Naziv
Jezične vježbe I.
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
94474
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
90
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Razvijanje vještina potrebnih za prevođenje tekstova s hebrejskog na hrvatski kao i aktivno slušanje te korištenje najvažnijih pomagala u prevođenju.
Sadržaj
 1. Kvantifikatori. Modifikatori. Kvalifikatori. Glagol צריך. Infinitivske konstrukcije. Red riječi u rečenici. Mjesto negacije לא.
 2. Rod. Slaganje u rodu. Dvosložni pridjevi. Referencije zamjenica הוא, היא, הם, הן.
 3. Slabi glagoli. Prezent slabih glagola. Samoglasničke alternacije. Naglasak na predposljednjem slogu. Uporaba prezenta u rečenicama. Ponavljanje rečeničnih obrazaca.
 4. Osnova slabog glagola i njegove alternacije. Modifikatori. Rečenična sastavnica זה. Rečenice sa זה. Jednostavni idiomatski izrazi. ה־ koji prethodi prezentu. Rečenice s modifikatorima.
 5. Koordinacija i ne-koordinacija određenosti. Određeni član ispred imenica. Određeni član ispred pridjeva. ה־ ispred prezenta. Rečenice s ה־. Neki prijedlozi s članom.
 6. Imenske fraze. Ekvivalent kopule. Ekvivalenti konstrukcija s kopulom.
 7. Množinski sufiksi. Tvorba množine. Pravilna množina. Slaganje u broju. Rečenice s množinom. Poimenčeni određeni pridjevi u množini. Rečenice s različitim vrstama slaganja.
 8. Pravilne slabe i nepravilne množine. Rečenice s imenicama u množini (ponavljanje). Rečenice s nepravilnim množinskim oblicima. כל, הכול. Rečenice s כל. Pokazne zamjenice: זה, כזה. Pokazne zamjenice kao zamjena za ostale zamjenice..
 9. Rekcija glagola. Neodređeni objekti. Objektna rečenica s veznikom ש־. Infinitiv kao objekt. Rekcija kao uputa za čitanje.
 10. Imperfekt/futur slabih glagola. Uporaba imperfekta/futura. Idiomatski prijedložni izrazi. Oblici imperfekta/futura. Vrijeme bezglagolskih rečenica.
 11. Osnova perfekta slabih glagola. Perfektski sufiksi. Perfekt glagola koji dočinju samoglasom. Uporaba perfekta. Upute za čitanje perfektskih oblika. Rečenice s perfektom.
 12. Hebrejsko pismo i glasovi hebrejskog jezika.
 13. Dijelovi rečenice. Rečenice s imenskim predikatom. Imena. Pitanja. אין ,יש. ו־ ,או. Rečenice s veznicima i, ili.
 14. Nijekanje pomoću לא. Niječne rečenice. Prijedlozi. Rečenice s prijedlozima. Rečenice od jedne riječi. Imperativi. Rečenice s imperativima.
 15. Osobne zamjenice. Rečenice s osobnim zamjenicama. Infinitiv slabih glagola. Pridjevi. Modifikatori pridjeva. Slaganje rečenica. Rečenice s pridjevskim konstituentima.

Ishodi učenja
 1. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u hebrejskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. kategorizirati funkcionalne dijelove hebrejske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 3. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na hebrejskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike hebrejskoga jezika
 5. samostalno prevesti s hebrejskog na hrvatski i s hrvatskog na hebrejski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja

Vježbe. Mješovito e-učenje. Samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij. Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Rosen, Haiim B. A Textbook of Israel Hebrew with an Introduction to the Classical Language. Chicago, London, 21966
 2. Simon, Ethelyn, Resnikoff, Irene & Motzkin, Linda. The First Hebrew Primer ? Digital Edition. EKS Publishing, 2006
 3. Lauden, Edna & Weinbach, Liora with Shani, Miriam. Multi Dictionary, Bilingual Learners Dictionu8ary Hebrew-Hebrew-English, English-Hebrew. Tel-Aviv: AD, 1988 (ISBN 965-390-003-X)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar