Naziv
Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon I
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
79321
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Uputiti u kanonizirana hrvatska i europska književna djela iz razdoblja omeđenog srednjovjekovljem i romantizmom te razmotriti što ih čini kanonskima na razinama teksta i recepcije.
Sadržaj
 1. 1 – Konstituiranje kolegija, upoznavanje s načinom rada i literaturom
 2. 2 – קָנֶה, κάνων, kanon – značenje i nastanak
 3. 3 – Petnaestostoljetni prvijenci
 4. 4 – Što je klasik? (I): Marko Marulić
 5. 5 – Što je klasik? (II): François Rabelais
 6. 6 – Kanonsko djelo ili autor? (I): Marin Držić
 7. 7 – Kanonsko djelo ili autor? (II): William Shakespeare
 8. 8 – Putem tradicije (I): Petar Zoranić
 9. 9 – Putem tradicije (II): Miguel de Cervantes
 10. 10 – Komunikacija kanona (I): Junije Palmotić
 11. 11 – Komunikacija kanona (II): Torquato Tasso
 12. 12 – Novija mjerila (I): Matija Antun Reljković
 13. 13 – Novija mjerila (II): Johann Wolfgang von Goethe
 14. 14 – Zaključivanje kolegija
 15. 15 – Završna evaluacija / ispit

Ishodi učenja
 1. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi književnih tekstova i drugih kulturnih fenomena
 2. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnopovijesnom razdoblju, te rodu i vrsti
 3. prepoznati i opisati relevantna obilježja pojedinih razdoblja povijesti hrvatske književnosti u europskom i svjetskom kontekstu te navesti njihove reprezentativne predstavnike i djela
 4. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u usporedbi različitih pojava iz hrvatske književnosti sa srodnim fenomenima u europskoj i svjetskoj književnosti i kulturi te analizi različitih oblika komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
Metode podučavanja
Predavanja i analize književnih primjera u seminaru
Metode ocjenjivanja
Usmeno

Obavezna literatura
 1. Miguel de Cervantes: Bistri vitez Don Quijote od Manche
 2. Marin Držić: Hekuba
 3. Johann Wolfgang von Goethe: Patnje mladoga Werthera
 4. Marko Marulić: Davidijada
 5. Šiško Menčetić, Džore Držić i dr.: Ranjinin zbornik
 6. Junije Palmotić: Armida
 7. François Rabelais: Gargantua i Pantagruel
 8. Matija Antun Reljković: Satir iliti divji čovik
 9. William Shakespeare: Oluja
 10. Torquato Tasso: Oslobođeni Jeruzalem
 11. Petar Zoranić: Planine
Dopunska literatura
 1. (1) Mihail Bahtin: Stvaralaštvo F. Rablea, Nolit, Beograd 1978
 2. (2) Nikola Batušić: Studije o hrvatskoj drami, MH, Zagreb 1999
 3. (3) Nikola Batušić, Dunja Fališevac (ur.): Putovima kanonizacije: zbornik radova o Marinu Držiću: 1508.-2008., HAZU, Zagreb 2008
 4. (4) Nikola Batušić, Dunja Fališevac (ur.): Zbornik Nikše Ranjine: o 500. obljetnici (1507.-2007.), HAZU, Zagreb 2009
 5. (5) Miroslav Beker (prir.): Povijest književnih teorija, MH, Zagreb 1979
 6. (6) Harold Bloom: The western canon: the books and the school of the ages, New York; San Diego; London, Harcourt Brace & Company 1994
 7. (7) E. R. Curtius: Evropska književnost i latinsko srednjovjekovlje, MH, Zagreb 1971
 8. (8) Frano Čale: Na mostu Talija, HDKKT, Zagreb 1979
 9. (9) Dunja Fališevac: Stari pisci hrvatski i njihove poetike, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2007
 10. (10) John Guillory: Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation, Chicago i London: The University of Chicago Press 1993
 11. (11) Graham Holderness (ur.): The Shakespeare myth, Manchester, Manchester University Press 1991
 12. (12) Wolfgang Iser: Autoritet kanona, u: Književna republika, br. 5/6, 2007
 13. (13) Irena Matijašević: Kulturalni studiji i zapadni kanon: summa summae, i razlike, u: Quorum: časopis za književnost, br. 3, 2000
 14. (14) Slobodan Prosperov Novak: Zlatno doba: Marulić – Držić – Gundulić, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2002
 15. (15) Ružica Pšihistal: Satir nije divji čovik: studije, članci i eseji o slavonskoj književnosti, Osijek, Ogranak MH u Osijeku 2011
 16. (16) Gordana Slabinac: Zapadni kanon i hrvatska književnost, u: Književna smotra: časopis za svjetsku književnost, br. 153 (1), 2005
 17. (17) Milivoj Solar: Nakon smrti Sancha Panze, Naklada Ljevak, Zagreb 2009
 18. (18) Mirko Tomasović: Tradicija i kontekst, August Cesarec, Zagreb 1988
 19. (19) Josip Torbarina: Kroatističke rasprave, MH, Zagreb 1997
 20. (20) Temat o Goetheu (str. 3-33) u: Književna smotra: časopis za svjetsku književnost, br. 2/3 (112/113), 1999

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar