Naziv
Jezične vježbe iz bugarskog jezika V
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52504
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Obnavljanje naučenih i dalje savladavanje morfoloških i sintaksičkih kategorija bugarskog jezika. Obrada leksičkih tema i proširivanje leksičkih i konverzacijskih kompetencija.
Sadržaj
 1. Leksik: Dobro došli u Sofiju. Znamenitosti grada. Gramatika: Konkurencija upotrebe aorista, imperfekta i perfekta u bugarskom jeziku.
 2. Leksik: Znamenitosti Zagreba. Vodič turista u šetnji po gradu. Gramatika: Uvježbavanje upotrebe triju prošlih vremena.
 3. Leksik: Različiti ukusi – biranje suvenira. Podaci o povijesti zemlje. Gramatika: Obnavljanje teorije o dodavanju člana imeničkim sintagmama.
 4. Leksik: U prirodi. Upoznavanje s bugarskim planinama i primorjem. Gramatika: Uvježbavanje dodavanja člana.
 5. Leksik: S turistima po hrvatskim odmaralištima. Gramatika: Rekcija bugarskih glagola.
 6. Leksik: Obnavljanje stečenih i proširivanje znanja o prirodi i povijesti Bugarske. Gramatika: Nastavak rada na rekciji bugarskih glagola.
 7. Leksik: Obnavljanje stečenih i proširivanje znanja o prirodi i povijesti Hrvatske. Gramatika: Glagoli kretanja i prijedlozi.
 8. Leksik: Tipični blagdani u Bugarskoj i njihova proslava. Gramatika: Imenski predikativ tipa »žao mi je«. Upitni, odrični i upitno-odrični oblici.
 9. Leksik: Tipični blagdani u Hrvatskoj i njihova proslava. Gramatika: Gramatički test
 10. Leksik: Kršćanska religija i neke općeljudske kategorije. Gramatika: Načini za izražavanje neodređenosti kod imeničkih sintagmi.
 11. Leksik: Razgovor o ljudskom životu i moralnim normama. Gramatika: Trpni glagolski pridjevi.
 12. Leksik: Razgovor o umjetnosti i kulturi. Gramatika: Pasivne rečenice s trpnim glagolskim pridjevom.
 13. Leksik: Nastavak razgovora o umjetnosti i kulturi. Gramatika: Pasivne rečenice s rečcom česticom »se«.
 14. Leksik: Obnavljanje i komunikacija po već naučenim temama. Gramatika: Obnavljanje stečenih gramatičkih znanja.
 15. Sinteza i ponavljanje

Ishodi učenja
 1. pri čitanju može razumjeti i tumačiti uz pomoć profesora ili rječnika tekst u vezi sa svakodnevnim životom i nekim temama iz društvenog i gospodarskog života.
 2. komunicirati o već naučenoj temi
 3. može pisati tekstove i eseje na zadane teme.
 4. kompetentno govorno i pisano komunicirati na odabranim južnoslavenskim jezicima, odnosno na jezicima slobodno izabrane studijske kombinacije
 5. samostalno prevoditi s odabranih južnoslavenskih jezika na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 6. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti tekstove na odabranim južnoslavenskim jezicima
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, usmene i pismene vježbe, konverzacija, audio i video pomagala.
Metode ocjenjivanja
Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave; domaće zadaće; aktivno sudjelovanje na nastavi.
Ispit: Tjedni i dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Stojan Burov, B'lgarski ezik za čuždenci, I čast, Veliko T'rnovo, 2000.
 2. Julija Antova, Elga Kirjakova: "Govorite li b'lgarski?, Sofija, 1991.
 3. Lidija Savova: Kratka b'lgarska gramatika za čuždestvenni studenti, Sofija, 1984.
Dopunska literatura