Naziv
Jezične vježbe iz slovenskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
118789
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje s morfološkim sustavom slovenskog jezika i osnovama funkcionalne sinteze. Govorna komunikacija na razini jednostavne proširene rečenice.
Sadržaj
 1. Ponavljanje osnovnih gramatičkih sadržaja iz 1. semestra.
 2. Tema: 5. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: provođenje školskih praznika i godišnjeg odmora.
 3. Tema: činjenice o Sloveniji; predstavljanje Hrvatske i činjenica o Hrvatskoj.
 4. Gramatičke strukture: glagolski vid, padeži (izražavanje smjera i prostora), red riječi u futuru.
 5. Gramatičke strukture: padeži (izražavanje smjera i prostora), red riječi u futuru.
 6. Vježbe iz fonetike - naglašavanje.
 7. Tema: 6. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: škola, obrazovni program.
 8. Tema: učenje jezika; studentske razmjene (čitanje autentičnog teksta, vježbe za vokabular)
 9. Gramatičke strukture: red riječi u perfektu, infinitiv i supin, veznici.
 10. Gramatičke strukture: osobne zamjenice (nominativ, genitiv, dativ, akuzativ).
 11. Tema: 7. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: posao, rad, zapošljavanje stranaca u Sloveniji.
 12. Gramatičke strukture: deklinacija riječi čovjek, dijete, modalni glagoli, kondicional.
 13. Tema: 8. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: mediji (internet, novine, radio, televizija).
 14. Gramatičke strukture: osobne zamjenice (lokativ, instrumental).
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva.

Ishodi učenja
 1. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini.
 2. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti nekomplicirane, prilagođene tekstove na slovenskom.
 3. govorno i pisno komunicirati na slovenskom u jednostavnim i uobičajenim situacijama.
 4. kompetentno govorno i pisano komunicirati na odabranim južnoslavenskim jezicima, odnosno na jezicima slobodno izabrane studijske kombinacije
 5. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
 6. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti tekstove na odabranim južnoslavenskim jezicima
Metode podučavanja
Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i metdoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: Pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, testovi tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. I. Petric Lasnik, N. Pirih Svetina, A. Ponikvar: Gremo naprej. Ljubljana, 2013.
 2. R. Lečič: Osnove slovenskega jezika: Slovnični priročnik. Cerkno, 2009.
 3. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 2005.
 4. A. Peti Stantić: Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski riječnik. Zagreb, 2014.
Dopunska literatura
 1. J. Toporišič, Slovenska slovnica. Maribor, 2004.
 2. F. Žagar, Slovenska slovnica in jezikovna vadnica. Maribor, 2001,
 3. R. Lečič: Slovenski glagol. Oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov, Ljubljana, 2004
 4. www.slovenscina.eu
 5. www.fran.si