Naziv
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
118219
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Poznavanje sociokulturne i jezične povijesti istočne obale Jadrana i njoj gravitirajućih area, područja susreta Romanije i Slavije, bogatoga jezičnim i kulturnim naslojavanjima.
Sadržaj
 1. Istočna obala Jadrana do propasti Zapadnoga rimskog carstva; etnički i jezični kontakti.
 2. Srednji vijek: političke i privredne prilike. Demografska kretanja. Veze s Italijom.
 3. Kultura i pismenost. Jezična stratifikacija. Dalmatski.
 4. Mletačka uprava u Istri i Dalmaciji. Migracije, akulturacije, asimilacije.
 5. Mletački kao lingua franca.
 6. Odjeci humanizma. Pučka i elitna kultura. Književno stvaralaštvo.
 7. U ozračju prosvjetiteljstva.
 8. Dubrovačka republika između uspona i pada.
 9. Jezične i kulturne prilike.
 10. Francuska uprava. Istočna obala Jadrana u sastavu Habsburškoga carstva. Jezični i kulturni integracijski i dezintegracijski procesi.
 11. Periodika, književnost, tiskarstvo. Školstvo i jezična politika.
 12. Političke i društvene promjene u XX. stoljeću.
 13. Jezici i kulture: između hegemonizacije i ravnopravnosti.
 14. Istočna obala Jadrana u svjedočanstvima putopisaca.
 15. Jezici u kontaktu na Istočnoj obali Jadrana: adaptacija i prebacivanje kodova; zaključne napomene.

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti etničke skupine i upravno-političke formacije tvorevine državne tvorevine na istočnoj obali Jadrana od antičkih vremena do današnjeg doba.
 2. Navesti jezike u kontaktu na istočnoj obali Jadrana.
 3. Prepoznati ulogu školstva u afirmaciji jezika i pripadnog kulturnog sustava.
 4. Analizirati pojave bilingvizma i diglosije.
 5. Prepoznati različite oblike i stupnjeve interferencije u tekstovnom materijalu.
 6. Navesti kasnoantičke i srednjovjekovne pisane spomenike i književne tekstove od XV. stoljeća nadalje.
 7. Identificirati i istražiti elemente civilizacije i kulture te kulturnog i jezičnog utjecaja na zapadnoj i istočnoj obali Jadrana.
 8. Prepoznati različite oblike i stupnjeve interferencije u tekstovnom materijalu.
 9. Primijeniti sadržaj kolegija u nastavi i drugim oblicima profesionalne prakse.
 10. Primijeniti sadržaj kolegija u nastavi i drugim oblicima profesionalne prakse.
 11. Primijeniti sadržaj kolegija u nastavi i drugim oblicima profesionalne prakse.
Metode podučavanja
Predavanja, power point prezentacija, prikazivanje audiovizualnih snimki, seminarska izlaganja, seminarski radovi.
Metode ocjenjivanja
ispit

Obavezna literatura
 1. Lelija Sočanac, Hrvatsko-talijanski jezični dodiri, Zagreb, Globus, 2004.
 2. Smiljka Malinar, Hrvatski i talijanski na istočnoj obali Jadrana, u Hodočasnici, pjesnici, hvastavci, Zagreb, Konzor, 2008.
 3. Žarko Muljačić, Das Dalmatische, Köln, Weimar, Wien, Böhlau, 2000.
 4. Alberto Fortis, Put po Dalmaciji, Zagreb, Globus, 1984.
Dopunska literatura
 1. Matteo Giulio Bartoli, Das Dalmatische, Wien, Alfred Hödler, 1906; Il Dalmatico, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, 2000.
 2. Jasna Gačić, Romanski elementi u splitskom čakavskom govoru, Čakavska rič, 1-2/1979.
 3. Maslina Ljubičić, O hrvatskoj jezičnoj komponenti u Miottovu Vocabolario del dialetto veneto-dalmata, Folia onomastica croatica, 3/1994.
 4. Ljerka Šimunković, Mletački dvojezični proglasi u Dalmaciji u 18. stoljeću, 1996, Split, Književni krug.
 5. Hermann Bahr, Dalmatinsko putovanje, Zagreb, GZH, 1991.
 6. Smiljka Malinar, Opis Dubrovnika u izvješćima talijanskih putnika petnaestoga i šesnaestoga stoljeća, u Hodočasnici, pjesnici, hvastavci, Zagreb, Konzor, 2008.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij