Naziv
Jezične i prevoditeljske vježbe V
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52199
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje jezičnih kompetencija za gramatički i komunikacijski korektno usmeno i pismeno izražavanje na mađarskom jeziku u temama vanjskog izgleda, odijevanja, zdravlja. Usavršavanje govorne vještine i izražavanja u pismenom obliku. Stjecanje kompetencija sažimanja mađarskog teksta na mađarskom jeziku i prevođenja s mađarskog na hrvatski jezik u oblasti obrađenih tema.
Sadržaj
 1. Svijet anegdota 1. Slavne osobe u svjetlu anegdota. Loši običaju, dječje nepodopštine. Kriminalne radnje. Pasivne konstrukcije u mađarskom.
 2. Svijet anegdota 2. Slavni Mađari u svjetlu anegdota. Citati slavnih osoba i o slavnim osobama. Intervjua s nekom slavnom osobom. Ponavljanje perfekta. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme.
 3. Restorani i kavane 1. Književni život u budimpeštanskim kavanama. Hungarikumi:slavna mađarska jela i slastice. Recepti. Razvijanje govornih kompetencija: običaji za stolom. Samostalan pismeni rad: Važnost zdrave prehrane. Gramatika: Različite funkcije imperativa. Kontrastivna analiza deverbalnog tvorbenog sufiksa -hat/-het i glagola 'moći' Razumijevanje slušanog teksta na zadanu temu.
 4. Restorani i kavane 2. Sinonimi glagola "eszik" i "iszik". Frazemi i poslovice na zadanu temu. Rzumijevanje pisanog teksta: Örkény István: A végzet Samostalna pismena produkcija: Pisanje završetka novele pod naslovom A végzet Razvijanje govornih kompetencija: Što znači da je restoran dobar? Reklamacija u restoranu. Gramatika: Tvorbeni sufiksi ható/-hető i -hatatlan/-hetetlen. Prijelazni i neprijelazni gagoli: főz, fő, süt, sül itd. Razumijevanje slušanog teksta na zadanu temu. Pnavljanje. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme.
 5. Zdrav duh u zdravom tijeli, odnosno važnost zdravog života 1. Rzumijevanje pisanog teksta: Szent-Györgyi Albert és a C-vitamin Razvijanje govornih kompetencija: Šti Vi činite za zdravlje? Samostalna pismena produkcija: Pismo jednom magazinu za zdrav život Gramatika: adverbijalni nastavci, postpozicije i njihove oblične funkcionalne varijante Razumijevanje slušanog teksta na zadanu temu.
 6. Zdrav duh u zdravom tijeli, odnosno važnost zdravog života 2. Referat: Vitamini i minerali neophodni za organizam. Rzumijevanje pisanog teksta: Karinthy Frigyes, Új élet Razvijanje govornih kompetencija: savjeti za one koji rade sjedeći - kako se hraniti i živjeti. Frazemi i poslovice na zadanu temu. Razumijevanje slušanog teksta na zadanu temu. Ponavljanje. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme.
 7. Koji peh! Razumijevanje slušanog teksta :Neugodne situacije! Razvijanje govornih kompetencija: Što biste vi učinili? Gramatika: Ponavlajnje morfoloških obilježja i funkcija kondicionala u kontrastivnom kontekstu s hrvatskim kondicionalom. Značenjske razlike glagola 'szerez' i 'kap' i njihovi prefiksalni oblici. Razvijanje pismenih kompetencija: Žalba. 1. kolokvij
 8. Analiza rezultata kolokvija. Oglasi za posao. Pisanje životopisa i motivacijskog pisama. Popularne i moderne struke. Kako se pripremiti za intervju za posao? Nezaposlenost u Europi. Razvijanje govornih i pismenih kompetencija: Home office, odnosno prednosti i nedostatci rada na daljinu. Ponavljanje. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme.
 9. Sinonimi glagola 'szeret'. Oblična i sintaktička obilježja glagola 'tetszik'. Stereotipi: muškarci i žene, pojedine nacionalnosti. Ljudske osobine (unutarnje). Koja je tajna dobrog prijateljstva/veze? Rasprava: Ljepota izvire iznutra? Prednosti i nedostatci internetskih portala za upoznavanje. Razumijevanje pisanog teksta: Heltai Jenő: Szerelem és pénz. Sinonimi leksema 'pénz' (nvac) u svakodnevnom govornom jeziku. Studentska prezentacija.
 10. Ljudske osobine (vanjske). Slavne ljubavi. Nyáry Krisztián: Így szerettek ők. Ljubavne pjesme. Rasprava: Postoji li ljubav na prvi pogled? Razvijanje pismenih kompetencija: Je li moguće prijateljstvo između žena i muškaraca? Gramatika: odnosne zamjenice. Studentska prezentacija. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme.
 11. Obiteljski, crkveni blagdani i državni praznici. Tradicija, narodni običaji 1. Pjesme, narodna poezija. RAsprava: Je li Valentinovo važno? Razvijanje govornih veština: predtavljanje jednog hrvatskog blagdana/narodnog običaja na mađarskom. Granatika: prefiksalni oblici glagola 'megy' i 'jön' u kontrastivnom kontekstu s glagolima 'ići' i ' doći'. Sinonimi glagola 'megy'. Studentska prezentacija.
 12. Obiteljski, crkveni blagdani i državni praznici. Tradicija, narodni običaji 2. Pjesme, narodna poezija. Religija i narodna vjerovanja. Mitovi o porijeklu. Razvijanje govornih veština: predtavljanje jednog hrvatskog blagdana/narodnog običaja na mađarskom. Studentska prezentacija.
 13. Pojam i vrste kulturnih realija. Mađarske i hrvatske kulturne realije. Analiza kulturnih realija u filmu "Moszkva tér". Mađarski filmovi nagrađeni nagradom Oskar. Studentska prezentacija
 14. 2.kolokvij Mađarski i hrvatski animirani filmovi. Studentska prezentacija. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme.
 15. Ponavljanje i uvježbavanje. Pripreme za pismeni i usmeni ispit.

Ishodi učenja
 1. Razumjeti aktualna zbivanja, odnosno radiijske i televizijske programe vezane uz osobne is tručne tematike, ako je govor sporijeg tempa i jasne atrikulacije.
 2. Moći fluentno komunikacirati u različitim životnim situacijama.
 3. Moći izraziti osobno mišljenje o manje poznatim temama koje opisuju doživljaje, zbivanja, snove, nade i ambicije.
 4. Razumjeti bitne informacije iz autentičnih pisanih i slušanih tekstova.
 5. Pismeno se izražavati i o apstraktnijim temama.
 6. Usmeno sažeti sadržaj tekstova prosječne težine.
 7. Prevoditi tekstove srednje težine o svakodnevnim i aktualnim temama.
Metode podučavanja
Kombinacija različitih metoda poučavanja u cilju postizanja postavljenih ishoda i razvijanja što boljih kompetencija:
komunikacijska metoda
projektna nastava
upotreba audiovizualnih elemenata
samostalan rad (prezentacija)
Primjena različitih oblika rada.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.
Uvijeti za izlazak na ispit: redovito praćanje nastave, aktivnost na nastavi, redovito pisanje zadaća, 1 prezentacija, 2 položena kolokvija tijekom semestra (min. 75% točno riješenih zadataka).

Obavezna literatura
 1. Kiss Gabriella-Molnár Ilona: Jó szórakozást magyarul! Budapest, 2009. 2012. 2016.
 2. Máté József: Igéző. Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 2001.
 3. Szita Szilvia-Görbe Tamás: Gyakorló magyar nyelvtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.
Dopunska literatura
 1. Hlavacska Edit, Hoffmann István, Laczkó Tibor, Maticsák Sándor: Magyar nyelvkönyv haladóknak, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 1999.
 2. Hlavacska Edit, Laczkó Zsuzsa: Nyelvtani munkafüzet, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 2000.
 3. Gyöngyösi Lívia- Hetesy Bálint: Sok kicsi sokra megy: Gyakorlókönyv magyarul tanulóknak, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar