Naziv
Jezične vježbe iz makedonskog jezika VI
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52573
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Kompetentno ovladavanje makedonskim jezikom na višim razinama pisane i govorne komunikacije. Čitanje, slušanje, razumijevanje i prepričavanje tekstova različitih funkcionalnih stilova.
Sadržaj
 1. Ponavljanje materijala iz prethodnog semestra
 2. Gramatičke strukture: glagolski particip na -n i -t- glagolska L forma kao dio složene strukture perfekta. Vježbanje
 3. Gramatičke strulture: kondicional: pismeno i usmeno vježbanje
 4. Značenje perfekta u makedonskom kao analitičnom jeziku i njegov uporabni semantički ekvivalentnu hrvatskom: uspoređivanje na tekstu
 5. Gramatičke strukture: tri oblika perfekta; slavensko i romansko podijetlo perfekta
 6. Tema: Jesi li bio...?
 7. Tema: znamenitosti Skopja
 8. Vježbanje perfekta uz priloge
 9. Usporedba aorista i perfekta: analiza teksta
 10. Tema: film" Prije kiše" Milča Mančevskog; prepričavanje i interpretacija
 11. Tema: glagolsko vrijeme u bajkama, izvješćima u tiskovinama: pismeno i umeno prepričavanje jedne bajke po izboru
 12. Konverzacijske vježbe: ispravljanje grešaka
 13. Gramatičke strukture: Futur II-buduće-pripovjedno
 14. Vježba uporabe i vremenskog konteksta glagolskih vremena u makedonskom jeziku; prevođenje rečenica as hrvatskog na makedonski
 15. Ponavljanje i priprema za pismeni ispit

Ishodi učenja
 1. kompetentno govorno i pisano komunicirati na odabranim južnoslavenskim jezicima, odnosno na jezicima slobodno izabrane studijske kombinacije
 2. usmeno tumačiti tekstove na makedonskom jeziku i razgovarati na temu za koju nije potrebno stručno znanje.
 3. prepoznati i ispraviti greške napravljene i pisanoj i usmenoj komunikaciji.
 4. analizirati i tumačiti specifičnosti makedonskog jezika u odnosu na hrvatski i/ ili jezik svoje druge studijske grupe.
 5. primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološki instrumentarij u kontekstu tumačenja makedonskog kao analitičnog u odnsu na hrvatski kao sintetični jezik.
 6. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti tekstove na odabranim južnoslavenskim jezicima
 7. samostalno prevoditi s odabranih južnoslavenskih jezika na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i individualne vježbe (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito izvršavanje svih zadanih zadadaka, tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Виолета Ајдинска, ''Запознајте ја Македонија'' (Upoznajte Makedoniju), Скопје, 2003.
 2. Гордана Алексова “ Ѕуница“ Скопје ,2012
 3. Koneski Blaže, ''Gramatika na makedonskiot literaturen jazik'' (Gramatika makedonskog književnog jezika), Skoplje, 1981., 1996.
Dopunska literatura
 1. Pravopis, Skopje, 1996.
 2. Jože Pogačnik, Makedonščina, Ljubljana, 1968.
 3. Блаже Конески “Речник на македонскиот јазик“, 1996.