Naziv
Jezične vježbe iz makedonskog jezika 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52567
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Ovladavanje gramatičkom kompetencijom i povećavanje komunikacijske sposobnosti studenata. Cilj je intenzivnim vježbama automatizirati uporabu paradigmi promjenjivih vrsta riječi. Osvješćivanje morfološke strukture postiže se poredbeno-kontrastivnim modelima u suodnosu prema materinjem jeziku. Pisana i govorena komunikacija ostvaruje se na razini nezavisno složenih rečenica.
Sadržaj
 1. Ponavljanje gramatičkih struktura iz prva dva semestra.
 2. Tema: učenje stranih jezika: razlozi, načini, iskustva
 3. Gramatičke strukture: nezavisno složene rečenice
 4. Tema: što volim, a što ne volim raditi i zašto: Vježbanje strukture nezavisno složnih rečenica
 5. Pisanje sastavka na izabranu temu
 6. Ispravak sastavka, međusobno pronalaženje gramatičkih, pravopisnih grešaka, komentari i objašnjenja
 7. Gramatičke strukture: imperativ od nesvršenih i svršenih glagola
 8. Teme: snalaženje u nepoznatom gradu; aerobik; upotreba glagola u imperativu
 9. Vježba: transformacija teksta s glagolima u indikativu u tekst s istim glagolima u imperativu u 2. l sing. i 2 l. pl
 10. Tema: hrana; makedonska nacionalna kuhinja; recepti
 11. Tema: idemo u restoran i naručujemo jelo
 12. Domaće zadaće (pisanje sasavka), ispravljanje gramatičkih pogrešaka, vježbanje vokabulara i gramatičkih struktura
 13. Gramatička struktura: imperfekt; pomoćni glagol biti. Čitanje i popunjavaje u tekstu s oblicima glagola biti u imerfektu
 14. Gramatička struktura: imperfekt glagola A, I, i E grupe
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva

Ishodi učenja
 1. prepoznati i objasniti i oblikovati imenice i pridjeve prema gramatičkim kategorijama roda, broja i određenog člana
 2. usmeno reproducirati jednostavne proširene rečenice s upotrebom udvojenog objekta
 3. razumjeti slušajući i čitajući jednostavne tekstove na makedonskom
 4. govorno reproducirati pročitan jednostavan tekst na makedonskom jeziku
 5. prepoznati i usmeno i pismeno producirati nezavisno složene rečenice
 6. kompetentno govorno i pisano komunicirati na odabranim južnoslavenskim jezicima, odnosno na jezicima slobodno izabrane studijske kombinacije
 7. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
 8. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti tekstove na odabranim južnoslavenskim jezicima
Metode podučavanja
Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i individualne vježbe (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito izvršavanje svih zadanih zadataka, tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Kita Bicevska: ''Početen kurs po makedonski jazik'' Skopje, 1995.
 2. Violeta Ajdinska ? Papazovska: ''Dobre dojdovte na makedonski jazik'' učebnik i radna bilježnica, Skopje, 1999.
 3. S. Bojkovska, D. Pandev, L. Minova-Gjurkova: Makedonski jazik za sredno obrazovanie Skopje, 2001. Prosvetno delo
 4. B. Pavlovski i D. Srefanija: Mali makedonsko-hrvatski i hrvatko-makedonski rečnik Pula 2006.
Dopunska literatura
 1. Blaže Koneski: Gramatika na makedonskiot literaturen jazik, Skopje, Kultura, 1981.