Naziv
Klasične sociološke teorije 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51311
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznati studente s nastankom i razvitkom klasičnih socioloških teorija u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i SAD-u, vezanim uz pojavu modernoga industrijskog društva. Raspraviti doprinose i ograničenja glavnih koncepata i ideja konzervativizma, teorije evolucije, organicizma, pozitivizma, formalizma - preko radova klasičnih socioloških pisaca. Posebnu pozornost usmjeriti na teorijske i metodološke doprinose M. Webera, koji su uvelike utjecali na suvremene sociološke teorije i istraživanja. Osposobiti studente za razumijevanje modernoga društva i temeljnih socioloških koncepcija.
Sadržaj
 1. 1. kolokvij
 2. Formalizam u sociologiji II - sociologija G. Simmela Seminarska literatura: Konkurencija i suradnja, str. 113-151 u G. Simmel. Kontrapunkt kulture, ur. V. Katunarić, Zagreb: Jesenski i Turk, 2001
 3. Formalizam u sociologiji III - L. von Wiese Seminarska literatura: Izabrani tekstovi L. von Wiese 299 – 342 u R. Lukić. Formalizam u sociologiji, Zagreb: Naprijed, 1987.
 4. Sociologija M. Webera I - sociološka metodologija Seminarska literatura: Metodološki osnovi sociologije, str. 223- 245; Pojam društvenog delovanja, str. 245-247 i Tipovi društvenog delovanja, str. 248-250. u u Đurić. Sociologija Maxa Webera. Zagreb: Matica Hrvatska, 1987.
 5. Sociologija M. Webera II - nastanak kapitalizma i društvena struktura Seminarska literatura: Protestantska etika i duh kapitalizma, str. 306-341; Klase, staleži i stranke, str. 341 – 359 u Đurić. Sociologija Maxa Webera. Zagreb: Matica Hrvatska, 1987.
 6. Sociologija M. Webera III - tipovi legitimne vlasti – politika kao poziv - birokracija Seminarska literatura: Tri čista tipa legitimne vlasti, str. 359-374; Birokracija (dio), str. 374-396. u Đurić. Sociologija M. Webera. Zagreb: Matica Hrvatska, 1987.
 7. 2. kolokvij
 8. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i načinom rada
 9. Uvodno predavanje: Društvene i idejne okolnosti razvoja klasčnih socioloških teroija
 10. Začeci konzervativizma u sociologiji Seminarska literatura: E. Burke. Razmišljanja o francuskoj revoluciji, Zagreb: Politička kultura, 1993
 11. Spencerov zakon evolucije Seminarska literatura: Zakon evolucije st. 121–131 i Organska teorija društva (dio) st. 132 – 172. u R. Supek. Herbert Spencer i biologizam u sociologiji. Zagreb. Sociološka hrestomatija IV, Matica Hrvatska, 1987.
 12. Spencerovo shvaćanje sociologije, političkih institucija i sloboda Seminarska literatura: Političke institucije, str. 188-231 u R. Supek. Herbert Spencer i biologizam u sociologiji. Zagreb. Sociološka hrestomatija IV, Matica Hrvatska, 1987.
 13. Socijalni darvinizam Seminarska literatura: • Tekstovi Gumplovitza, Ratzenhofera, Oppneheimera u R. Supek. Herbert Spencer i biologizam u sociologiji. (str. 262-280)
 14. Rana američka (evolucionistička) sociologija Seminarska literatura: L. Morgana, W. Sumnara i L. Warda
 15. Formalizam u sociologiji I - sociološki sistem F. Tönniesa Seminarska literatura: Izabrani tekstovi - str. 235-246 u R. Lukić. Formalizam u sociologiji, Zagreb: Naprijed, 1987.

Ishodi učenja
 1. prepoznati i definirati ključne klasične sociološke teorije i njihove autore
 2. prepoznati i definirati klasične sociološke paradigme
 3. prepoznati i definirati pojmove i koncepte razvijene od strane klasičnih sociološki teoretičara
 4. usporediti različite teorijske perspektive u sociologiji
 5. kritički vrednovati različite klasične sociološke teorije i paradigme
 6. primijeniti različite klasične sociološke teorije u analizi društvenih pojava i procesa
 7. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
Metode podučavanja
(1) Predavanja uz PowerPoint prezentaciju
(2) Čitanje originalnih tekstova
(3) Propitivanje pročitanih seminarskih tekstova
(4) Diskusija o pročitanim seminarskim tekstovima
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje je kombinacija kontinuranog vrednovanja rada tijekom semestra i završnog usmenog ispita. Tijekom semestra kontinurano vrednovanje se provbodi kroz evidenciju aktivnosti u seminarskim disusijama te dva kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Đurić, M. (1987). Sociološka hrestomatija: Sociologija Maxa Webera. Zagreb : Naprijed.
 2. Kalanj, R. (2005). Suvremenost klasične sociologije. Zagreb: Politička kultura (poglavlja o obrađivanim autorima).
 3. Lukić, R. (1987). Sociološka hrestomatija: Formalizam u sociologiji. Zagreb : Naprijed. Str. 5-89; 108-167; 187-208; 218-222.
 4. Supek, R. (1987). Sociološka hrestomatija: Herbert Spencer i biologizam u sociologiji. Zagreb : Naprijed.
 5. Power Point prezentacije predavanja
Dopunska literatura
 1. Barnes, H. (1982). Uvod u istoriju sociologije I. Beograd : BIGZ. (glava IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII; str. 137-242, 263-350).
 2. Barnes, H. (1982). Uvod u istoriju sociologij II. Beograd : BIGZ. (glava XLII; str. 891-904).

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar