Naziv
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
131621
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Razumijevanje osnovne terminologije vezane uz kasnoantičku (i ranokršćansku) arhitekturu i umjetnost; poznavanje zakonitosti urbanog planiranja i razvoja urbanih (spomeničkih) cjelina u Dalmaciji tijekom kasne antike i ranokršćanskoga razdoblja; poznavanje razvoja kasnoantičke i distinktivno ranokršćanske arhitekture i njihovih tipoloških i morfoloških inačica; poznavanje stilskih, strukturalnih i funkcionalnih promjena u arhitekturi i umjetnosti kasnoantičke Dalmacije; poznavanje reprezentativnih spomenika (različitih vidova umjetničke produkcije) te spomeničkih (arhitektonskih) cjelina kasnoantičkog (i ranokršćanskog) razdoblja na prostoru Dalmacije; razvijanje sposobnosti interpretacije kasnoantičkih spomenika; razumijevanje arhitektonske, umjetničke i kulturne baštine Dalmacije u europskom kontekstu; shvaćanje interdisciplinarnog pristupa temi – promatranje konkretnih primjera spomenika u društveno-povijesnom kontekstu; razvijanje sposobnosti za kritičko promišljanje literature.
Sadržaj
 1. „Novi“ kasnoantički gradovi u Dalmaciji ? – kasnoantički civitates, castra (castella) i fenomen „kastrizacije“.
 2. Preobrazbe „ruralnih“ naselja u Dalmaciji kasne antike I - „crkve u 'vilama'“ (adaptacije prostora i pojava prvih kršćanskih svetišta izvagradskih predjela).
 3. Preobrazbe „ruralnih“ naselja u Dalmaciji kasne antike II - strukturne i funkcionalne promjene i pojava ranokršćanskih crkveno-gospodarskih središta.
 4. Ranokršćanska arhitektura u Dalmaciji I – kronologija i tipologija spomenika srednje Dalmacije.
 5. Ranokršćanska arhitektura u Dalmaciji II – kronologija i tipologija spomenika sjeverne i južne Dalmacije.
 6. Ranokršćanska arhitektura u Dalmaciji III - kronologija i tipologija spomenika (dalmatinski otoci i rano otočko monaštvo).
 7. Ranokršćanska umjetnost u Dalmaciji I – arhitektonska plastika, liturgijski namještaj, podni mozaici.
 8. Ranokršćanska umjetnost u Dalmaciji II – grobni spomenici i kultni predmeti.
 9. Ponavljanje.
 10. Uvodno predavanje - upoznavanje s materijalom, ciljevima kolegija i literaturom te s metodama rada i znastvenim pristupima problemu.
 11. Kasnoantička Dalmacija u europskom kontekstu – povijesno-prostorni okvir (odnos ruralnog i urbanog prostora, promjene kultnih praksi i pojava nove religije, političke promjene, razdoblje Gota i Justinijanova rekonkvista, pokrštavanje stanovništva, kulturne i umjetničke promjene i strujanja perioda 3-4. do 6-7. st.).
 12. Transformacije pejzaža Dalmacije tijekom kasne antike (3-4. do 5. st.) i pojava kasnoantičke rezidencijalne i upravno-administrativne arhitekture.
 13. Urbana središta u kasnoantičkoj Dalmaciji I – primjer Salone: prvi salonitanski mučenici, utemeljenje salonitanske crkve, razvoj episkopalne četvrti, „restrukturiranje“ i „redefiniranje“ antičkog grada
 14. Urbana središta u kasnoantičkoj Dalmaciji II – Salonitanske nekropole.
 15. Urbana središta u kasnoantičkoj Dalmaciji III – primjer Jadera: kasnoantičke „interpolacije“ i ranokršćanska gradska središta.

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje osnovne terminologije vezane uz kasnoantičku (i ranokršćansku) arhitekturu i umjetnost.
 2. Poznavanje zakonitosti urbanog planiranja i razvoja urbanih (spomeničkih) cjelina u Dalmaciji tijekom kasne antike i ranokršćanskoga razdoblja.
 3. Poznavanje razvoja kasnoantičke i distinktivno ranokršćanske arhitekture i njihovih tipoloških i morfoloških inačica.
 4. Poznavanje stilskih, strukturalnih i funkcionalnih promjena u arhitekturi i umjetnosti kasnoantičke Dalmacije.
 5. Poznavanje reprezentativnih spomenika (različitih vidova umjetničke produkcije) te spomeničkih (arhitektonskih) cjelina kasnoantičkog (i ranokršćanskog) razdoblja na prostoru Dalmacije.
 6. Razvijanje sposobnosti interpretacije kasnoantičkih spomenika.
 7. Razumijevanje arhitektonske, umjetničke i kulturne baštine Dalmacije u europskom kontekstu.
 8. Shvaćanje interdisciplinarnog pristupa temi – promatranje konkretnih primjera spomenika u društveno-povijesnom kontekstu.
 9. Razvijanje sposobnosti za kritičko promišljanje literature.
Metode podučavanja
Predavanja.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se stječe na usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 2003 (odabrana poglavlja).
 2. N. Cambi, Antika, Zagreb, 2002 (odabrana poglavlja).
 3. E. Dyggve, Povijest salonitanskog kršćanstva, N. Cambi-T. Marasović (ur.), Split, 1996.
 4. J. Jeličić Radonić, Salonitanski krug Justinijanova doba, PPUD 34, 1994, 21-37.
 5. P. Vežić, Zadar na pragu kršćanstva, Zadar, 2005.
 6. J. Belamarić et al., Ranokršćanski spomenici otoka Brača, Split, 1994.
 7. I. Fisković, O ranokršćanskoj arhitekturi na otocima Braču i Šolti, Arheoloski radovi i rasprave 8-9 (1982), 159-216.
 8. J. Jeličić Radonić, Ranokršćanske dvojne crkve u Starom Gradu na Hvaru, Split, 1994.
 9. I. Fisković, Salonitanski tip ranokršćanskih sarkofaga, Arheološki radovi i rasprave. 12 (1996); 117-140.
Dopunska literatura
 1. Radni materijali s nastave (gradivo i literatura koji će se kritički razmatrati na nastavi)
 2. J. J. Wilkes, Dalmatia, London 1969 (odabrana poglavlja)
 3. R. Matijašić, Povijest hrvatskih zemalja u kasnoj antici od Dioklecijana do Justinijana, Volume 2., Zagreb 2012 (odabrane cjeline)
 4. T. Turković, Late Antique 'palace' in Polače bay (Mljet) – tetrarchical 'palace'?, Hortus artium medievalium 17, Zagreb-Motovun, 2011.
 5. B. Migotti, Antičko-srednjovjekovni sakralni kontinuitet na području Dalmacije, Opuscula archaeologica 16 (1992): 225-249.
 6. V. Begović, I. Schrunk, Preobrazbe rimskih vila na istočnom Jadranu u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku, Prilozi instituta za arheologiju u Zagrebu, 18/2001, 157-172.
 7. F. Bulić, Po ruševinama stare Salone, Split, 1986. (dijelovi)
 8. P. Chevalier, Ecclesiae Dalmatiae I, Split-Rome, 1995 (odabrani primjeri)
 9. E. Marin (ur.), Salona Christiana, Split, 1994 (odabrana poglavlja)
 10. Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti: zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa u povodu 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma, Split, 14.-15. svibnja 2004., ur. J. Dukić, S. Kovačić, E. Višić-Ljubić. Split: Crkva u svijetu, 2008. (odabrani radovi)
 11. B. Migotti, Vrste i namjene ranokršćanskih zdanja u Dalmaciji, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 34 (21) (1995): 113-144.
 12. B. Migotti, Naslovnici ranokršćanskih crkava u Dalmaciji, Arheološki radovi i rasprave 12 (1995): 189-247
 13. J. Jeličić-Radonić, Altar Types in Early Christian Churches in the Province of Dalmatia, Hortus artium medievalium 11 (2005): 19-28.
 14. J. Jeličić-Radonić, Gata, crkva Justinijanova doba, Split, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, Split, 1994.
 15. Z. Gunjača, Srima – Prižba, starokršćanske dvojne crkve, Šibenik 2005.
 16. J. Meder, Ranokršćanski podni mozaici na istočnom Jadranu, Zagreb 2003.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar