Naziv
Jezične vježbe iz bugarskog jezika VI
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52510
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Dalje upoznavanje studenata s osnovama morfološkog sustava bugarskog jezika i proširenje leksika.
Sadržaj
 1. Leksik: Problemi pred mladim ljudima. Gramatika: Nastavak rada na pasivu.
 2. Leksik: Dvadeset prvo stoljeće. Gramatika: Deverbativne imenice.
 3. Leksik: Obrazovanje u ime budućnosti. Bugarski obrazovni sustav. Dijalog o natjecanju na fakultetu. Gramatika: Dekomponiranje predikata na sintagme tipa »glagol + imenica«.
 4. Leksik: Tržište kao ekonomski model. Gramatika: Upotreba perfekta umjesto aorista u zavisnim rečenicama.
 5. Leksik: Tekst o tržištu u središtu grada. Gramatika: Upotreba imperfekta – uvježbavanje.
 6. Leksik: Internet – medij budućnosti. Razgovor o ulozi medija. Gramatika: Radni glagolski pridjev sadašnji i njegova sinonimna upotreba s »koji«-rečenicama.
 7. Leksik: »Ujutro« - priča o životu jedne obitelji. Gramatika: Pluskvamperfekt.
 8. Leksik: Kultura i način mišljenja. Gramatika: Futur u prošlosti.
 9. Leksik: »Ujutro« - nastavak priče. Gramatika: Upotreba futura u prošlosti.
 10. Leksik: »Kad bi one bile ljudi« - tekst o morskim psima. Gramatika: Kondicional.
 11. Leksik: »Događaj« - priča o doživljaju jedne obitelji. Gramatika: Upotreba kondicionala.
 12. Leksik: Tko ne radi, ne treba ni jesti. Gramatika: Prepričavanje glagolskih radnji od strane govornog lica koje nije bilo njihov sudionik.
 13. Leksik: Odlomak iz romana D. Dimova »Duhan«. Gramatika: Koordinacija glagolskih vremena u priči o događajima iz prošlosti.
 14. Leksik i gramatika: Obnavljanje stečenih leksičkih znanja.
 15. Leksik i gramatika: Obnavljanje stečenih gramatičkih znanja.

Ishodi učenja
 1. pri čitanju može razumjeti i tumačiti uz pomoć profesora ili rječnika tekst u vezi sa svakodnevnim životom i nekim temama iz društvenog i gospodarskog života.
 2. komunicirati o već naučenoj temi
 3. pisati tekstove i eseje na zadane teme.
 4. kompetentno govorno i pisano komunicirati na odabranim južnoslavenskim jezicima, odnosno na jezicima slobodno izabrane studijske kombinacije
 5. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti tekstove na odabranim južnoslavenskim jezicima
 6. samostalno prevoditi s odabranih južnoslavenskih jezika na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, usmene i pismene vježbe, konverzacija, audio i video materijali
Metode ocjenjivanja
Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave; domaće zadaće; aktivno sudjelovanje na nastavi.
Ispit: Tjedni i dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Stojan Burov, B'lgarski ezik za čuždenci, I čast, Veliko T'rnovo, 2000.
 2. Julija Antova, Elga Kirjakova: "Govorite li b'lgarski?, Sofija, 1991.
 3. Lidija Savova: Kratka b'lgarska gramatika za čuždestvenni studenti, Sofija, 1984.
Dopunska literatura
 1. Margarita Cvetanova, Konka Kunčeva: "Trenirov'čni upražnenija i diktovki", Veliko T'rnovo, 2001.