Naziv
Jezične vježbe iz bugarskog jezika 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52498
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Obnavljanje naučenih i dalje savladavanje osnovnih morfoloških kategorija. Obrada temeljnih leksičkih tema i stjecanje osnovnih leksičkih i konverzacijskih kompetencija. Cilj je usavršavanje jezične kompetencije odnosno obogaćivanje rječnika i daljnji razvoj svih jezičnih vještina: slušanja, govorenja, čitanja i pisanja.
Sadržaj
 1. Leksik: Obnavljanje usvojenog vokabulara. Gramatika: Obnavljanje stečenih znanja o naučenim gramatičkim kategorijama.
 2. Leksik: Putovanja – na more, u planinu, na ekskurziju. Gramatika: Obnavljanje znanja o aoristu.
 3. Leksik: Prijevoz. Vrste prijevoznih sredstava. Oblikovanje dijaloga. Gramatika: Uvježbavanje upotrebe aorista. Posvojne zamjenice - puni i kratki oblici.
 4. Leksik: Želim postati zvijezda – sportska, umjetnička, glazbena, kazališna karijera. Sport, hobi, razonoda. Gramatika: Uvježbavanje tvorbe vidskih parnjaka glagola.
 5. Leksik: Intervju. Slušanje s razumijevanjem. Samostalno sastavljanje dijaloga na zadanu temu. Gramatika: Tvorba riječi – vid glagola. Glagolski prefiksi. Tvorba glagolskog vida: a) glagoli svršenog vida i b) glagoli nesvršenog vida.
 6. Leksik: U kazalištu, u kinu, na koncertu. Gramatika: Transformacija izjavnih rečenica u aorist.
 7. Leksik: Policija! Gramatika: Perfekt – tvorba, značenje i upotreba.
 8. Leksik: Škola. Sveučilište. Gramatika: Imperfekt – oblik, značenje i upotreba. Upotreba glagolskih oblika za aorist, perfekt i imperfekt.
 9. Leksik: Susret kolega. Moje zanimanje i posao. Gramatika:Upotreba glagolskih oblika za aorist, perfekt i imperfekt.
 10. Leksik: Traženje posla – čitanje s razumijevanjem. Intervju za posao. Sastavljanje životopisa. Gramatika: Usporedba značenja i upotrebe prošlih glagolskih vremena. Vježba.
 11. Leksik: Na izletu. U vikendici. Pričanje priče po slikama. Gramatika: Upotreba prošlih glagolskih vremena.
 12. Leksik: Rilski manastir. Veliko Trnovo. Gramatika: Prijedlozi s glagolima kretanja. Prilozi mjesta i smjera. Pripovjedni način.
 13. Leksik: Zlatne ruke majstora. Poznati Bugari. Gramatika: Dodavanje člana bugarskim imeničkim sintagmama. Određenost – neodređenost imenica.
 14. Leksik: Komunikacija po već naučenim leksičkim temama. Gramatika: Nastavak uvježbavanja članovanja.
 15. Leksik: Ponavljanje usvjenog vokabulara Putovanje. Sport i prehrana. Moja zemlja. Gramatika: Ponavljanje gramatike (Posvojne zamjenice. Prošla glagolska vremena. Prijedlozi kretanja. Vid i glagolsko vrijeme. Članovanje.)

Ishodi učenja
 1. pri čitanju može razumjeti osnovne riječi i izraze u vezi sa svakodnevnim životom.
 2. čitati, razumjeti i tumačiti kratke tematski povezane tekstove.
 3. postavljati pitanja i odgovarati na pitanja
 4. pisati jednostavnije tekstove i eseje na zadane teme.
 5. jednostavno i suvislo se izražavati o poznatim temama i područjima
 6. kompetentno govorno i pisano komunicirati na odabranim južnoslavenskim jezicima, odnosno na jezicima slobodno izabrane studijske kombinacije
 7. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
 8. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti tekstove na odabranim južnoslavenskim jezicima
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, pismene i usmene vježbe, konverzacija, audio i video pomagala.
Metode ocjenjivanja
Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave; domaće zadaće; aktivno sudjelovanje na nastavi.
Ispit: Tjedni i dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Учете български език. 2Б. Софийски университет „Св. Климент Охридски”. департамент за езиково обучение-ИЧС. Издателство „Иван Богоров”.София, 2004. Автори: С. Петрова, П. Цанова, Е. Куртева, Кр. Томова, Ив. Илиев.
Dopunska literatura
 1. 15 урока. Български език за бизнес партньори. Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Департамент за езиково обучение-ИЧС. Издателство СЕМА РШ. София, 2003 Автори: С. Петрова, В. Венкова, М. Григорова, , П. Цанова