Naziv
Jezični praktikum I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
117564
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Usavršavanje kompetencije u govornom i pismenom izrazu; širenje poznavanja kulture zemalja njemačkoga govornoga područja; širenje interkulturalne kompetencije. Školski jezik.

Sadržaj
 1. aktualne teme s područja zemalja njemačkoga govornoga područja
 2. analiza pisanih tekstova
 3. sastavljanje vlastitih pisanih tekstova
 4. rad na zahtjevnijim područjima gramatike: morfologija
 5. rad na zahtjevnijim područjima gramatike: sintaksa
 6. rad na zahtjevnijim područjima gramatike: semantika
 7. kontrastivna analiza težišnih morfo-sintaktičkih područja
 8. kontrastivna semantika
 9. recepcija i produkcija usmenih tekstova
 10. širenje vokabulara s odabranih područja + izrada glosara + školski jezik
 11. referat
 12. PPT presentation
 13. samostalno istraživanje i obrada aktualnih kulturoloških tema
 14. diskusija o aktualnim kulturološkim temama
 15. evaluacija

Ishodi učenja
 1. referirati o aktualnim temama s područja zemalja njemačkoga govornoga područja
 2. analizirati tekstove pisane na njemačkom jeziku (prema tekstnim vrstama i tekstnolingvističkim kategorijama)
 3. napisati različite tipove tekstova na njemačkom jeziku (esej, sažetak, opis...)
 4. prezentirati zahtjevnija područja njemačke gramatike koja učenici uče u institucionaliziranoj nastavni njemačkoga jezika
 5. proširiti vlastiti vokabular i vokabular učenika u odabranim tematskim područjima; školski jezik
 6. izložiti ključne informacije na temelju slušanja čitanih tekstova
 7. izraditi i održati referat
 8. izraditi i održati PPT prezentaciju
 9. samostalno istražiti i obraditi aktualne kulturološke teme
 10. argumentirano usmeno raspravljati o odabranim aktualnim kulturološkim temama
Metode podučavanja
diskusija, pojedinačni rad, rad u paru, rad u grupi
Metode ocjenjivanja
kontinuirano praćenje rada studenata na temelju redovitog pohađanja nastave i aktivnog sudjelovanja u nastavi, pisani i usmeni zadaci tijekom semestra, referati, kolokvij, pisani ispit

Obavezna literatura
 1. autentični njemački tekstovi
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch
 3. Hansen-Kokoruš, Matešić, Pečur-Medinger, Znika, Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus 2005.
 4. Hall/Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch 2000, Neubearbeitung
 5. Duden Richtiges und gutes Deutsch, Band 9
 6. Butzkamm, Wolfgang, Unterrichtssprache Deutsch, Hueber Verlag, 2007
 7. Lütze-Miculinić, Marija; Jelaska, Zrinka; 2018: Hrvatsko-njemački rječnik školskoga jezika I. Zagreb, HFD
 8. Rug, Wolfgang; Tomaszewski, Andreas: Grammatik mit Sinn und Verstand, Ernst Klett Sprachen Verlag GmbH, Stuttgart, 2009
Dopunska literatura
 1. autentični njemački tekstovi po vlastitom izboru studenata

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij