Naziv
Kazalište Carla Goldonija
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
170169
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij predstavlja reformu talijanske komedije u osamnaestom stoljeću kroz lik i djela komediografa i libretista Carla Goldonija. Unutar velikoga opusa od gotovo dvjesto kazališnih komada, odabrat će se jedanaest komedija i libreta koji se smatraju remekdjelima talijanske književnosti i najbolje oprimjeruju razvoj Goldonijeve komedije od obrazaca komedije dell'arte do reformirane građanske komedije pedesetih godina i takozvanih ozbiljnih komedija iz posljednjeg razdoblja njegova stvaralaštva na talijanskom jeziku. Istodobno će se promatrati razvoj novoga žanra opere buffe, kojemu je Goldoni najviše pridonio svojim intermezzima i komičnim libretima te će se komparacijom utvrditi temeljne stilske, versifikacijske, tematske i druge razlike među žanrovima. Kolegij će ponuditi cjelovitu sliku Goldonijeva stvaralašta u kontekstu talijanske književnosti i europske povijesti glazbe osamnaestoga stoljeća.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: upoznavanje s kolegijem, s literaturom i planom čitanja, odabir i podjela tema za seminarski rad. Osnovni biografski podaci o Carlu Goldoniju.
 2. Žanr intermezza, Goldonijevi počeci, čitanje i interpretacija djela "L’ippocondriaco".
 3. Žanr komedije dell'arte. Prvi Goldonijevi scenariji za komediju dell’arte, Čitanje i interpretacija djela "Il servitore di due padroni".
 4. Višejezičnost ranih Goldonijevih komedija. Čitanje i interpretacija djela "La vedova scaltra".
 5. Najava i program Goldonije reforme komedije. Čitanje i interpretacija djela "Il teatro comico".
 6. Goldonijeve komedije prostora. Čitanje i interpretacija djela "La bottega del caffe".
 7. Kolokvij
 8. Ostvarenje i vrhunac Goldonijeve reforme komedije. Čitanje i interpretacija djela "La locandiera".
 9. Nastanak žanra opere buffe. Čitanje i interpretacija djela "La calamita de’ cuori".
 10. Goldonijeve egzotične komedije. Čitanje i interpretacija djela "La dalmatina".
 11. Goldonijeve plačne komedije. Čitanje i interpretacija djela "Gli innamorati".
 12. Goldonijeve pučke komedije. Gledanje predstave i interpretacija djela "Le baruffe chiozzotte".
 13. Goldonijeve ozbiljne komedije. Čitanje i interpretacija djela "Le smanie per la villeggiatura".
 14. Goldonijev odlazak u Francusku. Čitanje i interpretacija djela "Il ventaglio".
 15. Drugi kolokvij

Ishodi učenja
 1. Poznavanje općih činjenica o povijesnim i kulturnim prilikama talijanskoga Settecenta
 2. Poznavanje opusa i značaja Carla Goldonija
 3. Poznavanje osobina žanrova unutar kojih je Goldoni stvarao, poput komedije dell'arte, građanske komedije, opernoga intermezza i komičnoga libreta, te podžanrova, poput komedije zabuna, komedije prostora, plačne komedije, egzotične komedije
 4. Sposobnost samostalne analize i interpretacije pojedinoga Goldonijevog djela
 5. Sposobnost samostalne izrade seminarskog rada na temu različitih aspekata Goldonijeva stvaralaštva.
 6. kriticki prosuðivati o pojedinim književnim djelima i pojavama na temelju usvojenih književnokritickih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
Metode podučavanja
Predavanja; Powerpoint prezentacije sadržaja; Tjedna seminarska čitanja uz korištenje sekundarne literature; Mentorstvo seminarskih radova (izbor teme i literatura na početku kolegija)
Materijali za studente nalaze se u sustavu Omega.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se redovitost pohađanja nastave, ispituje se znanje o tekstovima koje treba pripremati u skladu sa syllabusom, ocjenjuje se znanje o gradivu ili kroz dva kolokvija ili na pismenom i usmenom ispitu (student odabire hoće li izaći na kolokvije ili na pismeni ispit). Pismeni ispit sastoji se od tri esej-pitanja, usmeni ispit sastoji se od razgovora o primarnoj i sekundarnoj literaturi.

Obavezna literatura
 1. Carlo Goldoni: Il servitore di due padroni, L'ippocondriaco, La vedova scaltra, La famiglia dell'antiquario, Il teatro comico, La bottega del caffe, La locandiera, La calamita de'cuori, La dalmatina, Gli innamorati, Le baruffe chiozzotte, Smanie per la villeggiatura, Il ventaglio.
Dopunska literatura
 1. Binni, Walter, Carlo Goldoni, u: Storia della letteratura italiana, vol. VI, Il Settecento, ur. E. Cecchi i N. Sapegno, Garzanti, Milano, 1968, str. 705-794
 2. Crotti, Ilaria, Gli spazi della parola nei primi intermezzi goldoniani (1730-1736), u: Libro, mondo, teatro. Saggi goldoniani, Marsilio, Venezia, 2000, str. 45-53
 3. Folena, Gianfranco, L'esperienza linguistica di Carlo Goldoni, u: L'italiano in Europa. Esperienze lingustiche del Settecento. Einaudi, Torino, 1983, str. 89-96
 4. Folena, Gianfranco, Goldoni librettista comico, u: L'italiano in Europa. Esperienze lingustiche del Settecento. Einaudi, Torino, 1983, str. 307-324.
 5. Alonge, Roberto, Soldi e sentimenti nella Trilogia della villeggiatura, u: Dalla commedia dell'arte al dramma borghese, Garzanti, Milano, 2004, str. 145-169.
 6. Alonge, Roberto, Il sistema di Mirandolina, u: Dalla commedia dell'arte al dramma borghese, Garzanti, Milano, 2004, str. 55-93
 7. Alonge, Roberto, Ma è Ridolfo, e non Don Marzio, il vero maldicente della Bottega del caffè, u: Dalla commedia dell'arte al dramma borghese, Garzanti, Milano, 2004, str. 35-54
 8. Alonge, Roberto, Al servizio della commedia dell'arte. Il servitore di due padroni, u: Dalla commedia dell'arte al dramma borghese, Garzanti, Milano, 2004, str. 13-34

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar