Naziv
Jezične i prevoditeljske vježbe VI
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52202
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje jezičnih kompetencija za gramatički i komunikacijski korektno usmeno i pismeno izražavanje na mađarskom jeziku u temama obitelji, stanovanja, okoline i slobodnom vremenu. Usavršavanje govorne vještine i izražavanja u pismenom obliku. Stjecanje kompetencija sažimanja hrvatskog teksta na mađarskom jeziku i prevođenja s mađarskog na hrvatski jezik u oblasti obrađenih tema.
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva iz prvog semestra. Obitelj, obiteljske uloge, različiti modeli obitelji. Sklapanje braka i svadbeni običaji i praznovjerja. Razumijevanje slušanog teksta na zadanu temu. Obrada i širenje vokabulara: rodbina – obiteljsko stablo. Konverzacija
 2. Bračni običaji u različitim kulturama. Bračni običaju kod Mađara u vrijeme doseljavanja u domovinu. Razumijevanje slušanog teksta na zadanu temu. Razvijanje pismenih kompetencija: kratki opis svadbenih običaja jednog naroda po vlastitom izboru. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme.
 3. Djeca i odrasli. Navike u ponašanju. Osobne kaakteristike s obzirom na dob. Konverzacija.Referati.
 4. Strategije uljudnosti u različitm kulturama. S kime smo na 'Vi', a s kime na 'ti'. Odnos među različitim generacijama, problemi.Stariji u današnjem društvu. Konverzacija. Referati. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme.
 5. Ugarska na prijelazu 19. u 20 st. iz kulturno-povijesnog gledišta 1. Povijesna pozadina. Razvoj Budimpeste u svjetski grad. Milenijske svečanosti. Referati
 6. Ugarska na prijelazu 19. u 20 st. iz kulturno-povijesnog gledišta 2. Način života u Austro-Ugarskoj Monarhiji. Umjetnost u Austro-Ugarskoj Monarhiji. Ponavljanje. Obrada vokabulara. Govorne i pismene vježbe. Glagolski prefiksi uz određene glagole. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme.
 7. Moderna tehnologija kod kuće, u školi, na radnom mjestu. Slavni znanstvenici i njihovi pronalasci 1. 1. kolokvij.
 8. Prednosti i nedostatci moderne tehnologije. Digitalna kompetencija. Slavni znanstvenici i njihovi pronalasci 2. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme. Obrada slušanog teksta. Rasprava. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski. Referati
 9. Promet i turizam. Kupovne navike. Potrošačko društvo. Referati
 10. Zaštita okoliša. Recikliranje. Obnovljivi izvori energije. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme.
 11. Vremenska prognoza i raspoloženje. Klimatske promjene. Prirodne katastrofe. Usvajanje vokabulara i frazema. Obrada teksta, konverzacija. Pismene i usmene vježbe. Referati
 12. Životinjski i biljni svijet. Autohtone vrste. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme.
 13. Svijete bajki. Predaje o porijeklu. Referati i ponavljanje.
 14. 2. kolokvij Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme.
 15. Analiza rezultata kolokvija. Ponavljanje i pripreme za pismeni i usmeni ispit.

Ishodi učenja
 1. Moći razumjeti duže govore, predavanja, razgovore, radijske i televizijske programe kako u cjelini, tako i u pojedinostima.
 2. Moći pratiti tempo govornoga jezika i razmijeti važne informacije.
 3. U raspravi moći zauzeti stav i jasno izraziti svoje mišeljenje.
 4. Moći spontano i bez poteškoća (fluentno) komunicirati s izvornim govornicima mađarskog jezika.
 5. Moći razumjeti tekstove napisane u različitim stilovima, podrazumijevajući pod time i suvremenu mađarsku prozu.
 6. Moći se jasno i potanko pismeno izražavati, prenijeti informacije i osobno mišljenje (eseji, izvještaju, službeni dopisi).
 7. Uz pomoć rječnika, točno i bez većih pogrešaka moći na mađarski i s mađarskog prevoditi tekstove provječne težine o aktualnim temama.
Metode podučavanja
Kombinacija različitih metoda poučavanja u cilju postizanja postavljenih ishoda i razvijanja što boljih kompetencija:
komunikacijska metoda
projektna nastava
upotreba audiovizualnih elemenata
samostalan rad (prezentacija)
Primjena različitih oblika rada.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.
Uvijeti za izlazak na ispit: redovito praćanje nastave, aktivnost na nastavi, redovito pisanje zadaća, 1 prezentacija, 2 položena kolokvija tijekom semestra (min. 75% točno riješenih zadataka).

Obavezna literatura
 1. Kiss Gabriella-Molnár Ilona: Jó szórakozást magyarul! Budapest, 2016.
 2. Hlavacska Edit, Hoffmann István, Laczkó Tibor, Maticsák Sándor: Magyar nyelvkönyv haladóknak, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 1999.
 3. Hlavacska Edit, Laczkó Zsuzsa: Nyelvtani munkafüzet, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 2000.
 4. Hegedűs Rita-Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik 3. Akadémiai Kiadó, 2001.
Dopunska literatura
 1. Máté József: Igéző, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 2001.
 2. Hadrovics László–Nyomárkay István: Horvát–magyar kisszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996
 3. Szívvel-lélekkel/Dušom i srcem magyar-horvát szomatikus szólástár, Zagreb, 2017.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar