Naziv
Kolegij iz grčke književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
118030
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Jedan od cikličkih kolegija u sklopu kojeg se proučavaju odabrani tekstovi izvan lektirnog plana preddiplomskog studija. Tako kolegij Diogen Laeretije i njegovo djelo omogućava razumijevanje književopovijesnoga razvoja tog žanra carskog razdoblje grčke književnosti i njegovih konvencija unutar širega društvenoga i književnopovijesnoga konteksta; kompetentno vrednovanje značenja književnopovijesne mijene generičkih obilježja te književne vrste; razumijevanje razlike između grčke, rimske i novovjekovne filozofske doksografije i biografije; upoznavanje Diogenova djela. Proučava razvoj doksografije i biografije grčke filozofije te njezin utjecaj na potonju zapadnoeuropsku povijest filozofije. Na primjerima odabranih poglavlja iz Diogenova djela studenti se upoznaju s generičkim obilježjima i raznolikošću njegova opusa. Raspravljaju se i analiziraju relevantni suvremeni prilozi interpretaciji antičke doksografske i biografske predaje i njezinih odjeka u novom vijeku. Na temelju samostalnoga istraživanja, uz primjeren nastavnikov nadzor, studenti tijekom semestra prezentiraju najprije usmeno, a potom u pisanu obliku, originalan seminarski rad koji obrađuje neki od važnih aspekata toga žanra.
Sadržaj
 1. Doksografska i biografska predaja grčke filozofije: pojam, datacija, autori i korpus
 2. Diogen Laertije: uvodna razmatranja
 3. Diogen Laertije: odabrana poglavlja
 4. Diogen Laertije: odabrana poglavlja
 5. Diogen Laertije: odabrana poglavlja
 6. Diogen Laertije: odabrana poglavlja
 7. Diogen Laertije: odabrana poglavlja
 8. Diogen Laertije: odabrana poglavlja
 9. Diogenovi epigrami
 10. Diogen Laertije u Bizantu
 11. Diogen Laertije na latinskom
 12. Uvod u metodologiju znanstvenog rada
 13. Odabir tema za seminarski rad
 14. Prezentacija radova
 15. Prezentacija radova

Ishodi učenja
 1. Navesti i kronološki prezentirati sastavnice doksografske i biografske predaje grčke filozofije.
 2. Prepoznati tipične motive Diogenova djela.
 3. Razlikovati vlastito od preuzetog u Diogenovu djelu.
 4. Prezentirati i komentirati relevantne suvremene interpretacije doksografske i biografske predaje grčke filozofije.
 5. Samostalno prevesti i interpretirati odabrane ulomke iz Diogenova djela.
 6. Samostalno izraditi i uspješno predstaviti seminarski rad na temu iz grčke književnosti
 7. Samostalno pronalaziti potrebnu stručnu literaturu i dostupna pomagala na hrvatskom i stranim jezicima te se njima pravilno služiti.
 8. pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta prijevodom teksta na hrvatski
Metode podučavanja
Korištene metode: individualni i grupni pristup; direktna metoda, korištenje računala i upotreba CD-a. Na svakom se satu tumači i obrađuje određena tekstualna cjelina iz odabranih poglavlja Diogenova djela, s aspekta gramatičkih (morfologija/sintaksa), dijalektalnih (vezanost dijalekta i žanra)
i leksičkih specifičnosti u kontekstu (društvene i političke realije carskog razdoblja grčke literature). Studente se potiče na kritičko razmišljanje o grčkoj književnosti i njezinim specifičnostima. Samostalni rad kod kuće. Priprema seminarskog rada.
Metode ocjenjivanja
Nakon pismenog dijela ispita (odabrana poglavlja iz Diogenova djela) studenti pristupaju usmenom dijelu ispita na kojem se, osim analize pismenog ispita, provjerava poznavanje predstavljenih teorijskih pojmova. Za pozitivnu ocjenu potrebno je položiti oba djela.

Obavezna literatura
 1. Odabrane poglavlja iz Diogenova djela: bilo koje izdanje izvornika /npr. CD-ROM TLG e/
 2. Tekstovi podijeljeni na kolegiju
 3. Lesky, A. Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001
 4. Hornblower, S.– Spawforth, A.: The Oxford Companion to Classical Civilization, Oxford, New York 1998
 5. The Cambridge History of Classical Literature, I Greek Literature, (ed. Easterling, P. E. & Knox, B. M.), Cambridge 1985.
 6. Diogenes Laertius: Lives of the eminent philosophers, prev. Pamela Mensch, ed. James Miller, Oxford 2018
Dopunska literatura
 1. Dorandi, T., ed., Lives of Eminent Philosophers, Cambridge, 2013
 2. Vilhar, A. Diogen Laertije: Životi i mišljenja istaknutih filozofa, 1973
 3. Apelt, O. Leben und Meinungen berühmter Philosophen, I-II., Leipzig 1921

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij