Naziv
Jezične vježbe iz slovenskog jezika VI
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52575
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Kompetentno ovladavanje slovenskim jezikom na višim razinama pisane i govorene komunikacije. Čitanje, razumijevanje, prevođenje i prepričavanje tekstova različitih funkcionalnih stilova.
Sadržaj
 1. Tema: Iseljavanje u strane zemlje – upoznavanje sa slovenskim umjetničkim tekstovima vezanima uz obrađivanu temu.
 2. Gramatičke strukture: Izražavanje vremenskih okolnosti.
 3. Gramatičke strukture: Veza prijedloga i pripadajućeg padeža. Nominalizacija rečenice.
 4. Tema: Suvremena obitelj – razgovor o temi.
 5. Gramatičke strukture: Položaj rečeničnih dijelova u strukturi rečenice i teksta (analiza prema aktualnosti).
 6. Prevoditeljske vježbe.
 7. Tema: Supkulture – razgovor o temi, širenje fonda riječi.
 8. Gramatičke strukture: Zamjenice (imeničke, pridjevske, priložne).
 9. Tema: Genetika – razgovor o temi, širenje fonda riječi.
 10. Konverzacijske vježbe, ispravljanje greški.
 11. Gramatičke strukture: Mjesto nenaglasnica u redu riječi (niz nenaglasnica).
 12. Gramatičke strukture: Participi na -n i -t.
 13. Tema: Slovenski film – razgovor o temi, gledanje slovenskog filma.
 14. Gramatičke strukture: Čestica (značenjska funkcija u kontekstu).
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva (priprema za ispit).

Ishodi učenja
 1. prepoznati i objasniti sva gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj, pravopisnoj i sintaktičkoj razini.
 2. prepoznati greške, napravljene u pisni i govornoj komunikaciji, i ispraviti ih.
 3. objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u kontekstu tumačenja južnoslavenskih jezika.
 4. analizirati i tumačiti specifičnosti slovenskog jezika u odnosu na hrvatski jezik.
 5. kompetentno govorno i pisano komunicirati na odabranim južnoslavenskim jezicima, odnosno na jezicima slobodno izabrane studijske kombinacije
 6. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti tekstove na odabranim južnoslavenskim jezicima
 7. samostalno prevoditi s odabranih južnoslavenskih jezika na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: Pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, testi tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. A. Marković, M. Knez, N. Šoba, M. Stritar: Slovenska beseda v živo 3a (učbenik za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika). Ljubljana, 2009.
 2. Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana 2005.
 3. R. Lečič: Osnove slovenskega jezika: Slovnični priročnik. Cerkno, 2009.
 4. A. Peti Stantić: Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski riječnik. Zagreb, 2014.
Dopunska literatura
 1. Slovenski pravopis, Ljubljana, 2003.
 2. J. Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor 2004.
 3. www.fran.si
 4. www.slovenscina.eu