Naziv
Jezične vježbe iz bugarskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
118785
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Praktično ovladavanje bugarskim jezikom na glasovnoj (fonetskoj) i pravopisnoj razini. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom u cijelosti. Ovladavanje osnovnim (ortografskim) normama. Upoznavanje s osnovama morfološkog sustava bugarskog jezika.
Sadržaj
 1. Leksik: Kupovina. U trgovini. Na tržnici. U restoranu. Gramatika: Negacija pomoćnog glagola biti u budućem i prošlom svršenom vremenu. Buduće vrijeme pojedinih glagola.
 2. Leksik: Kakvo je vrijeme? Prognoza vremena. Mjeseci i godišnja doba. Gramatika: Redni brojevi – rod, broj, članovanje. Aorist nekih glagola 2. konjugacije.
 3. Leksik: Tko je ta žena? Obitelj i rodbina. Obiteljsko stablo. Gramatika: Kratki oblici posvojnih i povratno-posvojnih zamjenica
 4. Leksik: Moja obitelj. Gramatika: Posvojne zamjenice – vježbe. Množina imenica muškog roda koje označavaju živa bića. Brojevi muškoga roda.
 5. Leksik: Vanjština i karakter. Gramatika: Aorist glagola 2. i 3. konjugacije.
 6. Leksik: Što ćeš raditi od sutra? Svakodnevica. Gramatika: Buduće vrijeme glagola svršenih i nesvršenog vida. Aorist pojedinih glagola – vježbe.
 7. Leksik: Što možete raditi? Zapošljavanje. Intervju i pisanje životopisa. Gramatika: Glagolski prilog trpni. Perfekt. Da - konstrukcije.
 8. Leksik: O slovima s ljubavlju. Ćiril i Metod i njihovi učenici. Glagoljica i ćirilica. Gramatika: Nastavci za tvorbu imenica koje označavaju radnju. Prefiksi i sufiksi za tvorbu glagola svršenog i/li nesvršenog vida.
 9. Leksik: Kako Vam mogu pomoći? U kupovini. Pisanje pisma. Gramatika: Osobne zamjenice – oblik u dativu i akuzativu.
 10. Leksik: Manastiri u Bugarskoj. Rilski manastir. Gramatika: Postavljanje pitanja na tekst.
 11. Leksik: Stare bugarske prijestolnice. Gramatika: Tvorba imenica od glagola.
 12. Leksik: Sofija – bugarska prijestolnica. Gramatika: Sastavljanje teksta prema ključnim riječima.
 13. Leksika: Veći gradovi u Bugarskoj. Grad na brežuljcima. Gramatika: Tvorba složenica. Pasiv.
 14. Leksik i gramatika: Obnavljanje stečenih znanja po obrađenim temama - vježbe.
 15. Leksik i gramatika: Obnavljanje naučenog gradiva

Ishodi učenja
 1. sporazumjeti se u jednostavnim, rutinskim situacijama
 2. jednostavnim riječima opisati svoje podrijetlo i naobrazbu, direktnu okolinu i stvari u svezi s nesposrednim potrebama.
 3. pri čitanju može razumjeti osnovne riječi i izraze u vezi s najbližom informacijom (primjerice: o sebi, o svojoj obitelji, o svojem zanimanju itd.)
 4. čitati, razumjeti i tumačiti kratke tematski povezane tekstove.
 5. kompetentno govorno i pisano komunicirati na odabranim južnoslavenskim jezicima, odnosno na jezicima slobodno izabrane studijske kombinacije
 6. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
 7. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti tekstove na odabranim južnoslavenskim jezicima
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, pismene i usmene vježbe, konverzacija, audio i video pomagala
Metode ocjenjivanja
Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave; domaće zadaće; aktivno sudjelovanje na nastavi.

Ispit: Tjedni i dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Учете български език. 1 ниво. Софийски университет „Св. Климент Охридски”. департамент за езиково обучение-ИЧС. Издателство „Иван Богоров”.София, 2004. Автори: С. Петрова, П. Цанова, Е. Куртева, Кр. Томова, Ив. Илиев.
Dopunska literatura
 1. Живка Колева-Златева, Боряна Емилиянова, Валентина Седефчева, Аз говоря български. Български език за чужденци, Велико Търново, 2004