Naziv
Jezične vježbe iz bugarskog jezika 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52494
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Dalje upoznavanje studenata s osnovama morfološkog sustava bugarskog jezika i proširenje njihovih leksičnih znanja.
Sadržaj
 1. Leksik i gramatika: Ponavljanje gradiva. Test.
 2. Leksik: Svakodnevica. U slastičarni. Slušanje s razumijevanjem. Gramatika: Vid glagola, vidski parovi glagola. Značenje i upotreba.
 3. Leksik: Jezero Srebrna.Gramatika: Odnosne i pokazne zamjenice i prilozi. Složene rečenice. Vremenski veznici когато, щом, след като, преди да, докато
 4. Leksik: Kako si proveo praznike? Putovanje. Razumijevanje teksta i pismeno odgovaranje na pitanja. Gramatika: Prošlo svršeno vrijeme (aorist). Tvorba, značenje i upotreba.
 5. Leksik: Radni dan. Samostalno pisanje teksta na zadanu temu. Gramatika: Upitne i neodređene zamjenice i prilozi.
 6. Leksik: Svatko sam odlučuje o svojoj sudbini. Biranje zanimanja.Gramatika: Osobne zamjenice – padežni oblici. Indirektni govor – upitne rečenice.
 7. Leksik: Stil i govorno ponašanje. Slušanje s razumijevanjem. Razgovor u paru.Gramatika: Glagoli s prefiskom po - s deminutivnim značenjem.
 8. Leksik i gramatika: Ponavljanje. Test 2.
 9. Leksik: Bugarski običaji i praznici. Božić, Nova godina, Uskrs. Gramatika: Složene rečenice. Direktan i indirektan govor.
 10. Leksik: Savjeti sadašnjim i budućnim biznismenima (razumijevanje i slušanje te prepričavanje teksta).Gramatika: Zapovjedni način – jednostavni i složeni oblici.
 11. Leksik: Na fakultetu (čitanje s razumijevanjem te dijalozi).Gramatika: Zapovjedni način. Indirektni govor – zapovjedni način.
 12. Leksik: Ah, ti kriminalistički filmovi! Zvati policiju (slušanje s razumijevanjem). Vanzemaljci su jako daleko (čitanje i komentar) Gramatika: Tvorba glagolskog pridjeva trpnog. Pasiv.
 13. Leksik: U vlaku. Na šalteru za izgubljene stvari (slušanje s razumijevanjem). Monolog (čitanje s razumijevanjem). Komentar. Razgovor u paru. Gramatika: Posvojne zamjenice. Upitne zamjenice za posvojnost - чий, чия, чие/ на кого
 14. Leksik: Ponavljanje vokabulara – svakodnevice, praznici, odmor, buduće zanimanje, vi ste student, ah, taj život! Novi leksik: Sofija.Gramatika: Ponavljanje gramatike – vid glagola, aorist, osobne zamjenice – pune forme, zapovjedni način, pasiv.
 15. Ponavljanje i sinteza

Ishodi učenja
 1. pri čitanju može razumjeti osnovne riječi i izraze u vezi sa svakodnevnim životom.
 2. čitati, razumjeti i tumačiti kratke tematski povezane tekstove.
 3. postavljati pitanja i odgovarati na pitanja
 4. pisati jednostavnije tekstove i eseje na zadane teme.
 5. jednostavno i suvislo se izražavati o poznatim temama i područjima
 6. kompetentno govorno i pisano komunicirati na odabranim južnoslavenskim jezicima, odnosno na jezicima slobodno izabrane studijske kombinacije
 7. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
 8. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti tekstove na odabranim južnoslavenskim jezicima
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, usmene i pismene vježbe, konverzacija, audio i video pomagala.
Metode ocjenjivanja
Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave; domaće zadaće; aktivno sudjelovanje na nastavi.
Ispit: Tjedni i dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Учете български език. 2А ниво. Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Департамент за езиково обучение-ИЧС. Издателство „Иван Богоров”.София, 2004. Автори: С. Петрова, П. Цанова, Е. Куртева, Кр. Томова, Ив. Илиев.
Dopunska literatura
 1. Penka Radeva, Nija Radeva: "Mal'k rečnik na ostareli i redki dumi v b'lgarskija ezik, Veliko Tr'novo, 1999.
 2. Stefka Vasileva: "Rečnik na blizkozvučaštite dumi (paronimite) v b'lgarskija ezik, Sofija, 1988.
 3. Emilija Perniška, Diana Blagoeva, Sija Kolkovska: "Rečnik na novite dumi i značenija v b'lgarskija ezik", Sofija, 2002.