Naziv
Jezični praktikum II
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
124290
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Usavršavanje kompetencije u govornom i pismenom izrazu; širenje poznavanja kulture zemalja njemačkoga govornoga područja; širenje interkulturalne kompetencije; školski jezik
Sadržaj
 1. aktualne i povijesne teme s područja zemalja njemačkoga govornoga područja
 2. analiza pisanih tekstova
 3. sastavljanje vlastitih pisanih tekstova (komentar, kritika, argumentirani esej)
 4. rad na zahtjevnijim područjima gramatike (sintaksa)
 5. čitanje odabranih stručnih tekstova i referiranje o sadržaju tih stručnih tekstova
 6. tekstnolingvistička obilježja stručnih tekstova
 7. recepcija i produkcija usmenih tekstova (zvučni i audiovizualni zapisi o temama s područja didaktike, pedagogije i kulturologije)
 8. referat
 9. PPT prezentacija
 10. samostalno istraživanje i obrada određenih kulturoloških tema
 11. argumentirana rasprava na zadanu temu
 12. širenje vokabulara s odabranih područja; školski jezik
 13. glosar - evaluacija
 14. vježbe
 15. evaluacija

Ishodi učenja
 1. referirati o aktualnim i povijesnim temama s područja zemalja njemačkoga govornoga područja
 2. analizirati pisane tekstove (prema tekstnim vrstama i tekstnolingvističkim kriterijima)
 3. sastaviti vlastite tekstove (usmene i pisane)
 4. prezentirati zahtjevnija područja njemačke gramatike i supostaviti ih hrvatskoj gramatici
 5. proširiti vokabular u odabranim tematskim područjima; školski jezik
 6. usmeno izložiti sadržaj pisanog teksta ili teksta za slušanje, komentirati ga i iskazati vlastito mišljenje i stav
 7. samostalno istražiti i obraditi određene kulturološke teme
 8. pripremiti i održati referat
 9. argumentirano raspravljati o zadanoj temi
Metode podučavanja
diskusija, pojedinačni rad, rad u paru, rad u grupi
Metode ocjenjivanja
kontinuirano praćenje rada studenatana temelju redovitog pohađanja nastave i aktivnog sudjelovanja u nastavi, pismeni i usmeni zadaci tijekom semestra, referati, usmeni sažetak stručne knjige s njemačkoga govornog područja, kolokvij, pismeni ispit kao preduvjet za usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Autentični njemački tekstovi
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch
 3. Hansen-Kokoruš, Matešić, Pečur-Medinger, Znika, Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus 2005
 4. Hall/Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch 2000, Neubearbeitung
 5. Duden Richtiges und gutes Deutsch, Band 9
 6. Butzkamm, Wolfgang, Unterrichtssprache Deutsch, Hueber Verlag, 2007
 7. Lütze-Miculinić, Marija; Jelaska, Zrinka; 2018: Hrvatsko-njemački rječnik školskoga jezika I. Zagreb, HFD
 8. Schade, Günter; Drumm, Sandra; Henning, Ute; Hufeisen, Britta: Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2020
 9. Graefen, Gabriele; Moll, Melanie: Wissenschaftssprache Deutsch: lesen – verstehen – schreiben. Ein Lehr- und Arbeitsbuch, Peter Lang GmbH - Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2011
Dopunska literatura
 1. autentični njemački tekstovi po izboru studenata

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij