Naziv
Jezične vježbe iz makedonskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
118786
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Praktično ovladavanje su vremenim makedonskim jezikom na glasovnoj (fonetskoj) i pravopisnoj razini. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom ucijelosti. Ovladavanje osnovnim pravopisnim (ortografskim) normama. Ovladavanje prozodijskim normama: Točno naglašavanje pojedinih riječi, te unutar naglasnih cjelina.
Praktično ovladavanje suvremenim makedonskom jezikom na morfološkoj razini. Upoznavanje s morfološkim paradigmama na planu izraza i sadržaja
Sadržaj
 1. Tema 2.: moja obitelj;
 2. Tema: moja kuća, moj stan
 3. Gramatičke strukture: gramatičke kategorije roda, broja.
 4. Vježbanje i gramatičkih kategorija roda i broja
 5. Gramatičke strukture: analitični determinizam; određeni član
 6. Vležbanje triju gramatičkih kategorija
 7. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva
 8. Makedonski jezik iz sociolingvističke perspektive
 9. Pojam, povijest, analitična struktura makedonskog jezika i odnos standardnoga jezika prema narječjima. Glasovni i grafički sustav (azbuka). Osnovne skupine fonema (samoglasnici, suglasnici, sonanti (izgovor, glasovne promjene, pravopisne norme
 10. Osnovne prozodijske norme: mjesto akcenta i njegovo odstupanje kod pojedinih riječi, te unutar, po sastavu raznovrsnih naglasnih cjelina.
 11. Vježbanje čitanja pojedinih višesložnih riječi i naglasnih cjelina unutar jednostavnih rečenica
 12. Pokazne zamjenice u odnosu na govornu stuaciju; što je ovo, to i ono uz oblik glagola biti za 3. l. sing. i 3. l. pl.
 13. Tema 1.: države i njihovi jezici
 14. Gramatičke strukture: osobne zamjenice uz glagol biti u prezentu
 15. Zadaća: predstavite se! Ispravak i razgovor

Ishodi učenja
 1. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti nekomplicirane, prilagođene tekstove na makedonskom.
 2. pravilno naglašavati unutar naglasnih cjelina
 3. kompetentno govorno i pisano komunicirati na odabranim južnoslavenskim jezicima, odnosno na jezicima slobodno izabrane studijske kombinacije
 4. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
 5. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti tekstove na odabranim južnoslavenskim jezicima
Metode podučavanja
u nastavi se koristi individualni i skupni oblik podučavanja. metode rada su s obzirom na izvor: pisane/tekst-čitanje, slušanje; govorne-monološke, dijaloške, kaseta, CD; vizualne-TV, film. DVD-player, računalo, slikovni materijal. Pri gramatičkim strukturama navedenim u sadržaju kolegija metode se odabiru sukladno jezičnoj jedinici koja se obrađuje te vrstama vježba.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito izvršavanje svih zadanih zadadaka, tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Блаже Конески „Граматика на македонскиот литературен јазик„ Култура 1982., Скопје
 2. Кита Бицевска „Почетен курс по македонски јзик„ : Универзитет "Св. Кирил и Методиј", 1995., Скопје
 3. Виолета Ајдинска-Папазова „ Добредојдовте на македонски јазик „(учебник со работна тетратка) Скопје 1999.
Dopunska literatura