Naziv
Jezične vježbe iz makedonskog jezika V
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52571
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje usmene i pismene kompetencije više razine. Čitanje i slušanje te razumijevanje publicističkih i književno-umjetničkih tekstova. Svladavanje većine glagolskih vremena i modusa (osim perfekta) kojima je bogat makedonski jezik kao analitičan te i sintaktičkih pravila u nezavisno i zavisno složenim rečenicama. Konverzacijsko snalaženje u svakodnevnim govornim situacijama.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s literaturom i ponavljanje gradiva iz prošlog semestra.
 2. Tema: iznajmljivanje i unajmljivanje stana; pisanje meila sa zahjevima o unajmljivanju i/ili izajmljivanju; modeli pismenog obraćanja
 3. Tema: detaljan opis; stana, kuće,grada; turističke destinacije: Gramatička struktura: prijedlozi i prilozi
 4. Vježbe: ponavljanje konstrukcije udvojenog objekta; prijevodi s hrvatskog na makedonski
 5. Konverzacijske vježbe; modeli obraćanja kod raznih upita i traženja neke informacije; Gramatičke strukture: ponavljanje imperativa
 6. Gramatičke strukture: glagol + da-konstrukcija u prezentu i futuru
 7. Tema: informatizacija ;koliko i što nam znači internet? Konverzacijske vježbe
 8. Ponavljanje imperfekta i aorista: prepričavanje nekih minulih događaja
 9. Gramatičke strukture: glagolski pridjev
 10. Tema: tražim posao
 11. Vježbe s popunjavanjem tekstova u kojim su izostavljene razne vrste riječi i njihovi potrebni oblici
 12. Gramatičke strukture: zavisno složene rečenice i veznici
 13. Tema: ekologija. Obogaćivanjeleksičkog fonda
 14. Konverzacijske vježbe; pisanje kratkog sastavka na izabranu temu od onih obrađenih za vrijeme nastave
 15. Ispravak sastavka i priprema za kolokvij

Ishodi učenja
 1. kompetentno govorno i pisano komunicirati na odabranim južnoslavenskim jezicima, odnosno na jezicima slobodno izabrane studijske kombinacije
 2. usmeno tumačiti tekstove na makedonskom jeziku i razgovarati na temu za koju nije potrebno stručno znanje.
 3. prepoznati i ispraviti greške napravljene i pisanoj i usmenoj komunikaciji.
 4. primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološki instrumentarij u kontekstu tumačenja makedonskog kao analitičnog u odnsu na hrvatski kao sintetični jezik.
 5. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti tekstove na odabranim južnoslavenskim jezicima
 6. samostalno prevoditi s odabranih južnoslavenskih jezika na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 7. analizirati i tumačiti specifičnosti makedonskog jezika u odnosu na hrvatski i/ ili jezik svoje druge studijske grupe.
Metode podučavanja
U nastavi se koristi individualni i skupni oblik podučavanja. Metode rada su s obzirom na izvor: pisane/tekst-čitanje, slušanje; govorne-monološke, dijaloške, kaseta, CD; vizualne-TV, film. DVD-player, računalo, slikovni materijal. Pri gramatičkim strukturama navedenim u sadržaju kolegija metode se odabiru sukladno jezičnoj jedinici koja se obrađuje te vrstama vježba.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito izvršavanje svih zadanih zadadaka, tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Виолета Ајдинска, “ Запознајте ја Македонија“ 1999., Скопје
 2. Гордана Алексова, '' Ѕуница'', 2012., Скопје
 3. Блаже Конески, “Граматика на македонскиот литературен јазик“, Скопје, 1981., 1996.
Dopunska literatura
 1. Правопис, Скопје 1996.
 2. Jože Pogačnik, Makedonščina, Ljubljana, 1968.
 3. Блаже Конески, Речник на македонскиот јазик, 1996.