Naziv
Arhivsko zakonodavstvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
124331
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Studenti upoznaju načela zaštite kulturnih dobara te međunarodno i hrvatsko arhivsko zakonodavstvo, kao i propise o pravu na pristup informacijama, o zaštititi prava pojedinaca i ostale propise važne za rad s informacijama i arhivskim gradivom.
Sadržaj
 1. Provedbeni propisi u arhivskoj djelatnosti
 2. Analiza primjene odredbi odabranih provedbenih propisa
 3. Arhivsko zakonodavstvo u Hrvatskoj u odnosu na druga nacionalna arhivska zakonodavstva
 4. Pravno uređenje arhivske službe i sustava zaštite arhivskog gradiva
 5. Dostupnost arhivskog gradiva
 6. Pravno uređenje korištenja arhivskog gradiva
 7. Propisi o uredskom poslovanju i arhivska djelatnost
 8. Propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 9. Analiza usklađenosti propisa koji se odnose na arhivsku djelatnost
 10. Upravni postupak u arhivskoj djelatnosti
 11. Norme i smjernice u arhivskoj djelatnosti
 12. Pravni propisi, arhivsko gradivo i arhivska djelatnost
 13. Načela arhivskog zakonodavstva
 14. Zakon o arhivskome gradivu i arhivima
 15. Analiza odabranih koncepata i zakonskih rješenja

Ishodi učenja
 1. Razumjeti i primijeniti načela zaštite kulturnih dobara
 2. Poznavati međunarodno i hrvatsko arhivsko zakonodavstvo
 3. Predložiti modele zaštite arhivskoga gradiva
 4. Odabrati i primijeniti prikladne zakonske propise
 5. Primjenjivati pravo na pristup informacijama
 6. Vrednovati gradivo, odabrati ga za čuvanje te planirati i provoditi njegovo izlučivanje
 7. Planirati i provoditi spisovodstvene postupke
 8. Provoditi programe zaštitite i dugoročnog očuvanja analognog i digitalnog gradiva
Metode podučavanja
predavanja, vježbe
Metode ocjenjivanja
- ispit 60%
- vježbe 30%
- zalaganje na satu 10%

Obavezna literatura
 1. M. Rastić (priredio), Arhivi i arhivsko gradivo. Zbirka pravnih propisa 1828-1997., Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1998.
 2. B. Stulli, Arhivistika i arhivska služba. Studije i prilozi. Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1997.
 3. B. Stulli (ur.), Priručnik iz arhivistike, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1977., poglavlje XX, str. 310-319.
 4. Zaštita osobnih podataka i dostupnost informacija. Preporuke Vijeća Europe, Zagreb 2002.
Dopunska literatura
 1. Hervé Bastien, Droit des archives. La documentation Française, Paris 1996.
 2. R. Beautier, Arhivi u međunarodnom životu, Arhivist, 2, 1961, str. 117-173.
 3. Etički kodeks arhivista. Hrvatski državni arhiv, Zagreb 1997.
 4. Josip Kolanović, Osnovna načela i smjernice nacrta novoga arhivskog zakona, Arhivski vjesnik 37 (1994), str. 49-61.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij