Naziv
Klinička procjena psihičkih poremećaja
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
117742
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Vježbe u praktikumu
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Cilj kolegija je stjecanje kompetencija u provođenju kliničke procjene i stručnoj interpretaciji nalaza dobivenih primjenom psihodijagnostičkih tehnika i instrumenata kod pojedinaca s psihičkim poremećajima.

Sadržaj
 1. predavanja: Klasifikacijski sustavi vježbe: Vježbanje kliničke procjene– intervjuiranje seminari: Intervju u kliničkoj procjeni
 2. predavanja: Anksiozni poremećaji – Panike i Fobije vježbe: Prisustvovanje provođenju intervjua na psihijatrijskom odjelu (u malim grupama) te kritički osvrt na intervju seminari: Opažanje u kliničkoj procjeni
 3. predavanja: Anksiozni poremećaji – PTSP i Akutni stresni poremećaj vježbe: Vježbanje kliničke procjene– opažanje seminari: Generiranje hipoteza iz intervjua i opažanja
 4. predavanja: Anksiozni poremećaji – GAD i OKP vježbe: Prisustvovanje provođenju intervjua i opažanja na psihijatrijskom odjelu (u malim grupama) te kritički osvrt na opažanje seminari: Inteligencija koncept, način mjerenja (testovi) i ograničenja
 5. predavanja: Somatoformni i disocijativni poremećaji vježbe: Vježbanje kliničke procjene– Prisustvovanje kliničkoj procjeni na psihijatrijskom odjelu i rasprava o generiranju hipoteza na temelju kliničke procjene seminari: Procjena i mjerenje ostalih kognitivnih sposobnosti
 6. predavanja: Poremećaji raspoloženja i samoubojstvo vježbe: Upoznavanje s testovima inteligencije u kliničkoj psihologiji i uvježbavanje primjene testova seminari: Procjena ličnosti - Objektivni upitnici ličnosti
 7. predavanja: Poremećaji koji se javljaju kod žena vježbe: Upoznavanje s drugim testovima kognitivnih sposobnosti u kliničkoj psihologiji i uvježbavanje primjene testova seminari: Projektivni testovi ličnosti
 8. predavanja: Psihoogranski poremećaj vježbe: Upoznavanje s upitnicima ličnosti u kliničkoj psihologiji i uvježbavanje primjene seminari: Integracija podataka dobivena različitim tehnikama kliničke procjene
 9. predavanja: Shizofrenija vježbe: Samostalno ispunjavanje psihologijskih testova i upitnika seminari: Pisanje mišljenja i nalaza psihologa – usvajanje koncepta, osnovnih značajki i dijelova nalaza
 10. predavanja: Ovisnosti vježbe: Sudjelovanje u cjelokupnoj kliničkoj procjeni (u grupama po 3 studenta) kod kliničkih psihologa zaposlenih u psihijatrijskim ustanovama s posebnim naglaskom na odabir i primjenu testova i upitnika. seminari: Pisanje mišljenja i nalaza – uvježbavanje terminologije i samostalno pisanje nalaza
 11. predavanja: Poremećaji ličnosti – podjela vježbe: Vježbanje pisanja nalaza i mišljenja psihologa. seminari: Specifičnosti istraživanja u kliničkoj psihologiji – upoznavanje s osnovnim vrstama metodoloških nacrta u području
 12. predavanja: Poremećaji ličnosti – klasteri vježbe: Sudjelovanje u svim fazama kliničke procjene na psihijatrijskim odjelima s naglaskom objedinjavanja svih znanja i vještina te uvježbavanja pisanja nalaza i mišljenja psihologa seminari: Rad na konkretnom nacrtu istraživanja
 13. predavanja: Poremećaji u dječjoj dobi vježbe: Rasprava i odabir adekvatne metodologije za odabrana istraživanja iz područja kliničke psihologije (u malim grupama) seminari: prezentacije nacrta istraživanja u grupama te diskusija i kritički osvrt na svaki prezentiranih nacrta.
 14. predavanja: Poremećaji nagona vježbe: Prezentacije nacrta istraživanja u kliničkoj procjeni uz raspravu i kritički osvrt na iste seminari: prezentacije nacrta istraživanja u grupama te diskusija i kritički osvrt na svaki prezentiranih nacrta.
 15. predavanja: Uvodni upoznavanje s kolegijem vježbe: Kako je ljudima koji pate od psihičkih smetnji? – vježba evociranja misli i osjećaja povezanih sa stanjima emocionalne neugode seminari: Klinička procjena

Ishodi učenja
 1. Opisati kliničke slike različitih psihičkih poremećaja
 2. Prepoznati i raspraviti probleme u klasifikaciji i dijagnostici poremećaja.
 3. Isplanirati proces kliničke procjene primjeren klijentu s psihičkim smetnjama ili poremećajem.
 4. Provoditi intervju sa psihodijagnostičkom svrhom te kritički generirati hipoteze o aktualnom klijentovom stanju/problemu.
 5. Odabrati, primijeniti i stručno interpretirati odgovarajuće psihodijagnostičke instrumente potrebne za psihološku procjenu
 6. Napisati nalaz i mišljenje kliničke procjene
 7. Kritički prosuđivati primjenu psihodijagnostičkih instrumenata u kliničkoj praksi
 8. Kreirati nacrt istraživanja u kliničkoj psihologiji
 9. Poznavati i kroz kliničku procjenu primjenjivati etička načela rada s osobama koje pate od psihičkih smetnji
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, vježbe, opažanje u psihijatrijskoj bolnici, provođenje intervjua i psihologijske procjene u psihijatrijskoj bolnici "Sv. Ivan" u Zagrebu
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena predstavlja zbroj bodova prikupljenih na temelju dolazaka na nastavu, aktivnost i ispunjavanje obaveza na seminarima, predanih i ocijenjenih pet zadataka te završnog ispita.
Postoci bodova za pojedine elemente u izračunu završne ocjene :
1. Dolasci na nastavu, aktivnost i ispunjavanje obaveza na seminarima 8%
2. Pet (samostalnih i grupnih) obaveznih uradaka – 15%
3. Završni ispit – 76%
a. pismeni dio 50 bodova (za prolaz potrebno 70% od ukupnog broja bodova) – 50 % završnog ispita
b. praktični dio – nalaz i mišljenje psihologa – 5% završnog ispita
c. usmeni dio ispita – 45% završnog ispita

Obavezna literatura
 1. Davison, G.C., & Neale, J. M. (1999). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Galić, S. (2002). Neuropsihologijska procjena. Odabrana poglavlja. Jastrebarsko: Naklada Slap
Dopunska literatura
 1. Carson, R.C., Butcher, J. N., & Mineka, S. (2002). Fundamentals of Abnormal Psychology. Boston: Allyn and Bacon.
 2. Groth-Marnath, G. (1997). Handbook of Psychological Assesment. New York: Wiley&sons.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar