Naziv
Jezične biografije
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118016
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
upoznavanje s metodom jezičnih biografija; senzibiliziranje za jezičnu raznolikost i heterogenost jezičnih biografija; razvijanje jezične tolerancije
Sadržaj
 1. Pregled suvremenih jezičnobiografskih istraživanja
 2. Kvalitativna istraživanja
 3. Sociolingvistički parametri u jezičnim biografijama
 4. Jezična biografija kao dodirnojezikoslovna metoda
 5. Jezičnobiografski intervju - priprema i provedba
 6. Narativni autobiografski intervju
 7. Rekonstrukcija narativnog identiteta
 8. Rekonstrukcija jezične biografije na temelju intervjua
 9. Rekonstrukcija jezične biografije na temelju nefikcionalnih tekstova
 10. Jezične biografije povratnika iz Njemačke
 11. Jezične biografije berlinskih Hrvata
 12. Jezične biografije studenata germanistike
 13. Jezične biografije pripadnika ilirskog pokreta
 14. Jezične biografije Gradišćanskih Hrvata
 15. Završna rasprava o provedbi vlastitog istraživanja

Ishodi učenja
 1. objasniti temeljnu postavku jezičnobiografske metode
 2. osmisliti, provesti i transkribirati jezičnobiografski intervju s ispitanikom
 3. analizirati transkript jezičnobiografskoga intervjua i provesti odgovarajuću jezičnobiografsku analizu
 4. prezentirati rezultate analize jezičnobiografskoga intervjua u obliku vezanoga teksta
 5. prepoznati relevantne verbalne iskaze ispitanika kao elemente jezične biografije
 6. primijeniti koncept narativng identiteta u rekonstrukciji ispitanikove jezične biografije
 7. rekonstruirati narativni identitet ispitanika primjenom odgovarajućeg stručnog pojmovlja
 8. prepoznati relevantne argumentacijske obrasce kod rekonstrukcije narativnog identiteta
 9. smjestiti jezičnobiografsku metodu u širi interdisciplinarni kontekst kvalitativnih istraživanja
 10. smjestiti jezičnobiografsku metodu u kontekst ostalih sociolingvističkih metoda
Metode podučavanja
studentske prezentacije odabranih znanstvenih tekstova s jezičnobiografskom tematikom, problemski orijentirana diskusija
Metode ocjenjivanja
ocjenjivanje seminarskoga rada u kojem su prezentirani rezultati vlastitog jezičnobiografskog istraživanja manjega opsega

Obavezna literatura
 1. Franceschini, Rita / Johanna Miecznikowski (Hgg): Leben mit mehreren Sprachen: Sprachbiographien. Bern et al.: Peter Lang, 2004.
 2. Flick, Uwe: Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2004.
 3. Treichel, Bärbel: Identitätsarbeit, Sprachbiographien und Mehrsprachigkeit. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang, 2004.
Dopunska literatura
 1. Lucius-Hoene, Gabriele / Arnulf Deppermann: Rekonstruktion narrativer Identität. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2004.
 2. Piškorec, Velimir (Hrsg.): Sprachkontakte und Reflexion (= Zagreber Germanistische Beiträge, Beiheft 7), 2004.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij