Naziv
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 8
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51371
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
75
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usavršavanje jezicnih vještina slušanja, govorenja, citanja i pisanja kroz detaljnu obradu tematskih cjelina (tekstovi, dijalozi), prijevod tekstova i ponavljanje ukrajinske gramatike. Cilj je širenje jezicne/komunikacijske kompetencije studenata na danom stupnju studija ukrajinskog jezika i književnosti, kao i vještine prevodenja , osposobljavanje studenata za razumijevanje složenih jezicnih struktura te za njihovu tocnu uporabu u usmenom i pismenom izražavanju. Studenti ce dalje razvijati sposobnost analitickog i kritickog mišljenja, a njihova ce kulturološka kompetencija biti na višem stupnju no što je bila po svršetku kolegijaJezicne vježbe VI.
Sadržaj
 1. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Obrada pisanog teksta. Sažimanje hrvatskog teksta na ukrajinskom jeziku. Konverzacija. Test razumijevanja po sluhu; Razumijevanje po sluhu – pjesma.
 2. Debata na zadanu temu. Čitanje i prevođenje tekstova iz tematske cjeline. Improvizirani intervju za posao.
 3. Ponavljanje, utvrđivanje gradiva, pismena provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz tematske cjeline. Sastavljene dijaloga (rad u parovima). Razumijevanje po sluhu; Leksik vezan uz tematsku cjelinu; Pisanje – pismeni rad. Konverzacija.
 4. Ponavljanje i provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Razumijevanje čitanog teksta. Razgovor na zadanu temu. Samostalna priprema i prezentacija (svaki od studenta ima do 10 min za izlaganje).
 5. Ponavljanje i provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Tematska diskusija. Debata na zadanu temu.
 6. Ponavljanje, utvrđivanje gradiva, pismena provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksik, somatski frazemi i izrazi vezani uz tematsku cjelinu;
 7. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Sažimanje i pisanje teksta na ukrajinskom.
 8. Čitanje teksta. Razumijevanje čitanog teksta. Leksikalna i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. Debata na zadanu temu.
 9. Ponavljanje i provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Konverzacija. Frazemi. Gledanje filma (priloga i sl.). Tematska diskusija.
 10. Ponavljanje, utvrđivanje gradiva, pismena provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Audiovizualni materijali te pojedini clanci po izboru lektora
 11. Ponavljanje gradiva obrađivanog tijekom semestra kroz prepricavanje, sastavljanje kratkih eseja te druge vježbe. Završne pripreme za polaganje pismenog i usmenog ispita.
 12. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline.Razumijevanje i raščlanjivanje čitanog teksta. Razumijevanje po sluhu – snimka ukrajinskih pjesama. Obrada slušanog teksta.
 13. Razumijevanje po sluhu – snimka vijesti; Razumijevanje citanog teksta; Pismeni rad.
 14. Ponavljanje i provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Terminologija, frazeologija – čitanje/prijevod tekstova, tematska diskusija. Gledanje filma.
 15. Ponavljanje, utvrđivanje gradiva. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Obrada teksta, raščlanjivanje, konverzacija na zadanu temu. Obrada slušanog teksta. Rasprava. Prevođenje ukrajinskog teksta na hrvatski.

Ishodi učenja
 1. navesti osnovna pravila ortografske i interpunkcijske norme ukrajinskoga jezika te ih upotrijebiti u pismenom izražavanju na ukrajinskom jeziku
 2. sažeti i protumačiti smisao tekstova na ukrajinskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i različitim funkcionalnim stilovima
 3. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ukrajinskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u svrhu vlastitog stručnog usavršavanja
Metode podučavanja
Kod izvodenja kolegija Jezicne vježbe ukrajinskoga jezika koriste se sljedece metode: frontalna metoda, metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu), interakcija izmedu nastavnika i studenata. S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, citanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoc audio i video materijala.

Sve informacije koje studenti dobiju obradom tematskih cjelina i prijevodom tekstova produbljivat ce se i razvijati uz pomoc vježbi kroz provjeru znanja, pisanje domacih zadaca, pisanje kracih testova, rad s audio i video materijalima, aktivno sudjelovanje studenata u vježbama.
Metode ocjenjivanja
Na kraju semestra pismeni ispit, nakon položenog pismenog ispita usmeni ispit. Nabrojene aktivnosti sacinjavaju konacnu ocjenu:

• Aktivnost u radu kolegija

• Izrada i izlaganje domacih zadaca i sudjelovanje u debatama

• Polaganje pismenog ispita

• polaganje usmenog ispita

Obavezna literatura
 1. Velykyj tlumacnyj slovnyk sucasnoji ukrajins’koji movy (2001). – Kyjiv.
 2. Menac, A., Kovalj, A. P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rjecnik . – Zagreb.
 3. Hrvatsko-slavenski rjecnik poredbenih frazema. Željka Fink. (2006). Knjigra. – Zagreb.
 4. Cukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablycjah ta shemah. – Kyjiv.
 5. Мандрівка Україною: навчальний посібник з української мови як іноземної (рівень В2). - Львів: Дон Боско, 2012. - 152 с.
Dopunska literatura
 1. Web-stranice Ukrajine na Internetu (prema preporucenom popisu).
 2. Menac, A., Trostinska, R. Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeološki rjecnik.(1993). – Zagreb.
 3. Українська мова для іноземців. Модульний курс: навч. посібн./ О. Антонів, Л. Паучок. - Київ: "ІНКОС", 2012. - 268 с.
 4. Мій Львів: навчальний посібник з української мови як іноземної. О.Антонів, О. Туркевич...- Львів: Дон Боско, 2013. - 80 с.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar