Naziv
Književna interpretacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
80889
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Usvajanje metoda znanosti o književnosti. Kroz praktičan rad na odabranim književnim tekstovima uvježbava se metrička, naratološka i dramsko-teorijska terminologija te se polaznike osposobljava za samostalnu analizu i interpretaciju strukture i sadržaja lirskih, proznih i dramskih tekstova, u usmenoj i pisanoj formi.
Sadržaj
 1. Određivanje znanstvenog pristupa književnim djelima, imanentna interpretacija/ close reading. Pojam analize i interpretacije književnog teksta, povijesni pregled, lirika i književnost danas, kritički potencijal književnosti.
 2. Osnovni pojmovi analize i interpretacije lirskog teksta. J. v. Eichendorff: "Die zwei Gesellen". - Lirske vrste - primjeri i referati.
 3. Osnovni pojmovi analize i interpretacije lirskog teksta. J. v. Eichendorff: "Die zwei Gesellen". - Lirske vrste - primjeri i referati.
 4. Osnovni pojmovi analize i interpretacije lirskog teksta. J. v. Eichendorff: "Die zwei Gesellen". - Lirske vrste - primjeri i referati.
 5. Analiza i interpretacija djela Paula Celana: "Todesfuge". - Lirske vrste - primjeri i referati.
 6. Analiza i interpretacija djela Paula Celana: Todesfuge. - Lirske vrste - primjeri i referati.
 7. Analiza i interpretacija epike. H. v. Kleist: "Das Erdbeben von Chili". - Epske vrste - primjeri i referati.
 8. Analiza i interpretacija epike. H. von Kleist: Das Erdbeben von Chili. - Epske vrste - primjeri i referati.
 9. Analiza i interpretacija djela F. Kafke: "Ein Bericht für eine Akademie". - Epske vrste - primjeri i referati.
 10. Analiza i interpretacija djela F. Kafke: Ein Bericht für eine Akademie. - Epske vrste - primjeri i referati.
 11. Pristup analizi i interpretaciji dramskog teksta. H. von Kleist: "Der zerbrochne Krug". - Dramske vrste - primjeri i referati.
 12. Pristup analizi i interpretaciji dramskog teksta. H. v. Kleist: "Der zerbrochne Krug". - Dramske vrste - primjeri i referati.
 13. Analiza i interpretacija djela P. Turrinija: "Rozznjogd". - Dramske vrste - primjeri i referati.
 14. Analiza i interpretacija djela P. Turrinija: Rozznjogd. - Dramske vrste - primjeri i referati.
 15. Sažetak i završna diskusija.

Ishodi učenja
 1. Kada položi ovaj kolegij, student će moći prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela
 2. Kada položi ovaj kolegij, student će moći nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove, vrste i žanrove, metričke i versifikacijske obrasce te stilske figure na njemačkom jeziku
 3. Kada položi ovaj kolegij, student će moći izraziti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja od 18. stoljeća nadalje, kao i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju pojedinih književnosti njemačkoga govornog područja
 4. Kada položi ovaj kolegij, student će moći primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 5. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz njemačkoga govornog područja
 6. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju jednog studijskog programa s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području
Metode podučavanja
Praktične vježbe, grupni i pojedinačni rad, zajednička analiza (polaznika i nastavnika) egzemplarnih tekstova, diskusija, držanje referata.
Metode ocjenjivanja
Studentske obveze i kontrola uspjeha: Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, jedan usmeni referat, jedan kraći seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Čitanka s primarnim tekstovima: Eichendorff, Joseph von: Die zwei Gesellen. - Celan, Paul: Todesfuge. - Kleist, Heinrich von: Das Erdbeben von Chili. - Kafka, Franz: Ein Bericht für eine Akademie. - Kleist, Heinrich von: Der zerbrochne Krug. - Turrini, Peter: Rozznjogd.
Dopunska literatura
 1. Asmuth, Bernhard: Aspekte der Lyrik. Mit einer Einführung in die Verslehre. Opladen 1984.
 2. Asmuth, Bernhard: Einführung in die Dramenanalyse. Stuttgart 1990.
 3. Burdorf, Dieter: Einführung in die Gedichtanalyse. Stuttgart, Weimar 1997.
 4. Vogt, Jochen: Aspekte erzählender Prosa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie. Opladen 1998.
 5. Martinez, Matias und Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie. München 2003.
 6. Pfister, Manfred: Das Drama. Theorie und Analyse. München 1994.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar