Naziv
Književni seminar 1 - "Wiener Moderne"
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118018
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje kulturnopovijesnog kompleksa Bečke moderne kao europskog žarišta umjetničke i intelektualne modernizacije koncem 19. i početkom 20. stoljeća. Proučavanje odabranih izvora i sekundarne literature s područja psihoanalize (S. Freud), empiriokriticizma (E. Mach), likovnih umjetnosti (G. Klimt, E. Schiele), književne programatike (H. Bahr) i književne prakse (A. Schnitzler, H. von Hofmannsthal, R. Beer-Hofmann, P. Altenberg, K. Kraus). Uvid u transkulturalnu dimenziju Bečke moderne na primjeru odnosa s književnim Zagrebom istoga razdoblja. Razvijanje sljedećih vještina: kritička analiza i interpretacija književnih i diskurzivnih tekstova, kritička uporaba stručne literature u rekonstrukciji epohe, proučavanje književnog transfera na tragu suvremenih kulturoloških pristupa.
Sadržaj
 1. Uvod: politički, društveni i kulturni konteksti
 2. Psihoanaliza i empiriokriticizam
 3. Likovne umjetnosti
 4. Književna programatika i esejistika
 5. H. von Hofmannsthal: Gestern
 6. H. von Hofmannsthal: Das Märchen der 672. Nacht
 7. H. von Hofmannsthal: Ein Brief
 8. A. Schnitzler: Die Toten schweigen
 9. A. Schnitzler: Die Braut
 10. A. Schnitzer: Der grüne Kakadu
 11. R. Beer-Hofmann: Der Tod Georgs
 12. R. Beer-Hofmann: Der Tod Georgs
 13. P. Altenberg: prozne skice
 14. K. Kraus: Die letzten Tage der Menschheit (ulomak)
 15. Književni transfer Beč – Zagreb

Ishodi učenja
 1. samostalno izabrati književnokritičku literaturu i primijeniti je u analizi književnih i srodnih tekstova
 2. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 3. kritički prosuđivati o pojedinim književnim djelima i pojavama na temelju usvojenih književnokritičkih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
 4. kritički prosuđivati o pojedinim književnim i kulturnim pojavama u odnosu na društveno-povijesni kontekst njemačkoga govornog područja
Metode podučavanja
Uvodno predavanje, referati, diskusija o primarnoj i sekundarnoj literaturi.
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni pohađati seminar, redovito čitati prema rasporedu rada, sudjelovati u raspravi, pripremiti jedno usmeno izlaganje i napisati seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Izbor tekstova prema sadržaju seminara.
 2. Viktor Žmegač: Bečka moderna. Portret jedne kulture. Zagreb 1998
 3. Dagmar Lorenz: Wiener Moderne. Stuttgart u. Weimar 1995
Dopunska literatura
 1. Gotthart Wunberg (Hg.): Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910. Stuttgart 1981
 2. Schorske, Carl E.: Fin-de-siècle Vienna. Politics and culture. New York 1981 (dt.: Wien. Geist und Gesellschaft im Fin de Siècle. Frankfurt/M. 1982 u.ö.; kroat.: Beč krajem stoljeća. Politika i kultura. Zagreb 1997)
 3. Viktor Žmegač: Die Wiener Moderne. In: ders. (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 2. 1848–1918. Weinheim (mehrere Aufl.). S. 256–302.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij