Naziv
Jezične vježbe iz slovenskog jezika 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52549
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Proširivanje morfološkoga znanja, proširivanje i usustavljivanje znanja o imenicama, brojevima i njihovim oblicima. Proširivanje znanja na sintaktičkoj razini.
Sadržaj
 1. Ponavljanje gramatičkih struktura obrađenih u prvom semestru.
 2. Tema: 5. jedinica: Svi smo potrošači – što, gdje, koliko kupujem(o)
 3. Gramatičke strukture: osobne zamjenice (svi oblici i padeži)
 4. Gramatičke strukture: brojevi (glavni i redni; deklinacija, raba uz imenicu i glagol)
 5. Tema: 6. jedinica: Kultura - kulturni događaji – gdje, kada, sa kim i zašto, tradicionalna glazba u Sloveniji, slovenski filmski festival
 6. Gramatičke strukture: Sklonidbene posebnosti imenica srednjeg roda (duljenja, imenice oko, uho, tla)
 7. Gramatičke strukture: red riječi u slovenskom jeziku
 8. Konvrzacijske vježbe.
 9. Tema: 7. jedinica: Tehnologija i mi – sve noviji kompjuteri i telefoni, ovisnost o internetu
 10. Gramatičke strukture: veznici, upitne i odnosne zamjenice.
 11. Domaće zadaće (pisanje sastavka) - ispravljanje pogrešaka (vježbe za vokabular, teže gramatičke strukture)
 12. Tema: 7. jedinica: Dobrovoljstvo – tko, što, kako, zašto
 13. Tema: 7. jedinica: Dobrovoljstvo – beskućnici, kako gledamo na starost
 14. Gramatičke strukture: modalni izrazi, pokazne i neodređene zamjenice
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva.

Ishodi učenja
 1. prepoznati greške, napravljene u pisanoj komunikaciji i ispraviti ih.
 2. objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u kontekstu tumačenja južnoslavenskih jezika.
 3. kompetentno govorno i pisano komunicirati na odabranim južnoslavenskim jezicima, odnosno na jezicima slobodno izabrane studijske kombinacije
 4. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
 5. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti tekstove na odabranim južnoslavenskim jezicima
Metode podučavanja
Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: Pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, testovi tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. A. Marković, D. Škapin, M. Knez, N. Šoba: Slovenska beseda v živo 2 (učbenik in delovni zvezek za nadaljevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika). Ljubljana, 2004.
 2. Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana 2005.
 3. A. Peti Stantić: Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski riječnik. Zagreb, 2014.
 4. R. Lečič: Osnove slovenskega jezika: Slovnični priročnik. Cerkno, 2009.
Dopunska literatura
 1. Slovenski pravopis, Ljubljana, 2003.
 2. J. Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor 2004.
 3. www.slovenscina.eu
 4. www.fran.si