Naziv
Judeo-španjolski I
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
183717
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Usvajanje kompetencija u svrhu razvijanja strategija razumijevanja povijesti sefardskog naroda. Osposobljavanje za korištenje osnovne stručne literature vezane uz sefardistiku, kao i razvijanje najosnovnijih vještina govorenja o stručnim temama.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa studentima, opis kolegija, obveze studenata, literatura. Dogovor o terminima seminarskih radova koji su uvjet za pismeni ispit.
 2. Najstarija antička svjedočanstva o dolasku Židova na Pirinejski poluotok, suživot u doba vizgotske i maurske vladavine.
 3. Srednji vijek, progoni Židova. Pojava preobraćenika (conversos). Inkvizicija. Prvi progoni Židova. Jezik kojim Židovi govore je španjolski, s nekim hebrejskim riječima.
 4. Nastanak najstarije judeo-španjolske jezične varijante.
 5. 1492. godina – izgon iz Španjolske. Kraljevski dekret. Nastanak sefardske dijaspore kao uzrok izgona. Sefardska jezično-dijalektalna varijanta španjolskog jezika kao odraz života i razvoja u specifičnim uvjetima dijaspore (različite demografske, geografske, društvene, kulturološke i jezične okolnosti).
 6. Španjolski jezik prije 1492. godine u odnosu na judeo-španjolski jezik. Sličnosti i razlike. Jezične karakteristike judeo-španjolskog, položaj jezika i pitanje njegova jedinstva u odnosu na raznolikosti u okvirima španjolske lingvistike i dijalektologije.
 7. Pregled judeo-španjolskih dijaspora u svijetu nekad i danas. Nastanak sekundarnih dijaspora. Seminarski rad-izlaganje u trajanju od 5 minuta.
 8. Kolokvij: pisani rad o jednoj od 4 zadane teme, seminarski rad.
 9. Balkanske varijante judeo-španjolskog. Istočna i zapadna varijanta. Upoznavanje i čitanje tekstova na raznim pismima (latinica, ćirilica, rashi pismo, solitreo), seminarski rad studenta.
 10. Problem standardizacije jezika i postojanja reprezentativnih izvora za poznavanje i opis judeo-španjolskih dijalekata, seminarski.
 11. Ladino, nastao kao pisana alternativa, seminarski rad studenta.
 12. Judeo-španjolski u 19. stoljeću u svijetu i na Balkanu, opismenjivanje stanovništva, žene kreću u škole, seminarski rad studenta.
 13. 20. stoljeće, izumiranje jezika uslijed opismenjivanja sefadskih žena. Utjecaj globalizacije na propadanje jezika, seminarski rad.
 14. Čitanje i tumačenje uzorka tradicionalnih judeo-španjolskih tekstova, seminarski rad.
 15. Judeo-španjolski danas, tečajevi, priručnici za učenje jezika, poznati Sefardi u svijetu. Čitanje suvremenih autora na judeo-španjolskom, seminarski rad.

Ishodi učenja
 1. steći kulturne kompetecije u širem smislu riječi
 2. steći osnovna znanja o judeošpanjolskom u kontekstu povijesnog razvoja jezika, ideja i kulture Židova na Iberskom poluotoku
 3. razumjeti osnovne pojmove židovske pučke kulture
 4. steći znanja o reprezentativnim književnicima i kulturnoj produkciji judeošpanjolskoga jezičnog izraza
Metode podučavanja
Metode pismenog i usmenog izražavanja (izlaganje, razgovor, čitanje, prepisivanje, diktiranje, rasprava, pisanje eseja, sažetaka)
Metode demonstracije (rad sa stripom, gledanje igranih i dokumentarnih filmova, reportaža)
Metode samostalnog učenja (pisanje domaće zadaće, istraživanje tema za pisanje i izlaganje samostalnog rada).
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. Kedourie, Elie. Spain and the Jews – The Sephardi Experience: 1492 and after. London: Thames and Hudson, 1992
 2. Bunis, David M. A Guide to reading and Writing Judezmo. New York, Adelante - The Judezmo Society, 1975
 3. Papo, Isak. Cuentos sobre los Sefardíes de Sarajevo. Split: Logos, 1994
 4. Večerina Tomaić, Jagoda. Bohoreta - najstarija kći. Zagreb: Bet Israel - Skaner studio, 2016
Dopunska literatura
 1. Canetti, Elias. Spašeni jezik – Povijest jedne mladosti. Zagreb, Znanje, 1982

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar