Naziv
Jezične vježbe iz makedonskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
118787
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Praktično ovladavanje suvremenim makedonskom jezikom na morfološkoj razini. Upoznavanje s morfološkim paradigmama na planu izraza (oblik kao pokazatelj specifičnog gramatičkog značenja) i na planu sadržaja (semantika kao sustav specifičnih gramatičkih značenja). Ovladavanje s gramatičkim kategorijama roda, broja te opisnog člana tzv. analitičkog determinizma u makedonskom jeziku. Upoznavanje s morfološkom kategorijom sadašnjeg i budućeg (futur I.) vremena.
Sadržaj
 1. Ponavljanje osnovnih gramatičkih sadržaja iz 1. semestra
 2. Tema: moje putovanje; vježbanje jednostavne proširene i neproširene rečenice u prezentu prezentu; vježbanje modalnih rečenica
 3. Gramatičke strukture: niječne i upitne rečenice
 4. Tema: što volim raditi u slobodno vrijeme. Vježbanje: pismeno i usmeno indikativnih, upitnih (inverzija) i niječnih rečenica
 5. Tema: snalaženje u gradu; kako doćo do ...
 6. Gramatičke strukture: analitički determinizam; određeni član u makedonskom jeziku
 7. Vježbanje oblika imenica po trima gramatičkim kategorijama; rodu, broju i određnom članu
 8. Gramatička struktura: osobne zamjenice u dativu i aktuzativu
 9. Gramatička struktura: udvojeni objekt na razini jednostavne proširene rečenice
 10. Pismeno i usmeno vježbanje najjednostavnijih konstrukcija s udvojenim objektom.
 11. Tema: profesije; što rade, gdje rade, s kim rade, da li i što vole u svome poslu
 12. Pismena provjera gramatičkih kategorija i udvojenog objekta
 13. Gramatičke strukture: prezent od svršenih glagola uz modalne glagole
 14. Tema: što želim postati kad odrastem i zašto:
 15. Ponvljanje i utvrđivanje glagola

Ishodi učenja
 1. prepoznati i sam konjugirati prezent glagola A, E i I skupine od nesvršenih glagola
 2. naučiti, znati i razumjeti tridesetak vidskih parova glagola
 3. naučiti primijeniti konjugaciju prezenta svršenog vida glagola unutar modalnih rečenica
 4. ovladati udvojenim objektom na razini jednostavne proširene rečenice.
 5. kompetentno govorno i pisano komunicirati na odabranim južnoslavenskim jezicima, odnosno na jezicima slobodno izabrane studijske kombinacije
 6. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
 7. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti tekstove na odabranim južnoslavenskim jezicima
Metode podučavanja
U nastavi se koristi individualni i skupni oblik podučavanja. Metode rada su s obzirom na izvor: pisane/tekst-čitanje, slušanje; govorne-monološke, dijaloške, kaseta, CD; vizualne-TV, film. DVD-player, računalo, slikovni materijal. Pri gramatičkim strukturama navedenim u sadržaju kolegija metode se odabiru sukladno jezičnoj jedinici koja se obrađuje te vrstama vježba.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito izvršavanje svih zadanih zadadaka, tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Кита Бицевска „Почетен курс по македонски јзик„ : Универзитет "Св. Кирил и Методиј", 1995., Скопје
 2. Блаже Конески „ Граматика на македонскиот литературен јазик„ Култура 1982., Скопје
 3. Виолета Ајдинска-Папазова „ Добредојдовте на македонски јазик „(учебник со работна тетратка) Скопје 1999.
Dopunska literatura