 1740. (reprint: 1972. i 1998.)
 4. JAMBREŠIĆ, Andrija, Lexicon Latinum interpretatione Illyrica, Germanica et Hungarica, Typis Academicis Societatis jesu, Zagrabiae 1742. (reprint: 1992.)
 5. MAREVIĆ, Jozo, Lexicon Latino-Croaticum encyclopaedicum, vol I i II, Matica hrvatska, Zagreb 2000.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar